#2302: Excelsior-Biografen

Of SaSOngell.

ista f

iografens s"

aro b

" ingar

talln

Ores

Sondagens f

OBS!

 

  

 

Förevisning hvarje afton kl. 8 och 9.
Bärlliiirttliillllillu Irlirll. Ill. ti. Inlr. Iiir hörn III iirt.

Biljettpriser 25, 35 och 50 öre.

memmemmwmuumowmm
= SVENSKA BILDER. =

i. En sommardag på Nääs.

Nääs slöjdseminarium. Folklekar, lekar, gymnastik, fästliga
upptåg m. m.

...å

ltSärdeles intressant bild från en svensk institution som tillvunnitsig världs-
ry t e.

Cirka en timmes resa från Göteborg ligger den pittoreskt belägnaxstatio-
nen Floda. Härifrån gör man en kort ångbåtsresa längs Säfvelångensisköna
stränder och kommer så upp till det för sin metodiska undervisning i wsloydv
världsberyktade Nääs slöjdseminarium.

Anlagt år 1872 af grosshandl. Aug. Abrahamsson har slöjdseminariet icke
allenast i de nordiska länderna tillvunnit sig stor uppmärksamhet, utan äfven
i utlandet har man lifligt intresserat sig för denna säregna läroanstalt i svensk
bygd. Sålunda har anstalten till dato varit besökt af 4,000 elever hvaraf 1,000
utlänningar tillhörande 32 olika nationer.

Med sin hutvudsakliga uppgift att verka för införande af en pedagogiskt
fattad och metodiskt ordnad undervisning i slöjd har seminariet frän och med
1895 förenat äfven en annan undervisning i danser och lekar.

Dessa Iekkurser hafva omfattats med stort intresse och icke mindre än
600 lärare och lärarinnor hafva hitintills på Nääs utbildats till lekledare.

Våra bilder äro tagna vid ett tillfälle då de svenska kursdeltagarna anord-
nat en fäst för de utländska och visa bl. a. några vackra uppvisningar isven-
ska folkdanser, såsom Daldansen, "Oxdansem Färödanser m. fl.

WOMWWWOWWM
MWOMMWMWWWW

å
å
å
å
å
ä
å
å
i
å

 

 

= KONSTFILM. =

2. Slafvinnan.

Spännande, härligt iscensatt tidsskildring från
antikens Korinth.

Det är sagan om den fattige getvaktaren Orestes och hans älskade,
slafvinnan Phyllis, som af sin herre säljes till en rik patricier Phocion.
Denne får Phyllis kär, men gifver henne ädelmodigt fri, då han upp-
dagar hennes och Orestes kärlek.

1. Orestes träffar Phyllis. 12. Slafvinnornas dans.

2. Till Bacchus ära. 13. Orestes följer musikan-

3. Ph llis dans. terna.

4. l sllafhandlarens våld. 14. Spelen, upp, blåsare!

5. På slafmarknaden. 15. Vid herdepipans ljud.

6. Phocion köperslafvinnan. 16. Orestes och Phyllis åter-

7. Hell husets härskarinna! finna hvarandra.

8. Orestes förtviflan. 17. Den gamles visdomsord.

9. Hjälpen mig, udar! 18. Dragen hädan i frid!

10. Den korinthis a bruden. 19. Mot hemorten.

11. Gästabnd i Phocions pa- 20. Hell dig Bacchus, de äl-
lats. i skandes beskyddare!

 

 

 

 

 

 

- w

 

   

Kinematografi i färger af Pathe Fréres.

Bruden"är femton och brudgummen trettio år. Vigseln sker inför höf-
dingen, och alla förlofvade i stammen utgöra brudföljet. Därpå begifver sig
det unga paret med eskort till fästen, som vi få se firas i en tropiskt skon
trakt af den härliga ön.

 

5. Hämnden är ljuf. skämfbnd.

 

 

Sista programmet för denna säsong.

 

 

  

.uääuoses Bugugg ugp 10; uaqund apan; uap pauueq seäupq noe; l:nuespiozi ng

"0 anordnas å Excelsiors stora lokal efter
"n   sista biografförevisningen Lördagen den
I 23 dennes. Inträde 25 o. 35 öre. i

-KOMMITTERADE.

Kristinehamn 1910. Värnil. Boktr., Karl Otto.
i. .

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain