#2321: Stanley-Biografen

P

-Å

 

X"
.l-

PROGRAM

-à-

 tanliv- in min

I s (Norra Torget)
ff. 0. lll. millil. fl. 7 l. 0. lll. UllSll. ll. 9 NW.

Förcvisningar kl. 6, 1, 8 och 9 em. Sönd. 5, 6, 1, 8 o. 9 cm.
Barnförevisningar Onsd, och Lörd. kl. 6 om. Barn 10 öre.

.-

 

 

å
a

Mmmm A
M AMAMAf-v)

I .6)
i.

 

 

:E

W
m

.i .IL S. S. Iuhileumsiemiitu.

Från sommarens stora kappseglingar utanför Göteborg
och Marstrand.

O Om någonsin en bildserie har förutsättning att intressera, torde det vara en
sadan fran G. K."  st storslagna jubilieumsregatta i sommar utanför Göteborg och
Marstrand." Den .rorli-ga tafla, som under ett tiotal dagar utvecklades på våra fjordar, skall
snart forgatas, och litet livar H seglare som allmänheten i öfrigt M skall med nöje och
gladt lignenkannanide se bilder uppruilas från dessa internationella seglaredagar, hvartill
norden annu aldrig sett motsvarighet.

En bild som alla skola se.

WMAAA

JV- vvvvivvv

JVWVVWVVVWWVWVWVVVWWWVV

fx

 

2. jocakeyen som gör hvad som
i faller honom in.

Mycket lustig Kapplöpningshistoria.

 

 

 

 

.i ilF 4IIEII

 

AI: :IE Q
Konstnilm 1 fårger.- I I

Khamara.

idyll-.fräs Riggsårbandfadef-

ff

 

yslgV

 

 

 

 

 

Khamara är namnet på en vacker flicka, och hennes historia, som är lånad från en
af de vackraste ryska legender vi känna, tilldrog sig under 9:de århundradet.

Den unga ryskan älskaf den unge Rodiwoj och de sammanträffa vid en midsom-
marfäst, som anordnats af byiis ungdom. Under det dansen pågår som lifligast smyger
sig Khamara ned till en närliggande flod. Hon vill skåda in i framtiden och kastar därför
den nybundna blomsterkransen i vattnet. Kransen sjunker -1 det är ett dåligt förebud.

Då står Rodiwoj plötsligt vid hennes sida och kommer snart den bedröfvade flickan
att glömma det tråkiga varslet. Han gör henne sin kärleksförklaring och de båda unga
följas åt till Kliarnaras hem, där den fattige RodiwojI af den rike och stolte fadern blir
föraktligt visad på dörren. i

Rodiwoj svär att Khamara trots allt skall bli hans och skyndar till fursten, som på
genomresa slagit upp sitt läger i närheten. På den unge mannens enträgna böner lofvar
-- fursten honom sitt bistånd och låter sina tjänare vara Rodiwoj behjälplig att bortföra -
Khamara. Enleveringen försiggår och den unga flickan bortföres, så fort hästarna kunna
springa, till det furstliga lägret. Fadern upptäcker dock snart hvad som skett och skyndar
förbittrad efter i rymlingarnes spår. I lägret bli de unga älskande, tack vare furstens vilja

och hans rika gåfvor till Khamaras far, högtidligen förenade.
ff
:IE gg

EIE
IBIE:

 

 

 

I;

 

 

 

    

 
    
   
 

X

Q)

QDHIIIIIIIUIUHEIHHEBIDIHIIIIEIDIIIDDEIIDIUQ

  

Underbart vacker och fängslande bild..

EI= :l:

 

 

J-IEI: ill

 

 

 

 

of oo
0 9
U i " I
I I
u 4. O n O n OC SSS I . =
n I n f u I l n
g Bilder fran varldsstaden just nu. g
n Vår bild för oss omkring litet hvarstädes i denna världens största stad, som n
n enbart inom sitt område rymmer mer människor, än hvad hela vårt land tillsammans n
n äger. Vi få se en del af stadens större offentliga byggnader, lifligaste gator och broar. n
n Vi få kasta en blick på t. ex. Kenningtons park med dess lekande barn och skåda n -
n den mörka Themsen, där båtar ila i alla riktningar. n
co o"

O 0

hIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIDIIIIEIIII-IIIIU9

5. Tummeliten uppvaktar en I kvinna

eller Det kvinnligas triumf:

Zaclieus Fröjdendal är liten till växten, men stor till sinnes. En dag möter han på gatan en
kvinna, dubbelt längre "än han och ingalunda glasvacker, och han upptändes genast af den himmelska
låga, som bör föregå det äkta förbundet. Han afvisas hjärtlöst, men håller sig ståiidaktigt i föremålets
närhet och tror slutligen vara nära lycksaligheten, då den hårdhändta sköna utan vidare förpassar
honom från sällhetens höjder ned till den hårda verkligheten.

Lifsfarligt rolig bild!

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Bilielluriser: Läktaren 50 äre. Salunuen 35 äre.

M Salongens 5 förs-ta bänkar 25 öre, W

lllltlg [tell llllllS lllllllllll lllllellell heltilllglll!

 

Nytt i program Måndagar o. Torsdagar.

varasamt A.QB. Stanley.

 

 

Kristinehamn 1910. Väl-ml. Boktryckeri, Karl Otto.

s".éhrctskfr-re-:CLW  ganàesw:  .,-;... .. . ,.  .i V t. I .. i . .
Khamara . Fröken Meleiischouck från teatern i Kieff.
Uppträdande: Rodiwoj .......... .. Herr Lesnagorsky från Korschteatern.
i Fadern ............. ,. Herr Wassilieff från de käjserliga teatrarna. -

9

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain