#2324: Stanley-Biografen

PROGRAM

f tanlay- in man

(Norra Torget)

lr. 0. m. TulSll. ll. 29 Selll. l. ll.I m. Silllll.. ll. Z lllll.

Förevisningar kl. 7, 8 och 9 cm. Sönd. 6, 1, 8 o. Sem.

q

 

 

 

Barnlöravisningar Onsdagar och Lördagar kl. 1 em.-

...V,.r 7,. g .ef .;. .. ... kex-FHM 

.Åt-.e Ä i , - 1-2

 

  

       
 

W." Bild för" dagen. W

Jättebranden i Bryssel;

En al världens största eldsvådor.

Vi äro genom vära enastående förbindelser i tillfälle att redan i dag meddela om-
fattande bilder från den enorma brand, som för få dagar sedan ödelade större delen af
världsutställningen i Bryssel och som af dagsprässen betecknats som mästan enastående
i världens annalerx. Utförliga skildringar af den kolossala olyckan har stått att läsai
alla tidningar, hvadan det här torde vara nog att erinra, att den materiella skada elden
vidylx detta tillfälle orsakade, uppskattas till omkring tusen millioner francs eller öfver 700
mill. kronor.

l öfrigt tala bilderna för sig själfva. Öfverallt resa sig väldiga järnskelett ur för-
ödelsen, Öfverallt ser man brandsoldater i kamp med det härjande elementet. Exposi-
tionspaviljonger och nöjesetablissement, torn och portaler, broar och promenader, intet
har motstått elden, utom här och där-sig resande byggnadsdelar af sten samt de gröfre
järnkonstruktionerna, hvilka dock buktat sig och antagit allehanda besynnerliga former.

Ingen bör försumma att se denna i all sin sorglighet storslagna bild-

Iill.  .nlh  nlnAdÅAA .mm

åaaanMMAMAAAMAAAAAAAAAAnaaaaaaa.

g. litvets sanning.  

. x
ges.. -wr- - 

"Äter En jättefilirn inspelad af. "svenska" skådespelare.
Storslagen fosterländsk nyhet.

3. I ånrih Ståls

f: ,
ät att..

f

 

 

 

 

Masterlrg, .g Efter

 a ner w
iscensättning. I Runeberg"
i l. Hos gamle fänriken. 7. Torpflickan.

2. Minnen från flydda dar. 8. Sandels.

3. Kriget bryter ut. 9. Döbeln vid juutas.

4. Björneborgarnes marsch. 10. Sven Dufva.

5. Den första skärmytslingen ll. Sägnernas skald johan
6. Molnets broder. Ludvig Runeberg.

Fänrik Ståls sägner, kinematografiskt framställda af A.,-B. Svenska Biografteatern,
Kristianstad, äro i inspelning och tekniskt utförande fullt jämförliga med de bästa utländ-
ska bilder. Det fosterländska ämne som det behandlar är genom tidstrogna dräkter och
inspelning å skilda platser i fria naturen, mästerligt återgifvet.

Och säkert är att dessa sFänrik Stäls sägner) skola af svenska och finska folket mot-

Ntagas med varmt hiärta, i minnet återkallande Runebergs mäktiga epos öfver det folk, som

sfrös .oclz svalt 0611 segrade tillika).

.r

Beskriffzing å denna bild fås i biljettluckarz à 5 öre.

4. Ett bröllop i Schweiz.

Tidsbild från 18:1lcV seklet.

Gängna tiders sedvänjor och klädedräkter äro ju alltid af stort intresse, ännu större naturligtvis
i samma män dessa bruk och dessa kostymer äro af säreget skaplynne och utseende. Det bröllop, som
här med bröllopståg, bröllopsgåfvor -4 rikligt tilltagna - frukost, nationaldans samt slutligen det ståt-
liga, rikt utstyrda brudparet och svärföräldrarna, äger rum en synnerligen pittoresk omgifning och
lämnar en tidstrogen bild af dessa högtider, hvilka den tiden voro verkliga folkfäster, pågående i flera
dagar. b F
H .Intressant kulturbild från Alpernas land.

-Äms-råWY-.W -, i

5. Den uppdragna klockan.

.Dråplig humoresk. I i -

 

 

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Blllllllllllslll: täklllllll 50 llltl. Silllllllltlll ätt-Ill. Bill" lll tilll.
Salongens 5 lärsla bänkar 25 äre.

llllll! llBll llllllS lllllllllll lllllellell llellllllglll!

 

Nytt program Måndagar o. Torsdagar.

Vöråsamt

A.-B. stanley.

 

 

 

  

 

 

Kristinehamn 1910 Värml. Buktryckeri, Karl Otto.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain