#2301: Excelsior-Biografen

ta för säsongen.

fens i sis

iogra

i

aro b

ingar

tälln

Ores

Sondagens f

OBS!

  

 

  

 

llttllillr-liillllllirll

Fi. o. m. Toni. d. 211.0. in. Sönd. :1.21 April.

Förevisning hvarje afton kl.18 och 9.
Ilirllillrtsliillllllly lllrll. Ill. li. llllr. lll llirll lll lift.

Biljettpriser 25, 35 och 50 öre.

"z
r
i
i
i
ä
g
i
å
å

. = sveNsKA BiLDER. =
i. En sommardag på Nääs.

Nääs slöjdseminarium. Folklekar, lekar, gymnastik, fästliga
upptåg m. m.

kt Särdeles intressant bild från en svensk institution som tillvunnit sig världs-
fy e. . . i

Cirka en timmes resa från Göteborg ligger den pittoreskt belägna statio-
nen Floda. Harifran gor man en kort ångbåtsresa längs Säfvelångens sköna

stränder och kommer så up till det för sin metodiska unde " " i w da
världsberyktade Nääs slöjdselfninarium. wlsnmg l Sloy

allenast i de nordiska länderna tillvunnit sig stor uppmärksamhet, utan äfven
i utlandet hanman lifligt intresserat sig för denna säregna läroanstalt i svensk
bygd. I Salunda har anstalten till dato varit besökt af 4,000 elever livaraf 1 000
utlänningar. tillhörande 32 olika nationer. ,

Med sin hufvudsakliga uppgift att verkai för införande af en pedagogiskt
fattad .och metodiskt ordnad undervisning i slöjd har seminariet från och med
1895 förenat afven en annan undervisning i danser och lekar.

llQessa lekku-rserI hafva omfattats med stort intresse och icke mindre än
600 lärare och lararinnor hafva hitintills på Nääs utbildats till lekledare.

Vara. bilder aro tagna vid ett tillfälle då de svenska kursdeltagarna anord-
nat en fast for de utländska och visa bl. a. några vackra uppvisningar isven-
ska folkdanser, sasom Daldansen, Oxdansen, Färödanser in. fl.

WNNWWWWWWON

 

 

= KONSTFILM. =

2. Slafvinnan.

Spännande, härligt iscensatt tidsskildring från
antikens Korinth.

Det är sagan om den fattige getvaktaren Orestes och hans älskade,-
slafvinnan Phyllis, som af sin herre säljes till en rik patricier Phocion.
-Denne får Phyllis kär, men gifver henne ädelmodigt fri, då han upp-

. dagar hennes och Orestes kärlek.

1. Orestes träffar Phyllis. 12. Slafvinnornas dans.

2. Till Bacchus ära. 13. Orestes följer musikan-

3. Ph llis dans. terna.

4. l s afhandlarens våld. 14. Spelen, upp, blåsare!

5. På slafmarknaden. 15. Vid herdepipans ljud.

6. Phocion köperslafvinnan. 16. Orestes och Phyllis åter-

7. Hell husets härskarinna! finna hvarandra.

8. Orestes förtviflan. 17. Den gamles visdomsord.

9. Hjälpen mig, udar! 18. Dragen hädan i frid!V

10. Den korinthis a bruden. 19. Mot hemorten.

11. Gästabud i Phocions pa- 20. Hell dig Bacchus, de äl-
lats. skandes beskyddarel

 

 

 

 

 

LW-

... Ett bröllop på Pay kumim på Sum-aim.

 

 

 

Bruden är femton och brudgummen trettio år. Vigseln "sker inför höf-
dingen, och alla förlofvade i stammen utgöra briidföljet. Därpå begifver sig
det unga paret med eskort till fästen, som vi få se firas i eii tropiskt skon
trakt af den härligaön.

n

å Kinematografi i färger af Pathe Fréres.

 

 

5. Hämnden är ljuf. skämtbrid.

 

 

Sista programmet för denna säsong.

 

Anlagt år 1872 af grosshandl. Aug. Abrahamsson haruslöjdseminariet icke å 0

 

  

.uaäuoses gagn-33 mp Jo; uanilqnd apan; uap paluigu- seäuyq noe; uuaspion ng

"0 anordnas å Excelsiors stora lokal efter
"a  sista biografförevisningen Lördagen den
23 dennes. Inträde 25 o. 35 öre.

KOMMITTE RAD E.

Kristinehamn 1910. Värfnl. Boktr., Karl Otto.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain