#2320: Excelsior-Biografen

xcnl inr- in rann  

 

 

PROGRAM 4

nn. n. nn. n. za (nnnnnnnn min) n. n. nn. onsnnnnn n. 31 nnnn.

Flitilflllll!! llllililt illllll lil. li, l, ll tillll ll B. Ill.
Billlllllilllllflllllu llSllill ltl. llt. lll. lllliillllt illt llitll lll lift.

Biljettpriser 50 och 35 äre. Barn 25 Öre.

QIIIIIIIllllllllllllàllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

 

 

 

 

o oo
t? i I a
g 0 l 0 ll l g
g n. Fran llfvet pa prarlen. g
g Utomordentligt fängslande bilder från Pampas-slätterna i Argentina. E
I u .

I I. De vilda lhästarna drifvas fram. 2. Cowboy"s ryttarbragder. 3. En uppvisning i V U
g Buenos Ayres. 4. Vilda hästar och tjurar infångas och tämjas. 5. Ridt på vildtjur. g
U
s., . .o
hIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIII:IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIa

n
ä.

 

n och slår ned frukterna.

 

lg
g

 

EIIL

 

JIIk

älg I EIS
Teaterfilm 

I 2. Filmen som vittne.

Märklig dramatisk serie.

Personer., Lord William ................ .. Herr Alexandre vid Comedie Francaise.
- f Mr Snov ...................... .. Herr Barnier vid Noveautesteatern.

Betjänter, detektiver, rn. fl.

Teaterfilm !

, .

1:a akten tilldrager sig i en elegant spelsalong. 2:a och 3:e i Lord Williams hem. 4:e akten å
en biografteater. i f

Handlingen är följande: Lord Williams brorson mr Snov spelar regelmässigt bort sitt understöd
som han erhåller af sin förmögne farbror lord William. Och då han är hans enda arfvinge, har han
lätt för att sätta sig i skulder. Då lorden till slut icke längre vill betala hans enorma spelskulder, börja
mörka tankar få makt med mr Snov. Lorden som anar hvad som försiggår i sin brorsons hjärna, men
icke vill dö ohämnad, låter inrätta en apparat för upptagning af lefvande bilder isitt kassaskåp. Hvar
gång hans brorson kommer på besök sättes denna apparat i gång af lorden medelst en elektrisk an-
ordning. l ett bref, som lorden lämnar åt sin trogne betjänt att öppnas efter lordens död underrättar
han denne om1 sina misstankar samt sättet hvarpå han ville skaffa sig ett kriminalt vittne till sin bror-
sons handlingar.

En dag finner man lorden död genom ett skott ur sin en på bordet liggande revolver. Före-
ligger ett brott eller har lorden själf beröfvat sig lifvet?, Frågan anses omöjlig att besvara, tills be-
tjänten kommer att erinra sig bretvet; filmen tages ur sitt gömställe och blir nu det kriminala vittnet
som kommer att fälla eller fria de misstankar som hvila på mr Snov.

 

E

 

21 v w -

 

 

 

 

Uppseendcväckande biografnyhet!
Lehars nya operett

3.Granen ut Luxemburg.

Sådan den spelas på Neues Operettentheateri Berlin.

Första serien.

Ranft har inlagt protest mot bildens uppförande i Stockholm.

Den i utlandet så populära operetten aGrefven af Luxemburgn) har som bekant ny-
ligen börjat uppföras på Oscarsteatern i Stockholm.

Redan nu äro vi i tillfälle att i kinematografbilder återgifva några af operettens gla-

dare och trefliga scener, den mycket omtalade aKyssvalsem ej att förglömma. Kinemato-
graferingen af operetten har som bekant gifvit anledning till att direktör Ranft hos Nota-
rius Publicus inlagt protest mot bildens uppförande i Sverige.

Ny operett af "Glada änkans" kompositör.

os-plantage i Singapore
(lndo-China). I i

Vid skörden af frukterna använder man sig helt

På ett Kok

pittoreskt af en apa, som klättrar upp i träden
Kokosträdet är användbart till alla sina delar. Själfva nöten är en smakfull
frukt och dess omhölje är dugligt till diverse ändamål.

Trädstammen nyttjas till virke. Man förfärdigar vattenledningar, broar och staket af det. Och
så till slut knopparna hvilka utgöra ett eftersökt födoämne under namn af palmkål. Af bladen tillverkas
mattor, korgar, solfjädrar och hattar m. m.

Fotografi i färger.

5. Lehmann på bal.

Lehmann, den galenpannan, har hittat

H]
t
t

   

WO

ett bjudningskort till stor bal hos minister Pontevedro. Naturligtvis

skall han dit! Civil högtidsdrägt på-biuden. Strunt samma -N Lehmann låter måla om sin drägt. Sedan-ja sedan!

 

Nytt program Torsdagen denv 31 Mars.

f

 

Kristinehamn 1910, Värmlands Boktkyekeri, Karl Otto

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain