#2290: Excelsior-Biografen

f,- J .I , I M 1
PROGRAM

...än

BXRBISIIII-Billlmtll

fl. 0. m. Sönd. ll. 9 Jllll. l. 0. m. UIISII. il. 12 Jim.

Förevisning hvarje afton kl. 7, 8 o. 9.
Söndag Iörevisning kl. 6, 1, 8 och 9 e. m.

Biljettpriser 50 och 35 öre.

.. Våra små konstnärer. ä

o

3

8

2

å Vacker och intressant bild, visande enastående

å dressyr. å
mv

IAMAAAAAA

2. Julius Cmsar.

Storslaget, historiskt drama från Romarväldets
glansdagar.

Briljant iscensättning. lnspeladt af framstående italienska
skådespelare.

 

 

jublen obeskrifliga.

Caesar häller sitt intåg i staden och blir i sitt hus mottagen af sin
trogna gemål, Calpurnia. Men de sammansvurna äro beredda till sitt
verk och i spetsen för dem är Brutus. Caesars gemäl har en för-
skräcklig dröm. Hon ser ii andanom huru Caesar i senaten blir lönn-
mördarnes offer. Då Caesar vill gifva sig till senaten, försöker Cal-
purnia därför hindra honom, emedan hon anar, att något ondt skall

hända, så mycket mer som 11011 blifvit varnad af en ung romare, hvil-

ken hade hört ett yttrande af de sammansvurna, Cmsar bryr sig emel-
lertid icke om detta. han känner ingen fruktan och låter sig icke för-
skräckas. Modig gär han mot sitt öde för att aldrig mera återvända.

Vid ett sammanträde i senaten finner-han sitt slut. De sammansvur-

na öfverfalla honom här och i Spetsen för dem Brutus. .I Endast Mar-

kus Antonius begråter den falllia fältherren. i

Uppäggade Yaf Markus Antonius förjagar folket Brutus och hans
anhängare från Born.

Den sista delen af bilden är utspelad i"Macedonien. Brutus och
hans legoknektar hafva slagit läger vid Filippi, hvilket blir angripet
af Markus Antonius och romarna. Brutus utdelar sina befallningar
och lägger sig sedan ned för att hvila sig. De anstormande romarnas
skrik väcka honom från hans sömn. Han vill ställa sig i spetsen för
sina trupper men blir tillbakahållen. Caesars skugga visar sig för
i honom och förutsäger hans snara undergång. I det ögonblick som
Markus Antonius synes i spetsen för de segerrika romarna för att ut-
kräfva hämnd på Caesars död, lägger Brutus hand på sig själf för att
slippa falla för fiendens svärd. -

I

Gallien är underkufvadt och Born väntar Cmsar, segraren. Hos
de stora folkmassor, som draga genom gatorna, är hänförelsen och

 

       

3. Gåstuppträdande af
Svenska Muslktnon.

Stort bifall öfver-allt.V I -
0bs.! Personliga uppträdande. Ej biografbild. Obs!

 

 

3

 

   

.. i Ett arabiskt rönop.

En mycket intressant bild, visande arabernas seder
I och bruk.

 

5. Sommarnöje hemma.
Mycket rolig.

 

 

Nytt program Torsdagen den 13 jan.

 

 

Kristinehamn 1910. Värmlands Tr., Karl Otto.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain