#2282: Excelsior-Biografen

.r-wx à 1.
PROGRAMIK

...àai-rh

lr ulsiur-inmlen

fl. 0. lll. TUlSll. ll. 17 l. 0. m. Stlllll. ll. le felll".

Firar. Tursll. n. Prel. lll. i, ll u. il, lärt. u. tänt. lll. i, l, ll n. El em.
Barnliirnslällninu till. lll. li. lnlr. lilr horn lll in.

 

Biljettpriser 50 och 35 öre. H Barn 25 öre.

 

   

i i Säsongens störstav nyhet. .1 M
. . ,, . . I .H v . ,.
En högst originell bild efter en idé af den genialiskejules

Verne utförd -med den mäst raffinerade teknik, och fram- i
== ställande hur ett lufkrig kommer att se ut om 50 år. =-

Enastående sevärdhet!

àI
l

I fientliga lägret utrustas ett luftskepp för att fara mot fienden.
l I Obevekligtrfalla bomberna ned från luften och dödar allt-lefvande som
=: kommer i dess väg. Flygmaskinerna som blifvit utsända till försvar blifva ::
förstörda och blomstrande städer blifva en enda ruinhög.

En ung mekaniker älskar dottern till en upphöjd man men blir af
den unga flickans fader tvärt tillbakavisad. Förtviflad vänder han tillbaka
till sin verkstad, där hans nyaste uppfinning, en luitorped, befinner sig.
Medan han grubblar öfver sin olyckliga kärlek, störtar en af hans arbetare
fram och förkunnar fiendens när-mande. Raskt besluten låter han föra ut
sin nyuppfunna torped för att söka med denna tillintetgöra fienden, Tor-
peden blir utrustad; under arbetet får vår vän se att hans älskades hem
också blifvit förstört af en bomb. Han skyndar dit för att försöka rädda,
om räddning är möjlig, och det lyckas honom att bära den unga flickan
ut ur ruinerna; fadern däremot har vid explosionen blifvit dödad. Hon Q
följer med sin älskade till torpeden, som nu aflossas. Experimentet lyckas, f
det fientliga luftskeppet störtar ner i en sjö och den unga flickan får nu
följa fäderneslandets räddare till altaret, stolt öfver att tillhöra en sådan
man. -

 

 

 

 

 

 

  

 
  
 

 

2.D.ömen icke så varden l icke dömda.

En bild ur lifvet.

3.lien ERllST urnlriiter

lf .i , från och med i afton med

 Mtb-UM A-éfAIÅJ-U Màéfiléamw f 5 blir!

 

  
 

 

:helt nya, förut ej sedda

experiment.

Lördag och Sönda-g

 
    
  
 

I 
.(71W7f
 
silly-t t" fx

 f

Y

ytterligare nyheter.

llllSOllll RilllSillBllllel

Aldrig förut :ett här-
Stället!

WWW-WW!!! V H41

  

 

 

 

 

-1

 

4. GWALIOR,

Stad i Engelska Indien.
I." Kinematografi i färger af Pathé Freres. "-

Det är en serie tablåer, som utmärka sig genom sina pittoreska scener.

 

 

 

 

 

 

5.Den imprqviserarle kam-
marjunglrun. I

Komisk scen af Prince.

En ung man finner under sin älskades fönster ett bref, som är
komprometterade för dennes make. Det är från en viss Madelaine de
Commersy och innehåller utom den ömmare delen äfven ett postskrip-
turn af följande lydelse: wMin kammarjungfru har slutat, har du någon
på förslag så skicka hit henne). Den unge mannen hoppas på förde-
larne af omständigheterna och ger sina drömmars utvalda biljetten,
som verkligen tänker på att följa i den trolöses spår, Men plötsligt
fattar hon ett annat beslut. l det hon lämnar sin beundrare i sticket
går hon att ta plats hos damen ifråga som kammarjungfru. Herrn
blir emellertid öfverraskad öfver den stora likheten mellan den nya
kammarjungfrun och hans hustru. För att komma på det klara med
förhållandet skyndar han sig hem. Men frun har genom att taga en
auto lyckats komma hem före honom och återtaga sin äktenskapliga
plats samt gömma sin beundrare; Herrn återvänder lugnad till sina
kärleksäfventyr. 1Men hon förekommer honom än en gång och visar
honom sin vrede samt beger sig därefter i väg för att i sin tur taga
revanch. Kammartjänaren har just gifvit henne hennes förkläde och
hon har låtit sin beundrare taga på sig dennes livré. Och så får han,
just dä han tror sig stå på tröskeln till det förlofvade landet, i stället,
ursinnig och förtvifad, bli vittne till två makars försoning.

Stycket spelas med fart och kläm af de uppträdande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt program Måndagen den 21 Febr.

 

, L
Kristinehamn Him.. Värmlands Boktryckeri Karl Otto.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain