#2300: Blanche

s om vi äro banbrytare inom det ambulerande

biograffacket i Sverige, ha vi nu äran att
äfvensà. vara de första med nyheten verk-
ligt förstklassiga

Bioseopé-uppvisningar

 

m0

 

 

 

 

 

G. l. Andersson och G. A. Melin

innehafvarna af

 

   

AN

Vqu0 1 Och 2.

 

Att vidare orda om Stockholms-Biografen
Blanchels genomgoda program med förmåga att
roa sin publik, torde vara onödigt, då. dessa bio-
grafer äro erkända öfver hela Skandinavien.

Föreställningar

gifvas efter ett med allra största dmsorgl ntvalt
jätteprogram uti

 

       

trim rronrn inn

.r :r :r v .GO r: i: l

1. Korsriddarens brud.
liisiurislii sliittsurl i i alter (till. i smärre ttliiitri.

l. Korsriddarna taga afsked af sina anhöriga.

2. På slagfältet. Riddaren öfverlämnar lgenom sin vän den sista
hälsningen till sin brud. P

3. Bruden erhåller dödsunderrättelsen.

4. Förmälningen med den fallnes brud.

5. Den förmente fallne riddarens återkomst.

Den högadlige borgherren och hans broder draga med sitt folk ut till strid
för att försvara sitt land och sin kung. Före affärden mottager den äldre brodern

af sin borgfru som talisman en dyrbar kedja, hvilken hon under tårar hänger om
halsen på sin make.

Slagfältet är betäckt med döda och sårade, och bland de särade befinner
sig borgherren. Dä han känner att slutet är nära, delgiiver han sin broder sina
sista önskningar samt öfverlämnar sin makas gyllene present som tecken att han
stupat på slagfältet. "

En tid efteråt förklarar den fallnes broder sin kärlek för den efterlefvande
makan, hvilken samtycker att blifva hans brud.

Nu inträder det oförutsedda. Den som död ansedde borgherren återvänder,
blir innan han når slottet underrättad om att hans trogna maka gift sig med hans
broder. Förklädd till tiggare bereder han sig tillträde till slottet och uppsöker de
båda älskande. Han måste än en gång se sin älskade hustru för att sedan för-
svinna, söka glömma.

2. j Lago Magiore.

Ögonfängslande naturblld.

3.Hrar och en herre på sin stackare.

Skämt i flera scener. c

... Silfverkusten.

Den härligaste naturbild som ögat någonsin har skådat
från dessa ryktbara stränder.

5. Olika hattmodeller.

Konstnärligt handkolorerad. l flera afdelningar. Mycket treflig.

6. Hur Simsons karameller verkade.

Äf den förut svage ynglingen finnes intet kvar, i stället af alla
oöfvervinnerlig, demonstrerad i lifvets äfventyrligheter.

 

 

 

7. ,
En resa med automobil genom
det natursköna Savoyen.

Åbsolut vackraste och mäst intressanta framställning som någonsin
erbjudits en för naturens skönhet och styrka känslig publik.

8. Klåd pulver.

Humoristisk och roande bild i flera afdelningar.
En af de mäst skrattretande bilder som någonsin visats.

Konstfilm! Franskt Drama. Konstfilm!

91(irefve de la Valette.

i
Andlöst- gripande.

SKÅDESPELARE: Herr Volny vid teater la Porte Szt Martin. Hr Naunté vid
Varieté-Teatern. Fröken Eugenie Nau vid Odéon-teatern. Fröken Chaterine vid Gymnase-
teatern, den lilla Fromet.

Grefve de la Valette, som hyllade de nya idéerna, men som var stark motståndare
till de revolutionära, kom åter bland de maktägande under de hungrande dagarna. Vid
bourbonernas förnyade återkomst häktades han därför och dömdes till döden. Då han
efterspanas af polisen, beslutar han sig för att fly och mottager tillsammans med sin hustru
och dotter, den gästvänskap som Diane de Vaudemont erbjuder honom. Denna, som
bringas till ursinne af att la Valette tillbakavisar hennes kärlek, hämnas genom att omtala
hans tillflyktsort för konungen. Han häktas och kastas ifängelse. Emellertid ångrar Diane
de Vaudemont sig och förmår madame de Valette att bege sig till Versailles och bedja
om nåd för den dödsdömde. Alla hennes böner äro emellertid fåfänga.

Grefve de la Valettes flykt. Den 20 sept. 1815, dagen före hennes mans afrättning,
erhåller hon tillåtelse att för sista gången besöka honom och beger sig till fängelset
tillsammans med sin 12-åriga dotter. Några timmar senare aflägsnar sig den unga flickan
därifrån, i sällskap med en dam som håller näsduken för ögonen. Några minuter senare
kommer vaktaren för att se till sin fånge, men finner endast Madame de Valette i sängen.
Hon har bytt kläder med sin man och försöker nu på alla sätt att hindra vaktaren för att
så vinna tid. Tack vare sin förklädnad lyckas hennes man ungå polisens efterforskningar
och uppnå Bayern, dit hans maka snart kommer efter. Ludvig den XVII, som hade vägrat
gifva de la Valette nåd, lät gifva lös hans maka med följande ord: aMadame de la Va-
lette har gjort sin plikta.

Denna historiska berättelse har lämpats för kinematografen med fulländad skick-
lighet af Emile Mornau och spelas briljant af ofvannämnda framstående skådespelare i
hufvudrollerna. 1

10. Den lustige Tom.

Genomrolig.

M- Intressant! Iam-erik! "u

11. Hönsindnstri.

Storslagen handkolorerad bild i många afdelningar.

.2. En eltersträiransrärti man.

Mycket rolig.

För de flesta unga damer är ju idealet, att till man få en så rik-.person som möjligt
för att få sina kapricer tillfredsställda. Detta gör att elterfrågan på dylika män är kolossalt
stor, så mycket mera som det ej fins särdeles godt om det slaget.

Några studenter äro komna tillsammans på en restaurant för att fira kamraten Her-
berts födelsedag. Denna bemärkelsedags firande har pågått sedan tidigt på morgonen och
slutet på visan blir, att Herbert såsom föremål för en mångfald skålar blir allt tyngre och
tyngre i hufvudet tills det sjunker mot bordsskifvan, hvarpå en stilla slummer öfverraskar
dagens hjälte. Kamraterna besluta nu spela honom ett puts, de hänga en skylt på hans
rygg af följande lydelse: a100,000 kronor gifver jag den dam, som med mig ingår äk-
tenskap och gör mig lyckliga. Herbert vaknar och lämnar vederkvickt och upprymd loka-
len åtföljd af kamraternas ljudeliga skrattsalfvor, hvarpå de öfverlämna honom att gå ett
brokigt öde till mötes. Hvarje mötande dam som läser den på Herbert anbrakta skylten
attackerar honom och som han är ganska blyg för fruntimmer stiger hans förvåning till
rädsla, då attackerna bli allt flera och häftigare, och han beslutar sätta sigi säkerhet genom
en hastig flykt och står hans förstånd däremot stilla, han kan ej begripa orsaken till hela .
spektaklet. Emellertid börjas nu en vild jakt, ty damerna ge ej tappt. Det bär öfver
stock ogh sten, genom eld och vatten, genom källare vidare och åter vidare.

Andtlrgen räddad! Då han halfdöd slutligen kommer till sin fästmös bostad rusar
han in här och tror sig slutligen vara räddad från sina lågoandar, men fästmön blir högst
onådig, seende skylten och de förföljande, kör ut den o ycklige utan nåd och förbarmande
och hvad som nu sker det får ni komma hit och se.

Stockholms-Biografen Blanches alla bilder äro af fostrande betydelse,
uppbyggliga och nyttiga; äfven förekomma genomroliga, ädla och
glädjande. inga vågade bilder förekomma. Alla bilderna kunna upp-
visas i hvilken lokal som hälst och inför bästa publik. Våra bilder
sakna, ifråga om lifaktighet och spänning i framställning sitt motstycke.

inträde: tsta plats 50 öre, 2zdra plats 85 äre.
Barn under lä år 35 och 25 äre.

Eventuell ändring af programmet förbehålles. Den ärade publiken
torde endast begagna den plats till hvilken biljetten är köpt. Rökning
i salongen är absolut förbjuden.

För Stockholms-Biografen Blanche Nzo i.

rer-mm 0. J. Alm-rasar.

Kristinehamn 1010. Vårml. Buktryckeri,Karl Otto.

Information

Title:
Blanche
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain