#2308: Stanley-Biografen

gar ; Onsd. och Lör

orevisnln

Barnf

send. m. 5, o. 7.8 och 9 e. in.

Förevisningar Kl. 6. 7.48 och 9 e. m.

 

 

d. Kl. 6 e. m.

-1 JAAAAAAAAAAAAAAAAA

ALLA

 

 

PROGRAM

(Norra Torget)

fr. 0. m. mind. ll..er l. 0. m. Until. ll. 25 tilll.

Expressnyhet anlànd1 från Paris i dag. "

Franska och tyska militär-
manövrema 1910..

Sensationell bildserie öfver de två stormak-
ternas senaste stora höstmanöver.
Genom ett alldeles nytt system framvisas de franskaoch tyska krigsöfningarna samtidigt.

Franskt och tyskt infanteri och kavalleri. - Framåt! à Utländska sändebud. -
Kulsprutor. N Anfall, franskt och tyskt. - Franskt kavalleri, tyskt infanteri. H Deta tyska
infanteriet- rycker fram. - Hvila. - Station för trådlös telegrafering. - Krigsministern,
general Michel, chef för manövern. - Skiljedomstol. - Aeroplanen i krigstjänst.

M Intressanta militärbilder. "w

 

 

 

VYVVVYVYYYYVYVYYYVVYYYVYYVVYVV

 

 

 

 

. Lusisloitet Schönbiunn. f

Högst intressant och vacker naturbild.

"Byggnaderna uppförda under kejsarinnan Maria Theresias regering. Omedelbart
franifor Wiens portar ligger det Osterikiska käjsarhusets sommarresidens det härliga slottet
Scho-ribr-unn. Onggifvet af en härlig natur hafva människohänder gjort allt för att skapa
en vardiguuppehallsort för käjsarhuset. l trots af det idylliska lugn som här härskar af-
gjordes har, mer an en gång ett helt folks öde. Hör slöts freden i Pressburg 1805 och

. och fredeon i Wien 1809. n Afven Napoleon bodde här efter den heta striden vid Wagram
och 23 ar senare dog har i landsflykt hans son konungen af Rom. Följande bilder visa
oss: 1. En blick ofver parken. 2. Utsikten Gloriett från hvilken man ser öfver och Donau-.

dalen. 3. Den stora Neptunbrunnen. 4. Liistslottet. 5. Palmträdgården. 6. Den romerska
triumfporten.

 

 

r

"ill-V -iijI-f "Ilv- Want

v" "in" 1"Indy-inr "inr "mf

 
  
 
 
 
 
 
 
     
  
  

5.

 

 

 

3.  Uppfinnaren.

Drama af Michel Carré.

Herr Carlmos ................ .. Uppfinnaren.
-- r) Dupont Morgan .... .. Fabriksägaren.
Upptmdande a Fred .................... .. Ingeniören.
Fröken Dermos ............. .. Fabriksägarens dotter.

 

. Arbetaren Lardier har länge arbetat på att tillverka en automobilring, som ej spricker
sönder. Härunder har"I han nödgats göra af med sitt lilla kapital, och då hans sträfvan
ändtligen krönes med framgång, och uppfinningen är gjord, då är han ställd inför utsikten
att svälta ihjäl jämte sin familj. Men hans uppfinning skall åter bringa honom på fötter,
tänker han stolt, och ställer sina steg till ägaren af en stor guminifabrikaenne som står
nära sin ruin, inser strax uppfinningens värde, men begagnar sig af arbetarens nöd och
erbjuder honom 1,000 kr. i ett för allt för hemlighetens köpande. Det är ett svårt slag
för Lardier, att ej få mer för sin stora uppfinning, men nöden har ingen lag.

En tid efteråt får Lardier i en tidning läsa, att gummifabrikören fått högsta utmär-
kelse för den uppfinning, soml han så föraktligt köpte. Förbittrad öfver att skamligt ha
förts bakom ljuset, begifver sig Lardier till fabriken, där det kommer till uppträde mellan
honom och fabrikens ägare. Ställd inför rätta, frikännes Lardier på den grund, att fabriks-
ägarens dotter är modig nog att förklara, att hennes far ej har någon andel i uppfinningen,
som helt och hållet är Lardiers; Uppskakad och tillintetgjord vid dotterns oförskräckta
vittnesmål, faller fabriksägaren död till golfvet. Lardier får till slut lön för sin möda, enär
han af sin beskyddarinna erhåller en million kronor af kvarlåtenskaper. För sitt barns
skull tager han emot summan.

Gripande bilder ur lifvet.

Konsifilm! Koionoradt

4. Kärleken är evigt lny.

Mytologisk fantasi af Michel Carré.

Tiden ................ .. Henry Krauss.
Skådespelare Dapne .............. .. Betty Daussmand.
Kärleken ............ .. Lilli Dupré.

Ungdomen frågar ej efter tiden, utan leker och glädes i den härliga nejden. Så kom-
mer den lille skälmen Amor och sårar med sin pil de sköna Dapne. Hon fattar kärlek till
Lycias, den raske jägaren, och ungdomen samlas till fäst. Men så kommer den obarmhärtiga

- Tiden och stör glädjen. Ungdomarna springa förskräckta om hvarandra och rikta allt annat

än kärleksfulla blickar på den reslige, längskäggige marinen med tiden. Man skyller på Kär-
leken, som kommit en att glömma Tiden, och Amor får - fördrifva Tiden! -l en gylllene
båt föres Tiden bortom floden . . . Men intet beständigt. Men snart blir det Tidens tur att
låta Kärleken passera samma väg.

De synnerligen stämningsfulla, öfverlägset spelade scenerna, äro utförda i härliga om-
gifningar och kunna ses af gammal och ung med samma intresse, med samma nöje.

Fager ungdom. - Briljanta dräkter.

En originell utflykt.,

Hvad som kan hända på en rullskridskopromenad.

Klädd i frack, med hög hatt, ett paraply i handen, en bolinande pipa i mungipan och till sist
en hund i band se vi MAX LINDER begifva sig ut på en liten rullskridskopromenad. Den blir af
särdeles munter beskaffenhet, denna promenad, och gifver anledning till urkomiska 4scener, detta så
mycket mer som den äfven innefattar hinderlöpning.

i-:n glad bild.

" timer-lin min

:AAAAAÅAÅÄAAAÅAAÅAÅAAAAAAAAAAAAL

VYVVYVYVVVYVYYVYYVYVY

-J YY

.n i. lf

ih.. .nn ..il....n.. .ni-.ann ..ili..A..ill-. .ah-...HLA ih..

i .Annan nl.. nl.. Aili.. ..ii....ii..

 

 

 

 

Bllltllllllftli läkltlftll 50 lllt. Sillllllllfll 35 lift.

M" Salongen: 5 första bänkar 25 öre. fal

Vördsamt

i i A.-B. Stanley.

 

 

Kristinehamn 1910 Värml. Bokt-ryckeri, Karl Otto.

Nytt program Måndagar o. Torsdagar.

... 

- a

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain