#2281: Pathé

Västerviks st 

   

 

 

Spännande jindianbild!

1. IN DIAN BLOD.

Stor-slaget, intressant drama i flera ajdelningar.

Adam har gift sig med en indianska och har en liten flicka vid hvil-
ken han är mycket fäst. Han älskar sin hutru och är fullkomligt nöjd tills
han en dag får idén att söka efter guld. Genom ödets ironi är det emel-
lertid kvinnan som finner guldet då hon kommer med barnet för att till-
bringa dagen hos sin man. Adam är modfälld och för att trösta honom
arbetar hon med en tung hacka bland stenarna i en vik, hvarest det enligt
gamla sägner skulle ännas guld. Då hon stack sin hand ned i vattnet och
fick ta 1 en stor guldklimp blef Adam utom sig af glädje. Då. Adam sål-
de gru van och mottog betalningen samt tog barnet med sig och lämnade
hemmet förstod hon först hvad hon i verkligheten förlorat i stället för, som
hon trott, vunnit. Hon ilar efter honom genom skogarna för att göra en
sista vädjan, men han återvänder till östern och för Katarinas, hans lilla
dotters skull, stiftar han bekantskap med societeten och Katarina blir snart
förlofvad. I

Katarina" hade lofvat en skolkamrat att besöka henne under sommaren
och kamraten skref att ett förslag till lägerlif var uppgjort och uppmanade
Katarina att icke komma ensam utan taga sin far och fästman med.

Under sin vistelse hos väninnan träffade Katarina en vacker indian
som blef hennes hemlige vägvisare och visade henne alla de vackraste plat-
serna. När han fann att hon var förälskad i honom föreslog han att de
skulle gifta sig och hon var strax villig.

Genom en händelse träffar hon sin moder. Ett ärr pä hennes arm
röjer hennes identitet och modern ger sig tillkänna. Den gamla indian-
kvinnan hjälper nu de båda unga att gifta sig och går därpå. att uppsöka
mannen.

Elen träffar den otrogna bland nägra vänner och förer honom med sig
till en liten kulle. Långt borta nedanför dalen visar hon honom sin släkt.
Framför ett af tälten utmed flodstranden ser han sin dotter sysselsatt med
att hopsamla ved till elden, Det forna frihetslifvet vaknar nu åter i hans
sinne och utan tvekan följer han sin återfunna. hustru till lägret, hvarest
han åter känner sig lycklig som i forna dagar.

Expressnyhet! Film American Biogr. Comp.

2, Blodsugarens död ikassaskåpet.

Socialt skådespel. Drama ur börsspelets historia.

Procentaren lämnar sitt kontor, tillsägande sina inkasserare att med-
dela gäldenärerna att om de icke betalat sina skuldertde närmaste dagarna
skall allt hvad de äga säljas. De göra sin rond och gå. bort-för att tillbrin-

a en treilig afton. Hvilken skillnad! På den ena sidan den fattige un-
derrättad om sin oundvikliga undergång, på den andra procentaren och
hans vän, drickande vin, ätande de finaste rätter betalta med många
olyckligas tårar. Nästa dag utför inkasseraren procentarens order och bö-
nen: uIzlaf tålamod med mig och jag skall betala d1g alltu, lämnas utan
afseende. Bädden har man tagit från en fattig änkas sjuka barn, hushålls-
sakerna har man ta it från en änkling och hans barn och sält, samvetslösa
handlingar äro beg n na. Men Iprocentaren gläder sig och glömmer att
domens dag kommer lör honom oc så. Den fattige mannen hvars saker
äro beslagna gör i förtviflanslut på. itt hf. .Ankan gär t1l1 procentaren
för att bedja om nåd och då. hon anländer t1ll Ihans kontor, gömmer han
sig", i kassaskåpet. Den fattiga kvinnan, förbi af utmattnlng, faller mot

 

 

 

ende Bigraj-Zeater

    

gifver å Västerviks Teater

Huldt tr 25 url ltlnn tr 25 ll. 0,15 sin liinturn [ln 27 luv. ll. li ut ll rm..
Stora. jör oståttntnqar mot. ett storstaget oott fint :prer am.-

dörren till kassaskäpet, hvilken står halföppen, men stänges. Här är l 1
instängd 1 sitt eget hus. Ehuru han sparkar är hans ställning hopplös c (
han faller till golfvet. Af hvad värde är guldet nu? Vill det köpa honm
evig sällhet? Nej! Nästa morgon finner man procentaren död.

s. Bilder från EKSJÖ.

Svensk natur-bild.

.. cEYLoN.

Vacker natur-bild.

5, Polisens svärmor.

Hejdlöst komiskt och skrattrctande.

Att svärmödrar ej alltid äro änglar, måste oliskonstapel Bass erkikf
na. Han-har den sötaste lilla hustru, men en argliigga till svärmoder. H
är herre 1 hans hus, och hon pinar och plågar honom alltid. I dag är 6 i
rent galet och i sin nöd vänder han sig till en kollega. Han följer mm
honom hem i förhoppning att den saken skall han snart ordna, men h
bllr snart stukad. Det hämtas iiera kolleger men svärmodern sänder drdl
snart hem, ochI när stadens samlade poliser komma till gär det likadant i l
dem, ja, hon till och med förföljer dem, för nu har hon först blifvit riktåt?
arg. Att hon är energisk i sin förföljelse synes nog, och då hon till s S
står med segerns palmer i sin hand, får man dock säga att hon är en sviVI
mor med LLgoddagu i.

6, Stereoskopiska blomsterstudier,

Vacker kolorerad bild.

Blad och blommor i härligaste färgprakt och naturtrogenhet drara
fram för åskådarens hänryckta blickar, såsom Vinda (Gonvalvulus), valndn!
syrén, riddarsporre, och andra blommor. Man känner det, som om man viV1
gripa tag i dem med händerna, ty på. ett så underbart sätt är här naturur
återgifven. För kännaren visar sig vid denna iilms anblick, att stereosksli
pins problem nu blifvit löst, och kan därför denna film gälla, för att vaW
det fullkomligaste som hittills blifvit visadt af detta slag.

7, Vyer från en gouterad turistort
i Östersjön.

Storslagna vackra naturscenerier.

Susande och brusande sjunger hafvet sin eviga visa mot BornholPll
sönderklufna khppor. Högt upp sprutar det hvita vågskummet, förargaå"a
öfver att dess lopp hämmas genom e många klipporna och bergsblockenlll

Denna bild visar oss också. fredligare bilder: Hamnen, fredliga ble
väderkvarnsvingar och kreatur på bete etc.

Konsertmusik af kapellet NONAN.
ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.
Biljetter gälla endast till den dag och plats den äro köpta. 0bs.l till 6- eller tl-föeställningerI

 

tasiervlk 1910. C. O. Ekblad ölezo.

Högaktningsfunt Biografen Pethé.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain