#2319: Stanley-Biografen

7 PROGRAM

 Ianlrv- in raiun

(Norra Torget)

fr. u. m. inrsu. u. a i. u. m. sänd. u. s rov.

Förevisningar kl. 6, 1, 8 och 9 em. Sönd. 5, 6, 1, 8 o. 9 em.
Barnlörevisningar Onsd. och Lörd. kl. 6 cm. Barn 10 öre.

l-ä

NYTT! I NYTT!

 .Ilinemnluumiixll lnkurew.

Upptager bland annat:
Sträjkande arbeterskor.

l) Ett hårdt arbete. 2) Sträjkande engelska kvinnor. De sträjka för en
högre aflöning. De fordra 15 öre i timmen.

 

 

 

3) Barcelona. Katalanerna på Place de ltlnfante Isabelle.

4) Model i Pal-is. Nya dräkter från Bon Marché. ,

5) Amsterdam. Befolkningen hyllar de Belgiska suveränerna.

6) clully.. Fästligheterna med anledning af lOOO-årsminnet af Abbotklost-
rets tillkomst. i

ll 0 O 0

1) Kapplopnmgen från Reims till Paris. .I

Arphee anländer som förste man till Paris. 180 km. på l7 timmar. I-
. O C I I
8) Ryska kälsariamillen 1 Tyskland. .
9) Fursten af Montenegro och veteranerna från år 1860.

CambodgiskaI danser.

 

 

Utförda af Kung Sisowaths danserskor.

l en ram, hämtad från det inre af ett asiatiskt palats, upprullar denna film sirliga, under orm-
liknande rörelser utförda danser. Danserskornas fantastiska dräkter träda hjärt fram, och den buller-
samma musik, som de flitiga musikanterna prestera, är lätt att tänka sig. Bland danserna framhålles
särskildt en solfjädersdans. Till slut defilerar en :längtad- lvörrlnaItsvisade-afself-:fantei förbi.v z . y. .

1-lntressanta och underbara naturbilder.

 

 

y

w .

Konstnlm!

3. Benvenuto Cellini.

En stor mästares kärleksroman.

Konst-.Elm !

OLYMPIA ............. .. kan Jeanne Laurent.
Skådespelare CELLlNl... ............. .. Hr Laumonir.
POMPEO ............. .. Hr Bonballet.

Benvenuto Cellini var som bekant en stor italiensk guldsmed, medaljgravör och bild-
huggare, som förde ett mycket växlingsrikt lif. Bl. a. var han under två perioder anställd
hos påfven Klemens Vll, för hvilken han utförde åtskilliga konstverk. Efter ett besöki Paris
kom han till Florens, där han bl. a. för härtig Casimo utförde en bronsstaty af Perseus.

Det är i Florens detta drama försiggår. Cellini är sysselsatt med skulpterandet af
Perseusstatyn, då han får besök af grefve Geocimo och hans dotter, den sköna Olympia.
Konstnären frapperas af hennes skönhet och skänker henne ett dyrbart smycke, och hon å
sin sida fattar häftig kärlek till honom.

Men hon är trolofvad med en rik ädling,
vidtager åtgärder för att bli af med den farlige rivalen.
underkunnig om anslaget och skyndar till Cellini, som då
seusstatyn, för att varna honom. Härvid tillstår hon också
älskande besluta att fly tillsammans. ,

Till sist finna vi Benvenuto och Olympia hos påfven Klemens VII, som slutligen
ger deras förbund sin välsignelse. -

Fängslande, tidstroget utfördt skådespel.

Pompeo, som gripes af svartsjuka och
Olympia blir af en tillfällighet
öfvervakar gjutningen af Per-
sin kärkek för honom, och de

 

 

 

 

f
g

 

O O - Q ,
4. o
Det österrikisk-ungerska kronlandet Tyrolen ärvvärldsbekant för sin vilda, härliga alpnatnr, sina
bergstoppar, sina sköna dalar och sin egenartade växtlighet samt ej minst för sina forsande vattendrag

och mäktiga vattenfall, i hvilka kolossala krafter ligga förborgade.
De största och vackraste af dessa vattenfall torde vara de här visade, hvilka omfatta ett helt

system af fall och forsar. 1 I
M" Bilder för naturvännen! "w

5. En energisk cyklist.

Också en sportbragd.

Wille Boy skall deltaga i en cykeltäflan Paris-Bordeaux, och två vänner ha föresatt sig att han
skall bli nzr 1. Hvilket han också blir efter mångahanda öden och äfventyr, som icke kunna heskrifvas
utan måste ses. Det är ett under att någon af de tre komma fram med armar och ben ä för att ej
tala om hufvudet! - i behåll.

Hulnoresk!I

ä

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Bilienuriser: Läktaren 50 äre.. Salongen 35 äre.

M" Salongens 5 första bänkar 25 öre. W

Illltly llEll llltllS lllllllllll hlliellell kllElfllllglll!

a

 

 

Nytt program Måndagar o. Torsdagar.

Vördsamt

A.-B. Stanley.

 

 

 

Kristinehamn 1910. Värml. Boklryckeri, Karl Otto.

9

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain