#2289: Excelsior-Biografen

ii. o. m. Torsdagen den zl t. o. m. Siiiillnen4 den 27 Pehr.
PlliBlllSlllllH lllisllllll llllll FiBllllH l, ä llllll g, lilllllil] llllll Sllllllill lll. Ö, i., ll lllill tl H. lll.
Iliillllillilllllslllllll lillllläu lll. till. lll. lllliällll llllI llifll .lll lliB.

f Bilifétipriser 50 (Mb 35 öre. Barn 25 öre.

 

 

 

 

i stNsKA BiLDER.

I.. Uddevalla kors ochtvärs.

En serie vällyckade bilder. i

x

 

 

 

W oownn

E43

   
 
  
 
  
 

Åhelt ägna sig kåt sin konst.
skapad härlig staty., Galathea.

Glänsalade iniyhiet!1

I theas kärlek. 4. Venus straffar.
nans uppenbarelse. 8. Lifvets gnista.

5.

 
 

lip: :tuff11 inn "ullr illli-v 4ulv- -ii il "i . IV "IlliiI vIlllv1 -iqvf  "ll P: "I IV. "lill-ÄV "Il 

Glänsande nyhet!
.2. PYGMALION.
Mytologisk Konstfilm i färger.
Pygmalion, lden ryktbare bildhuggaren från Cypern, har afsvurit sig alla lifvets fröjderliör att
Venus, kärlekens gudinna, låter honom då 1bförållska sig i en af honom

Bevekt ai hans sorg skänker gudinnan dock till slut statyn lifvets gni-
sta-och återger därmed Pygmalion åt hans konst. - -1

Pygmalions roll utföres a

f den berömde skådespelaren ALBERT LAMBERT.
vid Comedie Frangaise.

1.Y l förgården till Venustemplet. 2. i rygmalions atelier. 3. Pygmalion afvisar An-
l kärlek i 7. Gudin-

ll Galathea. 6. Offret till Venus.

- Minns-nn

I:som professor, gesälljbonde. militär m. m.

ash.. ull.. ..ili.. Å.il

.ii I..

nn.. ilm- .-ill..

aik..

vm" Rolig, oförarglig repertoar. "m

 

 

 

Herr Manneberg har. under sitt. uppträdande härstädes hvarje kväll rönt .stormande bifall hvarför vi
garanteraven glad afton för enhvar som besöker Excelsior-Biografen.

- Hr M. har en ypperligwtörmåga
att roa med sina miintra visor och
historier. r
V - Manne Manneberg uppträder fö-
redragande sina glada och oförargliga
visor, som senteras lifligt af publiken.

- Hr Manneberg uppträder med
ett roande och omväxlande program.
i; F Manne Manneberg sjunger sina

Ur prässens omdömen:
t visor under publikens hör- och syn-
bara belåtenhet. i 1
- Den glade humoristen Manne
Manneberg gör hvarje människa glad.
- Oötverträffad humorism och ko-
mik, som sätter hela publikens samt-
liga skrattinuskler i ovanlig rörelse.
Manneberg har nytt program. hvarje
, afton. I .

r
f

-g Han sjöng visor och berättade
historier alldeles utmärkt, med en mi-
mik som kunde försätta den ledsnaste
i godt humör.

-e Manne Manne-.berg roar publi-
ken med sina tretligav visor. Applå-
derna och bifallet är synnerligen lift-
ligt, ty hr M. har ett humoristiskt och
treiligt föredrag. "

 Å.Genom Egypt-ibland.

lll!!IIIUIIIIIIIIB!!IIIIIIIUIIIMIÄIIIIIIEIIIIIIIÄUIIIIIIII

En underbar reseskild-
ring ibilder. Sällspordt
intressant.

5.I  r h  Ö d O r. Kolossalt rolig.

 

Kristinehamn 1910. Värmlands Tryckeri, Karl Otto.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain