#2322: Stanley-Biografen

ä;

 

I.

 

innlnv- ni

(Norra Torget) X

ir. n. m. nnrsn. n. s i. n. m. snnn. n. n mn.

Förevisningar kl. 1, 8 och 9 cm. Sönd. 6, 1, 8 o. 9 em.

 

Barnlörevisningar Onsd. och Lörd. kl. 1 cm. Barn 10 öre.

 

.Lea-WWW,
k l.

Mntnrbitriiilinn i-Mnnncn. r

Konungen ni Sverige nn motorhnisuisiillningen.

För en tid sedan hölls som bekant en stor motorbåtstäfling i sacmband med en mo-
torbätsutstälining i Monaco. Det är från dessa utställningens dagar vara bilder aro ham-

från det världsberömda Monaco bjudes intressanta bilder af de

tade. Förutom en bild

framstormande, lätta motorbåtarne, som formligen tyckas flyga öfver vattnet. Vid motor-
båtsutställningen, där vi göra ett besök, se vi konung (iustaf 1 sällskap med fursten af Mo-
naco med-intresse taga del af utställningsföremålen, lifligt underhallande sig med sin om-

gifning.

i

r


Ö
Bör intressera en och hvar.

2." Den sista blomman.

Vacker och tilltalande dramatisk bild.

77mm -
000000000oooooooe-oooooooooo.o 
.AAA-W

.. Min-nens mnln.

Gripandc nufidsdrama af ANDRE ÅRNYVELDE.

Öfverlägset speladt af artister från Paris främsta scener.

.a-.-........vanorna.HALLÄV  .
.. TAUFFENBERGER.
Modellen ............... .. M-ADAME sANDRv.

Målaren Claude Maroil är ifrigt sysselsatt med attffigila ett porträtt af sin älskade,
1 den fagra m:lle Frienz. Han drömmer om ryktbarhet och utmärkelser, och hans modell
gläder sig med honom... Allt ligger i ljus framför de båda unga.

Så kommer slaget. En dag när m:lle Frienz far hem från mälarens atelier, råkar
hon ut för en automobilolycka. Hon räddas visserligen till lifvet, men blir så vanställd,
att hon icke ens vägar visa sitt ansikte för den älskade.

Målaren är förtngiflad. Ej blott hans dröm om lycka är grusad, utan jämväl hans
hopp om ära och berömmelse. Taflan, som skulle skapa hans rykte, .är ofullbordad.
Han försöker måla ur minnet, men det vill ej gå. Då ser han plötsligt henne lifs lef-
vande framför sig. Raskt framtrollar han de kära dragen och fullbordad utställcs taflan
på Salongen där den belönas med stora medaljen. Själf blir målaren öfverhöljd med
ära och blommor; - Så ser Claude åter sin älskades bild framför sig. Han samlar den
doftande blom-sterskörden och ilar till modellens hem, där han ägnar hyllningen åt
henne, utan hvilken han fortfarande varit den obekante unge målaren.

Förstklassig sevärdhet.

 

 

 

POOQQQQOQ

  

OO.

Oil...OQOOQOOXOOQQQOQOOOO

m
QOOQQOOQAOOOQ.

-vv-m. V 1...vvvvvvvvvv
I OOOOOQOOOOOOOOQOO-OOOOOOOOQOO.I
.m ..---...--A--l -

 

.. inner nnn i nnnsnn nnnnnnn. v

Seder och bruk i Saltalavas.

Det är intressanta naturbilder från en af jordens största öar som vår film visar. Fångandet af
vilda oxar är intet lätt göra, men infödingar-na - malagasserna - äro uppgiften vuxen. Det är en
tafla full af lif och späning och ger en god föreställning om det färgade öfolkets obundna friluftslif.
Så göra också striderna och boxningskampen. De inföddes underliga hårklädsel få vi lära oss, men
torde näppeligen locka till efterapning. Filmen slutar med återgifvandet af en fästdag på ön, hvarvid
infödingarna komma- med gäfvor till sina hvita inkräktare. Dessa i sin tur utdela till de svarta filtar,
tobak och pängar. Det sistnämnda ger anledning till muntra scener, enär pängarna utkastas på mar-
ken och upplockas af de svarta under ett vildt tumult. .

Intressanta naturscenerier från de svartas världsdel.

o " " h" hl" "it tr"
5. ax YXSOYQR ax l. lll ax .

En hårfrisör kan liksom andra dödliga bli kär, och vår man är det af fullaste hjärta. Föremäletx
för hans glödande passion är en firad balettstjärna och detta är historien om huru han, trots mäktiga
rivaler, lyckas vinna hennes hand. Att han bär sig mindre honett åt och skamligt bedrager en omiss-
tänksam. och närsynt beundrare är sant, men i krig äro ju alla knep tillåtna.

Tack vare sina stora fötter, lsin ogenerade cigarrökning o. d. drifver han beundraren med fasa

på dörren. Att denne senare som tack sänder ett par storstöflar till sin f. d. beundrade förstår endast
den förälskade hårfrisören, men han tiger visligen.

En genomroiig bild. I I i
.nl-..-

 

v

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

BiliiililliSBlI Läkiiillill 50 till. SHIHHUBII 35 till.
1Salnnyans 5 Iärsla [länkar 25 äre.
V min nen ninn nunnm munnen nernnnnn

 

Nytt program Måndagar o. Torsdag-ar.

vördsamt

A.-B. Stanley.

 

 

Kristinehamn 1910. Värunl. Boktryekcri, Karl Otto.

PROGRAM . g
-ä I U

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain