#2315: Stanley-Biografen

PROGRAM

 

I r

q

liiln - in riiii

(Norra Torget)

ii. u. m.l inn. i. zz i. i. m. sön. 11.25 seii.

Försvisningar kl. 1, 8 och 9 ein. Sönd. 6, 1, 8 o. 9 ein.
Barntörevisningar Onsdagar och Lördagar kl. 1 ein.

 

 

än resa pä Strömsholms bahai. .

Intressant och lärorikt.

Strömsholms kanal och farled går från Smedjebacken i Dalarne genom Västmanland till Mälaren.
Den utgöres dels af Kolbäcksåns uppränsade vattendrag, dels af de vid sidan om nämnda å byggda
slussar och kanalsträckor. Omgifningarne kring kanalen äro bekanta för sin skönhet och farleden är
r särdeles frekventerad af turisten Vi resa med årigbåt och vår färd gär utefter kanalen, förbi Ströms-
holms ståtliga slott, förbi fabriker, gårdar, kyrkor o. s. v. i ständig omväxling. Vid Strömsholm få vi

i förbifarten äse en del öfningar, som företages af den där förlagda ridskolan. i

Vackra scenarier fran hjartat af vart land. -

2. Fisk-odling, Foreller.

Ett intressant studium från tiskerihusliållningsoniràdet.

Som bekant pågår sedan åtskilliga år rstatsunderstödda, systematiska arbeten för höjande af fisk-
rikheten i de svenska sjöarna och vattendragen. Den bildserie vi här äro i tillfälle att visa åskådlig-
gör hvilket omfattande, samvetsgrannt arbete, som mäste nedläggas på dessa odlingar.

I Man ser här inledningsvis vanligt forellfiske med håf i en å. Så får man vara med om urval
af fisken; de stora tillvaratagas, medan de mindrevärdiga återförpassas i sitt element.

Sedermera kommer det intressantaste. Sedan anordningarna för äggläggning och kläckning full-
bordats insamlas rommen, hvarefter densamma befruktasjoch tvättas samt nedlågges i ryssjor. Den
sterila rommen aflägsnas. Efter 25 dygn ser man det blifvande fiskynglet, som nu under en månad
upptager näring genom ett slags kräfva, kallad vitellis. Fiskynglet vid tre och sex månaderssamt ett

och två års ålder framvisas. Och slutligen öfvertygas man om behofvet af att hålla de olika årsklas-
serna isär; de stora sluka eljest de små.

 

 

En bild som förtjänar att ses.

s. .
t Oo O
3. Smedeflla iS fa] ka. i
Gripande bilder från en sträjks utbrott och dessfoljder.
:" . , . . - . d
" den amle likttro ne arbetsamme smeden tager i sitt lilla trefligua hem afske
, af sinjetärilnilj. Pgå arbgts latsegn förbereder man ensträjk ochkapilraterna.ofvertalälålean 
f - 1 i v "ilfetattéatleltegelaiwmnsamntaw-iåäitemeitklmaréstiintiahit;-dimman-samla .Wiertattdrskutera lr-gånt
I)WWMWMW V i fattar man beslutet att hos arbetsgifvaren begära högre dagafloning, i annat fall b ir e

 .. . . .. . be-
omedelbart stra k. ean far det tunga uppdraget att"till-.arbetsgivaren ofverbringa ar
tarnes ultimaturln. Svaret är nej ochbsträjken blir ofordrojligen proklamerad. .En manag
efter sträjens utbrott blicka vi åter in i den gamle smedens hem. Fattigdom, sjukdom oc

"d h Iort sitt intå . I u I I. u i
no aSrogrl en sista fåtviflad utväg söker Jean pantsatta isina bolster, men forsoket misso-
lyckas. Då eländet nätt sin höjdpunkt förklarar den gamle smeden att han amnar ätefrga
till arbetet. Han meddelar sina forna arbetskamrater sitt "beslut-men mottages med gor-
stäelse. Då rycker han till sig en slägga och finner sig ögonblicket darpa som mot are.
Så följer ångern i fängelset, där hans barn besöka honom, samt Idomstolscenen, da juråfns
dom faller. Den låter på frikännande och i ett-hårdt arbete finner den gamle sme en
glömska af det förflutna.

lngen undgår att känna sig gripen af denna bild

 

 
 
  
  
   
 

 

4.

Comosjön.

En at norra Italiens vackraste alpsjöar.
, II.

 å italienska La o di Como) begränsas af Luganvoalperna i vaster och 1
lBerganEZaosrllgåi:algrriiauf) öster. Sjön delgar sig i två armar, en sydvästlig, vid hvars stranåi sltaden
Como ligger, och en sydostlig, som efter staden Leccoui dess sodra del kallas Lago k i åcfpd

Comosjön omgifves, såsom filmen visar, af hoga-berg; toppen" La Criqiia ar" ,k 1
meter och Monte Legnone 2,612 meter höga. Sluttningarna aro tackta af rik gronsaji
stränderna äro väl odlade och lstraizdbergen prydda med en mangd statliga kyrkor oc

i " " naturi a errasserna. u
vackra Cvgiiqigsjtökiiaårrme: :fe Europag-r mäst besökta turistleder, tack vare nat-urskonhetenuoch
det milda klimatet. Ångbåtar korsa sjön i alla riktningar, och rundt stranderna besorjes

trafiken af flera järnvägar.
Härliga scenerier. .- Filnien är artistjskt kolorerad.

 
  
 
  
 
 

x

5. För 10 öre potatis V
en.. små orsaker och stora verkningar. i

. . . . .. . .. . .. . .. . . . ten.
h"f tatis till midda en och Jim koper i forbifarten for .en tiopring sadana vid por7

Han uggttäcgärodickoatt han inga pångar har på sig och lofyar komma-igen-pa ögonblicket. Han haller
sitt löfte men vildare äfventyr än stackars Jim är utsatt för innan han andtligen blir i tillfalle infria sin
lilla skuld torde icke en gång i drömmen kunna upplefvas. Att Jim efter alla sina fruktansvarda afven-

tyr på land, i luft och vatten får ett .fruktansvärdt kok stryk, är nästan synd.
En af de muntraste bilder man kan få se.

f- I

l

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

lililtllllfliti: tikitlilill 50 till. SillilIllltll 35 lift. Bill" li] lift.
Salongens 5 Iärsla [länkar 25 äre.

lntug den ilits himiiill biljetten berättigar! i,

 

Nytt program Måndagar o. Torsdagar.

 

 

Vördsamt

A.-B. Stanley.

 

 

 

 

Kristinehamn lQÄO. Värml. Boktryckeri, Karl Otto.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain