#2286: Metodistkyrkan

J

En intressant nen lärorik lärevisning är den mest
fullständiga serien ef

 b e r a m m e r g a u "1""0 Mk,

 

 

 

 

 

 

 

 

Krukmakaren Anton Lang,

framställaren af Kristus.
J

 

 

Marias framställarinna.

 

 

 

 

 

d ble e

Evangeliskt religionsdrama med gripandet scener ur Jesu lif; fran hans födelse till hans korsfästelse och himmelsfärd, äter-
gifves som i verkliga lifvet medelst nutifdens bästa maskin som existerar. Som bekant gifves det i staden Oberammergau i
Bayern dramatiska passionsspel framställlande Jesu pinohistoria. Till dessa passionsspel strömma ärligen hundratusentals
äskädare frän alla delar af världen. Och jiust Inu har det lyckats kinematografens uppiinnare att fullständigt föreviga hvarje
l: detalj, rörelse och minspel i detta dramea. Med gripande verklighet framställes här förvänansvärdt illusoriska scener ur ::

 

 

 

 

 

 

 

 

Var Frälsares lit: .... ..-

Marie bebädelse. Jesus bespisar 4,000 män. I Jesus bär korset.
Herdarne pà. väg till Betlehem. Jesus uppväcker Lazarus. . Jesus dignar under korset.
Jesu födelse. De heliga tre konun- Messias intag i Jerusalem. Erälsaren korsfästes.

gar bringa gäfvor. Jesus renar templet. Jesu död på. korset.
Flykten till Egypten. Den sista nattvarden. 1 Jesus nedtages frän korset.
Jesus vid 12 ars älder i templet. f Jesu bön i Getzemane. - Jesu begrafning. I
Den Heliga familjen. Jesu barndom. Judas förräder Jesus. Uppständelsen.
Bröllopet i Kana. Jesus inför Pilatus. Engeln och kvinnorna vid grafven.
Samaritiska kvinnan. Jesus visas för folket. Kristi himmelsfärd.
Det stora iiskafänget. i Jesu törnekröning. Apotheos (förhärligande).

I Josef sälj es ai sina bröder.
r n (lzsta Moseb. 37 till och med 45 kap.)

 

 

Josef anländer till sina bröder och
kastas ner i en brunn.

Josef säljes till Ismaelitiska köpmän
och föres Ttill Egypten.

Josef i fängenskap hos de Ismaeli-
tiska köpmännen. I

Köpmännen sälja Josef till Potifar
(Paraos hofmästare).

Josef blir anklagad af Potifars hu-I
stru och kastas i fängelse.

Josef uttyder i fängelset bagarens
och munskänkens drömmar.

Josef uttyder Earaos dröm.

t Xxxàx vi I 
yxllI l X "nu , lök X l

n I . se nu -,. .i p

A. dlffttgäljpllllll 5,, ill, "n"fo Hell k I l-l i, ll
f x "I f (i . I .e .111 t Vi: I. l

I f. En pr, I. , 4 x

l 1,127,-
Josef upphöjes till landsherre öfver N i
I Di"- i Pie-saken: I? J

 i 0- W E- f" i i -et s -1-.,, se - .- fnN I. .w
rkbnObrmmera,ihilk l f .
Josef mottaga, sina bröder. k Den baye s a y e a g u v en spe en örsiggä J

 

      
  

lt

  
   
   
 

t (....-,-.g.i- s
av: .ed-l. t 1:

...4.1 lpmrlfllfllflkrnl il we.
[Åxlåxdnx .HQK

tt .f X
-l

 

l Ifall" lll l
I tl "Vi-h
I 7, ägäl titles l wx
I f" 
i
lr NI l

w ,, lll-:t
KW. Ä .det
maffia!!!
gaffel,
v 11-. du
fllfffffltl lll , er l
ff 1,, , ,, pls-:Utd [mightth
ll lill H. llwfl
null! I

 

 

 

 

 

 

 

 

Under en föreställning.

 

 

 

 

Allt detta synes lika lefvande som pä en scen. lllan ser med ripande verklighet hur Jesus isslas af bödelsknektarna,
hur kläderna slitas af hans kropp och hur täligt och underifvet han fördrager de förfärligagisselslagen, man ser hur han dignar
ner under korset pä vägen till Golgata m. m. Bilderna äro en fullständigt naturtrogen framställning af vär Frälsares lif och borde
därför ses af alla. -

1llet torde observeras att dessa äro desamma scener, hvilka nyligen i Paris väckt ett sädant uppseende och hvilka gifvits
för mängfaldiga fyllda hus samt blifvit vitsordale af publik, press och teologer.

w? w? lOrgelmusih under hela förevisningen. w!! se?

ldrevisninger giives uti närvarande Meindistkyrke

Onsdagen den l juni kl. 8,30 e. m.
Entré: äldre 50 och 35 öre, barn 25 öre.

Q .0 0 Alla bilder äro rörliga! .0 .0
-..n---  -..i----mm-

Kristinehamn 1910. Värmlands Boktryckeri, Karl Otto..

 

 

---N---.F-I-ItH-HI Å

Information

Title:
Metodistkyrkan
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain