#2312: Stanley-Biografen

"-

 

 

PROGRAM

-à-

"   tnnlnn- nn nnnnn

(Norra Torget)

nr. n. m. nnnn.n.1n n. n. m. nnsn. Nn. 19 nnn.

 

Förevisningar kl. 1, 8 och 9 om. Sönd. 6, 7, 8 o. 9 om.
Barnförcvisningar Onsd. och Lörd. kl. 1 cm. Barn 10 öra.

 

 

Ål

A mama; mm, rt. n I
Bild för dagen. 

 LISSABON.

Revolutionens stad. I

V

n

v H H

Allas ögon äro nu riktade på Portugals hufvudstad, där i dagarna en blodig re-
volution ägt rum, konungen afsattsioch republik proklamerats. Tidningarna innehålla
spaltlänga meddelanden- från revolutionsstaden, mälande om upphetsning och fortsatta
strider, medan den nya regeringen förklarar att aordningen är mönstergills). Det torde
under sådana förhållanden intressera var och en att se den stad, i hvilken detta världs-
historiska drama utspelats, och ha vi därför lyckats förskaffa oss denna film, som återger
olika partier af Lissabon. !

Staden ligger dels amfiteatraliskt längs den vik floden Toje här bildar, dels
på och emellan 3 större och 4 mindre kullar med Serra de Cintra i bakgrunden samt
erbjuder från sjösidan en mycket vacker anblick. Det vackraste torget är Praca de
Commercie, omgifvet af tullhuset, stadshuset, börsen och ministerrierna samt prydt i
i midten af Josef den 1:s staty och på norra sidan af en stor triumfbåge. På Parca
de Don Pedro står Pedro 4:5 staty och på Comoesplatsen skalden Comoes staty. Ett
flertal kyrkor och andra byggnader vittna om arkitekturens ståndpunkt i landet.

o

666666665666

   
   

o

I! rv v

Infressanta scenerier från revolutionsstadezz. I

H  i v
2. Den-blyge Agathon.

En misslyckad friarclärd.
Urkomisk förvecklingshistoria.

,

Agathon Simmingborn går på sin fars befallning till direktör Holmenfelts hus för att fria till
hans dotter. Bäfvande drager han åstad, men framkommen är herrskapet borta och tre tjänsteandar
utsåtyrda i herrskapets kläder presentera sig som paret Holmenfelt med dotter. Hvad som sedan händer
m ste ses! -

,.

 På kärlekens altare.

Drama ur emigrantlifvet.

 

 

r

wt

John Nelson emigrerar jämte sin lilla dotter till Amerika, men kan ej slå sig
fram i det främmande landet. Hans tillgångar taga slut, och han blir svårt sjuk. Ge-
nom läkarens bemedling blir dottern adopterad af en förmögen finansman, som lofyat
bereda henne en lycklig framtid. Så småningom tillfrisknar Nelson, som nu får lönande kr
arbete. i

brant. En hjärtlös jobbare har fått honomi sina händer och förelägger nu villkoret:
Pängar eller flickan. Genom en egendomlig tillfällighet får Nelson, som nu är förmö-
gen och delägare i en stor engrosfirma, se den olycklige finansmannen. Han förskaffar
sig dennes adress och beger sig till hans hem, dit han kommer just lagom för att för-
hindra ett förhastadt, olyckligt steg.

Han ställer allt till rätta, och nu har den unga flickan två fäder, lika kära båda.

Femton ärq senare återse vi finansmannen-adoptivfadern, som nu står på ruinens k I

, Spännande verklighetsbild.
k J
www-IBM"

 

 

4. Kommunikations- och Trans-
, portmedel i lndo-Kina.X

Kolorerade naturbilder från fjärran vestern.

"Vi se huru peroger och sampauer glida fram på floderna, huru äkdon långsamt skrida
fram på vägarna, hur elefanter användas till lastdjur o. s. v., allt intressant och verklighetstroget.

En särdeles sevärd film.

IIIB!!IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII
Å

5. Blondins rival.

Genomkomisk bild.

Vår man, som i hemmet läser om den stora belöning, som tillfaller den person som lyckas gå
öfver Niagara på en ståltråd, beslutar äsig för att försöka sin lycka. Han påbörjar sina öfningar hemma,
men blir genast körd på dörren af sin manhaftiga hustru, som icke vill ha allt bohaget sönderslaget.
Försöken upprepas undan för undan ute på gatorna och åstadkommer mycken förargelse och förföl-

Å jelse. För att undkomma sina förföljare klättrar han till sist upp för en husvägg, där han fortsätter
med sina öfningar på telefontrådarna. Snart nog ramlar han dock ned midt ibland sina offer och får
sä grundligt med smörj, att han troligen tappar lusten för vidare öfningar på lina.

Alla måste skratta.

x

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Bnlnnnnnnnsnn: Läknnnnn 50 nnn. Snnnnnnn 35 inn.
Salongens 5 Iärsla bänkar 25 äre.
lntun den nlnls hnnrnnll biljetten nernlinnnr!

 

Nytt program Måndagar o. Torsdagar.
I X varasamt U

IA.-B. Stanley.

 

 

 

 

 

Kristinehaan 1910. Värml. Roklsryokeri, Karl Otto.

  

9

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain