#2318: Excelsior-Biografen

in! i

 

l

 

i rain

 

 

q-

PROGRAM

Torsdagen d. 24 6. Lördagen d. 26 Mars.
Frilulllslllllu llllillå llllllll ll, l, ll lllill g ll. lll.
Billlllllelllslllllu  B. lll. ml llilll lll lllll.

BiljettpriserSO och 85 Öre. I Barn 25 öre.

 

 

   

Svenska l bilder: - ,

- .1. Laxfiske i Mörrums-ån i Blekinge. I

 

  
  
    
    
     
   
     
     
    
     
   
   
   
   
   
    
    
  
    
  
 

 
 
  
 
  
   
  
 

  
 

 

" Repertoaren f

Teaterstycken, Visor

- Deklamation. -

Författare: Runeberg,
Lenngren, Frödmg, Tol-
lin, Gösta, jeremias i

har Sverige rundt rönt
såväl prässens som pu-
t blikens lifligàste bifall.

2.Vårmliintlingar-ne.

Bilden, som är utgången från A.-B. Svenska Biografteaterns ateljer i Kristianstad,
mäter i längd 1,400 fot, och är den första film som blifvit inspelad i Sverige.

PERSONER:

Brukspatronen.

Wilhelm, hans son.

Lotta, hans dotter.

Prosten.

Sven Ersson i Hult, nämndeman.
Lisa, hans hustru.

Erik, deras son.

Ola i Gyllby,- förmögen bonde.1
Britta, hans dotter.

Jan Hansson vid sjön, torpare.
Anna, hans dotter.

Löparnisse.

Drängar .och pigor, betjäning och bondfolk. -
Följande danser utföras under stycket: Fryksdalspolska, jössehäradspolka och Vingåkersdansen.
Ringdans.

Den rike nämndemannen Sven Ersson och
storbonden Ola i Gyllby hafva en dag enats om
sina barns giftermål. -

De-hafva dock gjort upp räkningen utan vär-
den". Erik, nämndemannens son, och torpardot-
tern Anna hafva längeI älskat hvarandra men ej
vågat yppa sin kärlek för föräldrarna, ty gubbarne
ha va sedan åratal tillbaka varit bittra fiender.

Nu, då Sven förelågger Erik sina planer, finnes
intet att välja på. Erik erkänner sin kärlek till
Aonna och förklarar att han aldrig gifter sig med,
nagon annan. i i i i i 

Sven Ersson, en man som år van att i allt
blifva åtlydd utan motsägelse, beslutar trots so-
nens vägran. att han och Britta skola blifva ett
par. Han går för dien skull till församlingens
prost för att uttaget1 lya-ning. i

Söndagen kommer. Mycket folk har gått till-
kyrkan. Anna är en bland åhörarne. Predikan
är öfver och bland kungörelserna uppläses lys-
ning första gången mellan Erik, Sven Erssons
son, och Britta, Olas i Gyllby dotter, Anna bäres
ut under allmän förvirring. Når hon åter vaknar
till sans, har olyckan så djupt gripit henne, att
hennes förstånd blifvit omtöcknadt.

 
 
  
 
  

består af

och Kupletter.

 
  
  
 
  
  
 
   

Trästlösa, P. Sigurd
Sigurdsson, Emil
Norlander m. fl.

 

Artistparet Lundholm

 

 

Betjänten .

Gastuppträdande af

W lllllSllllllB

Herr och fru

iiiiiul

från Stockholm.

4. En jungiru lör herrn, en betjänl lör irun.b

Komedi af Max Linder.

Vansinnig irrar hon ikring i skogen rundt sin
faders koja. En dag möter henne prosten på
hennes irrfärder. Han föreslår henne en liten
roddfärd ut på" sjön och Anna följer.

Under. det att detta skett har Erik varit
bortsänd af sin fader. just li dag har han kom-
mit åter och skyndar åstad för att träffa sin ål-
skade. Han kommer till Ians stuga och ropar
jublande hennes namn. Anna hör Eriks röst och
vill skynda honom till mötes. I sin virrighet re-
ser honn sig båtenvochåtörtar i vattnet. V.Eriks
åpringer Vutan betänkande ut i sjön-för att bistå

eline. i i

Prosten skyndar hem och berättar, att både
Erik och Anna omkommit.
51Sven Ersson, som följt efter Erik, kommer lagom
fram för att få höra prostens berättelse. Sven och
Ian bli båda så skakade af olyckan, att de för-
sona sig, -troende detta vara ett straff för allt sitt
hat och onda sinnelag. i

Dock, det otroliga har skett. Erik och Anna,
som bortförts af strömmen, hafva blifvit räddade
i sista ögonblicket. Nu återstår inget hinder mer
för deras förening, och brukspatronen håller bröl-
lop under dagarnet tre.

i b

Teaterstycken.

  
 
  
 

Bagatell i en akt af A. L

Besegrad.

Lustspel i 1 akt.

Trelliga visilel.

Fars med sång i akt.

Kom. i 1 akt af Thiboust.

Situation.

(Pigan husbondfru.)
Från spanskan.

klavér samt historier
af Fröding.

 

............ .. Herr Max Linder.

 Herr Vandenne.

 

jungfrun .............. .. Fröken Villars.

Skådespelare: Herrn .... .,
Frun ...... ..

............ .. i" Fröken Bloment.

Herrn är svag för jungfrun 1och frun för betjånten. Och de två draga fördel afY situationen
för att låta sitt herrskap utföra sitt arbete, under det de själfva lefva rullan. De drifva sm djarfhet
ända dithån att de presentera sig hos några af sitt herrskaps vanner, hos hvilka de stalla tillu en vald-
sam skandal, under det tagna namnet baron och baronessan Copurshlck, harstammande fran Mont-

martre, den uråldriga familjen.

Herrn och frun få till slut sina ögon öppnade för missförhållandena

och jaga bort de två bedragarna samt försona sig med hvarandra.

 

 

nu

 

 

lie nyiiiåulvaie.

Hemlifvets fröjder.

En sparlakansläxa.

Du 2 pralsiuka gummnma.

la Sena Pallmna.

Smålandsvisa m. hand-

 
  
 
  
   
 

   
    
   
   

 
 

  
 

liiilUllBllillBll Ilill filillllilllllll lllHil llllilllilllllilil. - llill Illllillillll llllllilllllilll lliSll.

 

Kristinehamn 1910, Värmlands Boktryckeri, Karl Om

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain