#2326: Stanley-Biografen

X
.-

PROGRAM

-àà

mmjy- i ir ralri

(Norra Torget)

fl. 0. m.l1lillll.tl.10 l. 0. m. Brist. il. 12 Gill.

 

   

 

För-:visningar kl. 1, 8 och 9 sm. Sönd. 6, 1, 8 o. 9 em.

-Barnförevisningar Onsd. och Lörd. kl. 7 em. Barn .10 öre.

 

 

 

1 .
l en 500 fot lång bildserie visas expressnyheten för dagen:

Tisdagens stora täflan mellan Seder-ström o. Svendsen.

Allas intresse har de senaste dagarna varit riktad på den första svenska aflygveckansr,
hvilken nu pågått i Stockholm. Dyrbara pris ha utfästs till dessa flygningar, i hvilka flera.
anmält sig till deltagande.

Nervös ankomst. - Svendsen anländer. - På flygfältet. -- Prins Eugen

   

 

 

 

och frih. Cederström. - Cederström startar med sin wBlei-iotn. - Svendsen
startar med sin avoisim. - Svendsen landar.
är En bild som alla böra se. W
Å J

 

2.

Tyrolska danser.

Pittoreslia folklifsbilder.

 

i VQWWWWW

i Senaste nyhet från American Biograph: i
ooÅ "
3. De omvanda.
Underbar händelse url-liivet. I ä

New Yorks förnämsta skådespelare medverka.

En ung man, somgenom ett lättjefullt lif hemfailit åt laster och elände, uppäggas
af några likasinnade kamrater att roa dem med någonting ovanligt. Han kommer pa den
originella idén att förkläda sig till kolportör för att med bibeln 1 hand predika utanfor en
danslokal. Som han har en af naturen klar och uttrycksfull stämma och e] saknar begaf-
ning som talare, klinga hans ord sanningsenligt, ehuru-de komma från falska läppar. Pre-
dikan är så gripande, att en ung dansös oemotståndligt drages ut ur danssalongen och
formligen tyckes sluka hvartenda ord. Den unge mannen uppfattar flickans beteende som
ett skämt, något som han emellertid ej låter henne förstå. Hon skyndar hem till sitt-rum,
där-hon med tårar i ögonen faller på knä och beder: aSkapa i mig, Gud, etturent hjartalw

Några dagar senare möter hon den underbara talaren, drucken ute pa gatan. Att

börja med harmas hon öfver hans skrymteri, men plikten bjuder" henne att gör-a. honom
samma tjänst, som han gjort henne, att rädda honom. På det mast underbara satt lyckas
hon till slut verkligen omvända honom. De båda unga fatta ett fast beslut att for fram-
tiden helga sitt lif åt missionsverksamhet.

ä
a

 

4. LllilBllS ilElllliQäliB lllllàllllle.

- Fjärrfotografering i färger.

Luftens bevingade invånare äro som bekant svåra att komma in på lifvet, hvadan man i allmän-
het måste nöja sig med att iakttaga dem på mer eller mindre betydande afstånd. Här är man däremot,
tack vare fjärrobjektivet, som så att säga upphäfver afståndet, i tillfälle att skåda dem på närmare håll.

Filmen återgifver i naturliga färger grisslan (bl. a. en koloni på flera tusen fåglar), sillmåsen,
hafssvalan (i hvila och på flykt), lunnefågeln, kor-pen, turturdufvan, ormvråken m. fl., alla ahemma hos
sig), rufvande ägg, matande ungar o. s. v.

Intressanta interiörer ur fågelvärlden.

ilär starka lru Anderson kommer i farten.

Fru Andersson har anställts hos ett herrskap för att gå husmodern till handa. Härigenom får
hon tillfälle att omsätta sin respektingifvande styrka i verklighet. .

Herrskapet är hemkommet från en resa, och det har kommit ett äkdon med resgodset, diverse
koffertar rn. rn. Fru Andersson kommer ut och tar emot bagaget. I ett par kast surrar hon alltsam-
mans tvärs igenom väggen in i bostaden.

Då hon skall till att bonera rummet, få grannarna under-till. besök af4 henne. Hon kommer emel-
lertid tvärs igenom taket åtföljd af en del möbler.

Hon är enmäkta pärla, då det gäller att göra uppköp. Kålhufvud hvina i luften, där man ej gör
henne till lags. Akdonen på gatan vräker hon omkull. Till slut måste folket skicka polisen på henne.
Men en konstapel är för lite, han far till väders. Ett regemente poliser häkta fru Andersson. Men då
hon tycker sig ha suttit inburad länge nog, går hon löst på dörren, som naturligtvis brytes upp, och
så lämnar fru Andersson fängelset midt framför näsan på de vakthafvande.

Dråplig humoresk.

 

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Billitirrisir: Läktaren 5ll tre. Salongen 35 in.

Salongens 5 Iärsla bänkar 25 äre.
liiliig Elen liltili liviirlill biliellcn hertilllgui!

 

Nytt program Måndagar, o. .Torsdag-ar.

Vöråsamt

.AJ-B. Stanley.

 

 

Kvisiiiielianm 1910. Värml. .Bokti-yckeri, Karl Otto.

- -r

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain