#2313: Stanley-Biografen

4

,. L .v e-.

 

 

 

PROGRAM

V Orra lHTorg-et) .

v tr. o. meorsd. d. 13 t. o. m. Sön-i. d. 115y om.

 

:anvisningar kr. 1, s och 9 em. sönu. e, 7, s o. 9 em.
Barnförevisningar Onsd.

i; h. ...fng --v .Ndi-:LSI

och

.Pr-s. .-

Lördag-kk] cin. Barn jo öre.1

 

j I I l i EIDUIIIIEIIHIII

 

Hellström.

att deltaga i

 

. Årets regutlu itunes.

West-Cowes och East-Cowes äro två städer på norra kusten af ön Whiott i En
lacnd. Städerna ha hafsbad, skeppsbyggeri etc. A Solentviken mellan Whigt och fåstlandegt.
hallas arlrgen storartade segelregattor, i hvilka seglare frånialla jordens länder deltaga
Som bekant ha afven goteborgs-ka yachltmän pröfvat lyckan å de Dowes-ska banorna. ltde
i samband med senaste olymplska spelen anordnade seglingarna, deltog nämligen G. K.
S. S:s dåvarande utlottningsbat wVingaa, som med växlande framgång seglades af hr Carl

Det är ståtliga idrottsbilder filmen.Y här up rullar för åskådaren - b-"llI I i "
storm och liten vind, i hög sjö och lugnt vatten;3 på läns och H lama Jakter I

Aktuell nyhet! . ,

Präktiga kappseglingsbilder.

.d . . .. .
Cowesregattoma- bl evind Det ar ingen lek

Måste ses af alla segelintresserade.

 

 

IIUIDIBEUIIEIEDEHIIIIEEUUUIIEI

komligt österländsk

arabiskt kafé.
15 kilometer

  
 
  
 
  

liga.

folket oafhängigt.

allt frihetsälskande.

5.

vackra dotter.
inger honom de

och de båda unga

 

 

Staden har flera mos
flera monumentala portar, af hvilka Kadroporten är den förnämsta.
En mycket besökt öppen plats är aFrihetsplatsena.
Vidare har man från en takterass storartad utsikt öfver staden och omgifningarna.

med cirka 305,000 invånare

som uppställdes af den excentriska arftagerskan, är,
saknar icke mod och fullgör detta prof på ett glänsande sätt, i det han till sin skönas förtjusning till
och med retas med de farliga rotdjuren. Då uppenbarar sig hans unga släkting på scenen, och de
upptäcka plötsligt att de icke kunna lefva utan hvarandrm Octave slår den rika amerikanskan ur hågen,

2. Enn-is och Kartixagos ruiner.

Synnerligen omväxlande och intressanta

afrikanska scenerier.

q Tunisär hufvudstad i franska-protektoratet Tunis i Nord-Afrika, fordom en af Barbareskstaterna.
Den gamla staden bildar en oregelbunden.oval och omgifves till större delen af en gammal mur.
Den inre staden är en labyrint af trånga, mörka men pittoreska gator med arkader och hvalf i full-

Istil. 1
kéer, bl. a. Djema-a, Hituna, den största och vackraste. Genom muren leda

Filmen visar i öfrigt lifvet på ett genuint

nordost om Tunis ligga den bekanta forntida staden Karthagos ruiner, från hvilka

karaktäristiska bilder upprullas. Och slutligen ser man de söder-om Tunis befintliga väldiga ruinerna
af vattenledningar, som förde vatten från bergenmer till Karthago. l

i

Förstklassiga sevärdheter!

v 51. ,r = -r.3,114sinlevin-mgwfwgeqvua-fraw :aww-IWMC " 1""

Mammsnack

.EQ

Historien är ej ovanlig, men dock synnerligen intressant.
flicka. älska hvarandra och ha beslutat vandra lifvets väg gemensamt. Men så kommer till
henne ett bref, hvars innehåll med ens förändrar hennes syn på framtiden. Hon blirsvart-
sjuk, tror sig vara bedragen och bryter med fästmannen, som icke har annat att göra än-gå.
De båda förut lyckliga människorna gå nu skilda vägar, men känna sig båda olyck-
En gammal vänlig professor, en god vän till båda, märker deras lidande och söker
ställa allt till rätta igen. Och härvid begagnar han sig af en idé, som ger dramat dess
spännande karaktär och som - lyckas fullständigt. De unga förenas ånyo och för alltid.
Romanen slutar som sig bör med giftermål.

bref nch dess tölider.

ärleksdrama i åtskilliga akter.

En ung man och en ung

  
 
  
 
 

Spännande lifsbild!

WWWme

 4. l llBl IOlllllllllSllll BllSlllllllilBl.

(Pyrenéerna.)

En af de intressantaste af det gamla Europas folkstammar är den urgamla baskstammen,
som ända tills våra dagar bibehållit sig i det närmaste ouppblandad. Redan under Caesars tid om-
nämnes Cantabterna ochrlberierna, hvilka genom sitt hjältemod ådrogo sig fiendernas beundran. lDet
är från dessa gamla stammar som baskerna härleda sig. Redan den ömgifvande oöfvervinneliga na-
turen bland Pyrenéerna gjorde dem till ett fritt folk, som visste att bibehålla sina egna seder. Folk-
stammen har sitt eget språk, hvilket emellertid mer och mer trängts tillbaka af franskan och spanskan.
Man räknar till Basklandet den omkring Biscayabukten liggande västra delen af Pyrenéerna, sydvästra
hörnet af Frankrike och en del af nordliga Spanien. Dä Spanien eröfrades af mohrernaI blef Basker-

Man indelar Basklandet i det franska med omkring 145,000 invånare och det spanska
Baskern är oförskräckt, ihärdig i utförandet af sina planer och framför

Octave är modig.

Djurtämjare för att få en fästmö.

Octave är en slarfver till ung man, men i grund och botten pålktig pojke. SBjörnar; har hani
legio och han är högst ogener
beslutat taga gunstig herrn
Den unge mannen
n förståndiga tanken, att gifta sig med en amerikansk milliardörsdotter. Det enda villkor,

ad i fråga om deras behandling. Dess bättre har Octave en farbror, som
i uppsträckning. Färbrodetn åtföljes på denna expedition af sin unga,
ligger dock helt i klorna på sina fordringsägare, och en af dem
att hennes friare gär in ien lejonbur. Octave

lyckas snart vända onkeln - med sin välförsedda plånbok - till sin förmån.

Rolig och oförarglig.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Billettnrisar: w Läktaren 50 inIl Salongen 35 tre.)
Salanyens 5 Iärsla bänkar 25. äre.
llllll! llell llllllS llVllfllll lllllellell-Vllellllllglllll 4

 

Nytt program IlVlIå.inslag-amd o. Torsdagar.

Vördsamt

xA..-B. Stanley. k

 

 

 

i

Kristinehamn 1910. Viirml. Boktryckcri, Kari Otto.

k

   
 

, .s H t-.il :-  .
1 rs i

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain