#2299: Stanley-Biografen

Y V
r J 1

I PROGRAM

-än

i fil"

(Norra Torget)

tr. o. tm. Torsd. :1.17 i. o. m. Sänd. ll. 20 Nov.

Sönd. 5, 6, 1, 8 o. 9 cm.
Barnförevisningar Onsd. och Lörd. kl. 6 am. Barn 10 öra.

 

 

 

För-:visningar kl. 6, 1, 8 och 9 em.

 

 

 

rF-fzilFf-:Äf-qq : :: :i :Nää-Tila"

 gydelSBXllBillllOll.

Bilder från doktor Charcots mångberyktade färd mot sydpolen med
fartyget aPourquoi-pasi).

 

B-

I I Det stora polarfartyget vPourquoi-pasw (Hvarför ickev) löpte af stapeln i St. Malo
under stort tillopp af åskådare, och afresan till den kyliga regionen skedde under stora
högtidligheter från Havre. Tack vare kinematografiapparaten, hvarmed expeditionen bland
annat var utrustad, kan man följa den på dess långa färd.

 

Vackra och synnerligen intressanta bilder.

:uaäauå

2. Kappllygning mellan breirluivor.

Vår bild visar huru dessa luftens snabba budbärare tränas och förberedas för sin uppgift. Ett
stort antal brefdufvor transporteras per järnväg omkring 100 kilometer, hvarefter de släppas lösa.

1. Extratåg från Stoke till Worcester. 2. lngenkänningsring och vingmärke. 3. Flykten till
Stoke startas. 4. Den första dufvans ankomst till Stoke, 1 timma och 30 minuter efter starten. 5.
lgenkänningsringen stämplas genast efter framkomsten. 6. En förhoppningsfull dutunge.

LE:in -al

 

 

:zur-(3723:15: J.: i:

I Särdeies intressant.

WW!!! WÄWÄQAI Win" 1 H

3. En hård läxa

eller

hvad blomman sade.

Drama ur lifvet.

WWWW   

:fAlskar mig, älskar mig icke, älskar mig-...a Martha och Milly, två älskliga unga
systrar, stå midt i ett prästkragefält och söka af blomman få veta den älskades känslor,
Svaret blir ja, och glada skynda de hem, Snart se vi Martha i ett zigenarläger, där hon
hos en spåkvinna söker bekräftelse på blommans utsago. Härvid uppmärksammas hon
af en ung, ståtlig zigenare, som följer henne och förmår henne att glömma sitt hjärtas
kärlek. På en vacker plats invid ett vattenfall möter hon honom och sjunker i hans armar.

Martha öfvertalar systern att också låta spå sig hos zigenerskan, och följden blir att
äfven hon bedåras af zigenarynglingen. Denne möter nu å skilda tider båda flickorna vid
forsen, men en dag öfverraskar Martha zigenaren och Milly där.

lnseende bedrägeriet, försvinner hon utan att bli sedd, oeh strax därefter kommer
flickor-nas fader till platsen. Han blir ursinnig öfver att finna sin dotter i armarna på en
zigenare. En ordväxling uppstår, och zigenaren tilldelar den gamle malmen ett slag, som
fäller honom omkull. Ditlockade af Millys skrik komma några farmare, som förfölja vålds-
verkaren. De äro nära att nå denne, då han räddas af Martha, som gömmer honom i en
potatistunna. Senare få de emellertid tag i gynnaren, som tvingas att lämna orten, hvar-
efter de båda systrarna återvända till sina enkla, men trofasta tillbedjare.

Spännande skådespel. Vacker natur.

.. Gamla Prag och Saxiska Schweiz.

0
0
0 Bilden upptaget-z Rådhuset - Synagogan - wAlterneuschulef) (från 13-talet) - St.
O Salvatorkyrkan - Franzensbrunnen - Karlsbriicke (från 13-talet) med sin lifliga trafik.

Q

I

O

Intressanta naturbilder.

S"

. . V 1
Lea 1 skolan.
Lustiga interiörer från det glada skol-lifvet.

Lea står liksom en del andra ganska försigkomna flickor under den stränga gamla lärarinnan
mamsell Digerlunds stränga kommando, men flickan har begåfvats med ett mycket nppsluppet lynne
och ställer därför ibland till med ett och annat puts, som förtretar lärarinnan betydligt. När Lea slut-
ligen fiskar kakor från köket och narrar bagerskan att taga sig vatten öfver hufvudet, måste hon rädda
sig genom en ganska brädstörtad flykt, som går öfver stock och sten, väggar och tak, tills hon slut-
ligen svart och for-därfvad kommer ned i köket - genom skorstenspipan! Nu kommer hon ej längre,
utan får sina gärningars lön ganska eftertryckligt af de uppretade f. d. skönheterna.

En mycket rolig historia!

 

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Biltillllfitllii lthltlitlli 50- till. Stillllltlllil 35 till.

l M" Salongen-.s 5 första bänkar 25 öre., W -

4lmug den nuts huurtill biljetten berättigar!

 

Nytt program Måndagar o. Torsdagar.

Värdsamt A.-B . stanley.

 

 

 

Kristinehamn 1940. Viirml. Boktryckeri, Karl Otto.

 
 
  
  
  
 
 
  
 

 

q

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain