#2311: Stanley-Biografen

I X
.- -I

PROGRAM

 
   

-än

P lll-llllll

(Norra Torget)

ninmnimlinnninmm

 

q

 

 

Förevisningar kl. 1, 8 och 9 cin- Sönd. 6, 1, 8 o. 9 ein.
Barniö evisningar, Onsd. och Lörd. kl. 1 ein. Barn 10 öre.

 

 

 

 

 

lliiite!lllllllllclnll".

; Veckans 1:tiältiöfningalr under l.
konungens ledning.

Vi äro i tillfälle attwi dag visa lyckade bilder från den nyss af-
:: slutade fältmanöverri iii-Uppland, öm hvilka tidningarna innehållit långa 
redogörelser och som fär en vwat de största manövrer som förekommit
i Ivårt land. Utom. konungen, sciin förde högsta befälet, deltog kron-
prinsen, prins Carl. flera regeringsmedlemmar, utländska diplomater

ochl militärer i manövern.
Bildgn för dagen! " y " Bör ses1 af alla!
y  l: l 1 l 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

l 1 I 5 v q r . l
W W- 44rf
2. .lige-nar 1 .
"I f i  4- tån-.1: , in 1 lagret.
" t  tresse at Nylfä en inblick i detlvandrande zigenarfolkets lif och lefverne. Vår
"1 bild sält)t:iI :gsraiitiislfgåile llxilärtill. Vi se det dagliga lägerlifvet sådant det ar, nar ett zigenarband slagit

- 4 " "l å en Iats. Un domarne slåss, kittellbotarne laga köksattiraljf-flickorna spå no. s. v. I
 :igånggååglliolp bjuges vi attgnärvara på och till sist presenteras vi for stammens alla skonheter. l

Intressanta bekantskaper att göra.

vi

lg

 

.vi

IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
l l i

Konstfilmi! f w. Kenstfilin!

jllltel"  ill illlilllinlilllslideri

Betagande vacker kärleksidyll.
Amors roll utföres af äleiIIa Schifer vid Sarah Bernhardt-.teatern i Paris.

Detfär evigt unga sagan om X4tvåv människobain, som träffats af kärleksgudens pil.

Men han är fattig och hon den rike bon-dens dotter. Med hån blir han afvisad. Då låter
Amor minnen från unggomstiden .dyka upp i den gamles hjärta. Bevekt för denne sä de
unga samman, och1 .under gaminan står bröllopet. Liten Amor är själf marskalk, och med
rosor strör han de lyckliges nya Uhem. Hans värf är här förbi, och skälmsk smyger han sig
bortpätåw---q i
1. slag är Amor, jagw. Ä n I. V 9. Minnen från svunna ungdomsdar.
2. Kärleksgudens morgonbad. - 10. Den1 gamles välsignelse.

Genom doftande hinder. - i kf l" till åAmors kärleksvisa.
Två människobarn. v W 2 112. Och bröllopet stod i fröjd.
Pilen har träffat. k Å lä; Kärleksguden själf som marskalk.
Hos den rike bonden. 14. Till det nya hemmet.
Slocknadt hopp. 15.I I blomstergärd.
8. Amor hjälper. 16.AA Och näktergalen sjöngoch lyckan log.

. M" I" l n .

HEJ

 

  
 

N .O t" P 9-7
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

w..

f

I.. IsalOiniKi. W:

I . En intressant turkisk stad. I
1 Den turkiska staden-Saloniki ligger vid viken med1 samma Wnamn och erbjuder från ,
l I sjön en ståtlig anblick, där det amfiteatraliskt utbreder sig på sluttningen af en brant kulle. l
l det inre liknar detlmed sin smuts och sina trånga och oregelbundna gator andra turkiska
städer. Utom en del gatubilder, visar vår bild: Alexander den stores triumfbåge. Abdul .
Hamids fängelse, Isralitpassagen, Frihetsplatsen, folktyper 0. s. v. lnvånareantalet i Saloniki
torde för närvarande uppgå till cirka 150,000, af hvilka öfver hälften äro judar. Stadens om-
. gifningar äro utomordentligt natursköna. I

i

I l Bilder från en i dagsprässen ofta nämnd stad. I

5. Kassölskansx beundrare. eller kärlekens velllllmödol.

Antiokus Klöfverbom har blifvit särdeles djupt förälskad i kassörskan på en restaurant och får
redan under vistelsen i den dyrkade flickans lokus erfara att kärlekens träd ej bär enbart rosor. Ut-
kommen i staden känner han sig tvingad att telegrafera till föremålet, som jämte andra gäster har obe-
skrifligt roligt åt telegrammet. Kassörskan besvarary emeltertid kärleksbudet och Klötverbom, som under
väntans ohyggliga timmar håller på att begå någonting ödesdigert, skyndar i glad förväntan till den
bestämda mötesplatsen. Men det gick ej efter beräkning, såsom fil-men på ett lika drastiskt som skratt-
retande sätt visar.

Säker bot för dåligt lynne.

 

 

:Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Blllellllllser: Läktaren lill-lill. Salllluel 35 lill.
Salongens 5 första bänkar 25 äre.l "
w I llllllg dell lllllls hllllrllll lllllellen herlllllglll!

 

Nytt program Måndag-ar o. Torsdagar.
I Vordsamt

ä A.-B.vstan1ey. I

 

 

 

 

 

 

 

Kristinehamn 1910. Väl-ml. Bokrryckeri, Karl Otto.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain