#2284: Blanche

Som vi äro banbrytare inom det ambulerande
biografaeket i Sverige, ha vi nu äran
att äfvenså. vara de första med ny-
heten, verkligt förstklassiga

 

N:01Q2

G. J. ANDERSSON och G. A.. MELIN.

 

 

Att vidare orda om Stockholms-Biografen Blancheis
genomgoda program med förmåga att roa sin publik,

torde vara onödigt, då. denna biograf är erkänd öfver
f hela Skandinavien.

I Föreställningar

gilvas efter ett merl allra största omsorg utvalt jättepregram uti

Starter-Bionaire: srrlone rrrrmr man)
w rnrrrrrnr rer rr rm :returer rer rr rurr

mert hörtrrn hrirtrr returns lrl. null tt Irrclr 9e e. m.

NYTT! PROGRAM llllTT!

N:r l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är nära, delgifver han sin broder sina sista önskningar samt
öfverlämnar sin makas gyllene present som tecken att han

, I 0 e, ..
stupat pa slagfaltet.
En tid efteråt förklarar den fallnes broder sin kärlek för
. den efterlefvande makan, hvilken samtycker att blifva hans brud.
O

Nu inträder det oförutsedda. Den som död ansedde

u I I . n n borgherren återvänder, blir innan han når slottet underrättad
Man ser hart hur en ung frskarflrcka pa en sommarfast Om att hans trogna maka gift Sig med hans broder. För-

mer Sig Och dansa; med sin tillbediare- En rival till honom klädd rirr tiggare bereder han srgrrrrrräde rirr slottet och upp-
StÖf dock deras gladle Och genom att yppil1 de Ungas kärlek söker de båda älskande. Han måste än en gång se sin äl-
för fadern bli de skilda från hvarandra. Den bedröfvade Shade hnsnn för att Sedan försvinna Söka glömmaI

flickan insjuknar mycket svårt och när så allt hopp är ute ,
öfvertalas den obeveklige fadern att besöka dotterns fästman,
hvilkens moder genom örter och gamla läkemedel gör flickan
frisk. Dock har den gamla kvinnan först mot ett löfte - N"- 7"
om de ungas förening e- gått in på att bota flickan. Men

o
ack hvilken djup missräkning för den bedröfvade modern, då
hennes stackars son så emottar hennes glädjebud och låter s r
stoltheten segra framför kärleken.

Nm 2, X från olika land och tider.

    Konstnärligt kerererade.

Vi få här se ett par dans- och förvandlingsartister fram-
u .l ställa en serie särdeles vackra danser, såsom: Spansk, Rysk
    och Ungersk dans, Menuett, Sjömansgig, Cake walk, Kinesiska,
0 i Turkiska samt flera andra danser.
Denna bild är ovanligt intressant, konstnärligt färglagd
och ej att förväxla med andra bilder med samma namn som
visats. i

Genomrolig.

Nzo 3.

Från drömlenrtel vid Nilen. 8-

, r Hvar och en herre .på
Utomordentligt vackra vyer från Egypten .
med dess folklif och seder.  

[ishall- Simsuns karameller  9,
verkade. ges-trams t Sit-am.

Skämt i flera scener.

Af den förut svage ynglingen finnes intet kvar, i stället
af alla oöfvervinnerlig, demonstrerad i

lifvets äfventyrligheter.
Nzo lO.

N:0 5.

. En resa med automobil
Olika hattmodeller. .-
Konstnärligt handkolorerad. l flera afdelningar.   
Mycket treflig. " 

Absolut vackraste och mäst intressanta fram-
ställning som någonsin erbjudits en för naturens
skönhet och styrka känslig publik.

N:0 6.

Kersrirlrlerens brud

Historiskt skådespel i 5 elrter (ett. i smirre talrlrier).

Il 0 I i il
l. Korsriddarna taga afsked af sina anhöriga.    I 
2

. På slagfältet. - Riddaren öfverlämnar genom sin
vän den sista hälsningen till sin brud.

N:o ll.

Förföljd af några gatuvandrare, som han spelat några

3. Bruden erhåller dödsunderrättelsen. obehagliga spratt, måste Pelle rädda sig genom en hastig flykt
4, Föfmäjningen med den fajjnes brud. och ser ingen annan utväg än att gömma sig i en kolsäck.
5. Den förmente fallne riddarens återkomst Men tråkigt nog för honom, lastar kolbäraren just denna säck
på ryggen och ger sig i väg med den. Pelle gör sig emel-
Den högadlige borgherren och hans broder draga med lertid så bekvämt som omständigheterna tillåta och sticker ett
sitt folk ut till strid för att försvara sitt land och sin kung. titthål på säcken och roar sig att från sin hagö ståndpunkt
Före affärden mottager den äldre brodern af sin borgfru som spela de mötande allehanda spratt och har mycket roligt, men
talisman en dyrbar kedja, hvilken hon under tårar hänger om hans nöje får ett lika hastigt som oväntat slut. Pelle blir
halsen lpå sin make. nedstoppad i en mörk källare, där han blir upptäckt af hyres-
Slagfältet är betäckt med döda och särade, och bland värden, som utan förbarmande ger honom en duktig upptuk-

de sårade befinner sig borgherren. Då han känner att slutet telse. Pelle finner det hela vara ganska obehagligt.

 

 

 

Obs! PlÅNOKONSERT. Obs!

Biliellpris: Läktaren 50 äre, Salen 35 ära
[är bara ,, 35 ,, ,, 25

I]

Rökning i salongen alrsntrrt tirlrjnrlen. = lirrerri.I ändring et programmet förbehålles.
V Värdsaml

Slanlrlmllns-Binymien Blanche.

 

 

 

 

 

   

Kristinehamn 1910, Värmlands Boktryckeri, Karl Otto

Information

Title:
Blanche
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain