#2314: Excelsior-Biografen

i nnl nr- n rater  

PROGRAM W

ir. o. m. Torsdneen den le t. e. m. Söndagen den 13 ndrs."

Piirenisninn lnrsdnn nen freden lrl. l, d nell ll, lirdnu nell tdndnd lrl. li, x1, ll trenden.
darnliirerisninn liirdnn lrl. Ii e. rn. Inträde fiir hnrn lll tre. l

Biliettpriser 510 och 35 Öre. .Barn 25yöre.

 

 

 

 

 

 

 

 

I
E . - n
I 0 II
= En resa r Nor e =
g , 1. g o n
II I
g Bergen. järnvägsfärd genom tunnlar. - Hallingdalen. - Hardangerfjord. - Lote- g
g fors. - Jakt på renar m. m. g
E n
I I

DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIII
"fru-- -Irjr- nulv "III" lrr-Y--jr-rf-rr "111--

"2.Trogen kärlek. f

Verkningsfull, gripande bild.

.u

Vid kanten af en flod sköter en ung färgkarl öfverfarten med färjan. Han har härför sin ringa
inkomst men är mycket lycklig emedan han tror sin kärlek vara besvarad hos en rik bondedotter. En
dag står hon på andra stranden och ropar på färjkarlen. Denne sätter henne öfverl floden och beslutar
då att för henne tillstå sin kärlek. Då hon hör hans kärleksfulla ord blir hon glad och de veta nu att 1
de funnit hvarandra. Innan de skiljas åt säger han till henne att han nästa dag hos hennes fader skall
anhålla-om hennes hand.

Nästa morgon väntar hon längtande på sin älskade. Men hennes fader, en gammal tvär bonde,
är i dag vid dåligt lynne och hon känner sig därför mycket orolig. Slutligen går dörren upp och in
träder färjkarlen. Han framför sitt ärende men den stolte bonden springer vred upp och visar honom
på dörren. Efter detta aftager dotterns hälsa och hon blir allt eländigare. Detta ser fadern med för-
skräckelse och den stolte mannen beger sig därför åstad till färjkarlen för att hämta denne. När han
hör underrättelsen skyndar han med fadern till den sjuka. Då hon får se honom kommer ett leende
öfver hennes läppar, men då hon skall omfamna honom räcka hennes krafter ej till loch hon faller ned
död. - År hafva gått och färjkarlen har blifvit en gammalman. Men.lianwhar..qaldrjg.kgiinat 1 lönn-nia U
sin ungdoms älskade och nu börjar han längta "att-.få lägga sig till ro så att han-snart kan träffa "
henne i ett annat land. En dag då han sitter i sin båt får han plötsligt se sin älskade sitta midt emot
sig loch han hör hur hon ropar att han snart skall komma till henne. Han reser sig upp och skyndar
emot uppenbarelsen men hon är försvunnen. Den gamle mannen faller ned i båten. En ljuf död har
förenat honom med hans älskade, som han aldrig kunde glömma,

. " l

.ln Ilirr-rjrl: VIIIIIY "nu "rrjfr-v "ull-t
nn. ...en  .nn ...antennf-IÄÅINÅ

lll .

.-. I.l .  nh..  ..rlr..  Atill.. AAUlrhr  .lr ..  .allt ..rlr.. 
x qL Pag: i; :ba  .Q

3- SYEN SK MUSIK .-

utföres af

Dragspelskonstnärerna

BRllllEllllll Slllllllllllil".

II4 Q

 

 

 

 

 

 

 

 

q; Båda l:sta och 2:dr-a pristagare från Viktoriasalen i Stockholm i!
samt eröfrare af lzsta och 3zdje prisen i professionella drag- l

spelstäflingen i Norrköping den 26 och 27 Februari 1910.

Bröderna Sundkvist ha i Sverige gifvit en mängd konserter och öfverallt mottagits på
det välvilligaste sätt af såväl kritik som publik.

Denna vecka får som sagt Kristinehamnspubliken tillfälle att njuta af deras konst, som
.J enligt framstående auktoriteter lär vara högt uppdrifven. .J

"I Ny repertoar! .- i tjV
e vf lång-er I -Hrå

Wwwwwwlä

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Paula Peters med sina dresserade djur. "

Fullkomligt enastående. Absolut det måst storslagna dressyrnummer som någonsin förekommit.
Paula Peters uppträder f. n. på Alhambra i London och drager afton efter afton fulla hus. Det kine-
matografiska återgifvandetlutfördt af Pathé Freres och synnerligen storslaget. i

El 444444

 

5. .Otur allt" igenom.

Dråpligt skämtnummer.
. y ,
Nytt program Måndagen den 14 Mars.

 

 

KristinelmrnuP 1910I Värmlands Boktryckeri, Karl Otto

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain