#2325: Stanley-Biografen

X
C- "I

PROGRAM

-à-

   

i i I . o i i f X
(Norra orget)

nnnlmtmnrrnnntanm.

 

rör-:visningar in. 1, s och 9 am. sömn. e, 1, a o. 9 cm.
Barnförevisningar Onsdagar och Lördagar kl. 1 cm.

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
   
 

- Bilder af egen tillverkning från världsutställningens Istad. -

stora världsutställning, som där pågått och pågår, trots en förhärjande eldsvåda för en
kort tid sedan. Bryssel, Belgiens hufvudstad, är, frånsedt utställningen, af största intresse,
och de rörliga gatublider, som där bjudas, äro nöjsamma nog.
Våra bilder visa bl. a.: .
justitiepalatset (byggnaden kostar 60 000,000 kr.). Kungliga slottet. Botaniska
trädgården. Gare Du Nord (järnvägsstationen och platsen utanför). Blomstercorso.
Cinquantenaire (monumentet, uppfördt till 50-årsminnet af Belgiens själfständighet),
La Grand Place (rådhuset m. fl. byggnader från 1600-talet), La Bource (trafiken utan-
,för börsen), La Place de Brouchere, Le -Boulevard Auspoch.

Försumma ej att se våra dagars Bryssel.

i
1. B r y S S e l. -
Staden Bryssel har denna sommar lefvat på allas läppar med anledning af den

 

 

 

WWW

K .I Ö 2...Mhaliet ä

 

Drama från judalandet efter jean Racines skådespel, iscensatt
af Michel Carré.

Skådespelare: Athalia . . . . . . , . . . . . lele Delvair
Öfversteprästen . . . . . . . . Mr de Max

 

42 prinsar af sin ätt. Den grymma drottningen trodde, att hon utrotat alla som
kunde1 göra I anspråk på tronen, men en liten prins, Joas, hade räddats af josa-
beth,iöfversteprästens maka, som i hemlighet uppfostrade honom ijerusalems tem-
pel. - l åratal hade Athalia härskat med järnhand, och det judiska folket anro-
pade Jehovah att han måtte befria detsamma från hennes tyranni och gifva det
Ven Davids son till konung. i

Drottningen känner, att hennes sista stund är kommen; den allsmäktiges
hämnd kan hon ej längre undgå. Hon rasar mot denna makt och Baals präs-
ter kunna föga trösta henne.

josabeth har nu Iröjt sin hemlighet och öfversteprästen för fram den unge
prinsen inför folket, som i honom hyllar sin blifvande konung. Afven en af
drottningens främste höfvitsmän, Abner, deltager i denna hyllning. l sitt palats
ser Athalia i en syn dels sina offer, dels den lefvande tronarfvingen. Hon skyn-
dar till tämplet, men drifves ut från det heliga rummet af öfversteprästen. För-
bittrad för hon sina trupper- mot helgedomen, men möter oväntadt motstånd af
Guds egna stridsmän. Snart är hennes saga slut och den unge joas hyllas så-
som judarnes konung. I

P
i Utmärkt iscensättni-ng.
P
P

 

:ht-Ewalydnppsfigit:påtltroneniefter attl ha låtit mörda i

 

Kinematografi i färger.

WWQQWQMWMWMQWW t

"  Punorumu öfver Sevilla.  

Carmen, söder-ns mörkögda skönhet, besjunger Sevilla så vackert. Hon väcker vår längtan till
denna stad, som gjort sig så beryktad öfver hela världen. Q-

Sevilla, hufvudstad i den spanska provinsen med samma nanm, har cirka 510,000 invånare och
är belägen på en mycket fruktbar, omsorgsfullt odlad slätt. Omgifven af oranger och olivlundar erbju-
1 Å der den en präktig anblick. Floden Guadalquivir, berömd för sina härliga stränder, flyter långs sta-
dens västra sida. Alltsedan Västgoternas tid är Sevilla ärkebiskopssäte. Man finner där flera byggna-
der i morisk stil. Gatorna äro merendels trånga, och husen ha platta tak, på hvilka ägarna intaga för-
friskningar framemot aftonen. Såsom en särskild. sevärdhet må omnämnas det gammalmoriska kunga-
palatset wAlcazar-f), en byggnad från 12zte århundradet. Sevilla var den plats, där den första inkvisi-
tionsdomstolen uppsattes. Sevilla är också tjurfäktningens hemort. Staden har en stor amphieteater
med 20,000 sittplatser. Vår bild visar oss också en stor moskée -och en procession med dess sydländ-
ska pomp.

R. " k k
i4. lktlga - ru or.
I Komedi i flera afdelningar.
Dråplig framställning om huruledes två grannar, Froussard och Dutrac, genom underrättelsen att

apacher husera i grannskapet, bli skrämda från vettet samt huru de under skräckenslinflytande bete sig,
Öfvermåttan komisk!

 

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

BIIIBHDHSBTI- Läkiaitil 50 flit. SHIUIIUBH 35 flit. Bill" lll fit.
Salnnyens 5 lärsla bänkar 25 öre.

Intug den plats huurtill biljetten berättigar!

 

Nytt program Måndagar o. Torsdagar.

 

Vördsamt

A.-B. Stanley.

 

 

 

 

 

Kr-isiinohamn 1910. Värml. Boktryckerl, Kari Otto.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain