#2280: Pathé

villlill l llilllilll llllllllill-llllli

J

 

v .
1 . .X . i
v v .

     

gifver å Västerviks Teater

Fredagen d. 9 kl. 8,15 e. m., Lördagen d. 10 kl. 6 och 8,15 e. m. samt Söndagen den 11
Sept. kl. 6 ooh 8 e. m.V

 

 

1. Gomata.

Verklighetstrogen bi1d ur Siouxindianernas lif.

Solen hade redan låtit sina sista purprande strålar glida ned öfver
Rock-mountains och indianlägrets förnämsta. män stodo samlade i skuggan
af berget, tyst bevakande nejden. Men Klaröga, stammens pärla, fann ti-
den träkig, ty cowboys Long Pete hade berättat en del för henne om cow-
boyarnas äfventyrllga hf. Hon längtade uti världen, ut frän siouxindian-
lägrets ensamhet. Long Pete hade viskat tro och lofven i hennes öra, svu-
rit henne kärlek och hon började tro på hans ord. Tyst smög hon ur läg-
rot för att söka ett rendez-vous med cowboyen.

Comata, höfdlngens son, som varmt älskade Klaröga och länge försökt
att v1nna henne, mötte henne nu gå. hennes hemliga vandring. Han försök-
te ännu en gäng att öfvertala enne, men förgäfves. Han älskade dock
Klaroga för varmt för att kunna afstä frän henne och beslöt att i tysthet
följa henne för att kunna vara till hennes hjälp om hon råkade ut för nå-
gon fara. Sålunda blef Comata i tillfälle att iakttaga Klarögas samman-
träffanda med Long Pete - och han förstod genast att Klaröga hade
fallit 1 en skurks våld. Det var honom dock omöjligt att rädda henne. Med

svidande hjärta äsäg Comata hurusom stammens pärla blef innarradi blek-
ans1ktets blockhus.

2. YEn resa i Sehweitz.

Från Sweisimmen till Spiez.

En vacker natur med rik omväxling af vyer och perspektiv utgör en
ögat aldrig tröttande syn. Och om man rest och sett aldrig så mycket har
dock hvarje plats nägot nytt att bjuda, som man icke förut sett, känt eller
anat. Det Schweitziska landskapets vyer, om än många änger sedda, er-
bjuda dock alltid för värt öga lika många fängslande oc underbara mo-
ment, alltid tilltalas sinnet af den underbara fägring som en resa i dju a,
grönskande dalar klädda af skyhöga snötäckta bergstoppar mäste framka la.
Denna bild, en resa pä järnväg frän Sweisimmen till Spiez, genom en den
allra härligaste natur äger också. alla förutsättningar att locka intresset till
sig. Vi öfverlämna ät betraktaren att själf göra reflektionerna.

3. En äkta mans list.

. Kemisk scen af Lucien Bayer. Spelad af .Max Linder-

Herrskapet Follichon har råkat i gräl och en stormig scen gär af sta-
peln. Utom sig af raseri beslutar sig frun att taga hämnd genom att skrif-
va till en af sina beundrare att infinna si hos henne, då. hon nu ångrar sin
föregående hårdhet och likgiltighet. Eme lertid kommer hr Follichon oför-
modadt öfver nämnda biljett, och en diabolisk lan vaknar i hans hjärna.
Han tar pennan och skrifver omedelbart ett prec1s likadant bref till en an-
nan af sin frus up vaktande kavaljerer. Och resultatet låter ej vänta på.
sig. När de bägge ärlekskranke herrarne sä mötas under omständigheter
som ej kunna misstydas, flyga de genast i lufven på. hvarandra och den illi-
stige maken begagnar sig af situationen för att ätertaga sin rättmätiga
egendom.

 

 

lllll lillilllllllllllll llilll Illllllllllllll llllllliillll ll tilll llilil llllillli. ===

4. Jokohamas femtioårsjubileum.
llnrslalen hlll. llnenalulraleral i liner lrin llalllt frins, Paris

Jokohama, som år 1859 blott var en liten fattig fiskarby, räknar nu
nära 500,000 invånare. Japan har nu i anledning af öO-ärsdagen för stadens
öppnande för handeln och västerländingarna firat en stor fäst. En proces-
slon, sammansatt af historiskt märkvärdiga ty er, såsom armborstskyttar,
fiskare, musikvagnar täga genom staden. GeisEor i sina granna kostymer
pchdikgaénla dräkter bidraga. att höja effekten af denna stämningsfulla öster-
än s a äst.

5. Mikroskopiska djur.

Vetenskaplig bild kinematograferad af Pathé Fréres i
Paris under 1edn ing af Doktor Commandon.

Mikroskop, som användes vid undersökningarna. En frisk rätta skall
undersökas. Man afklipper svansspetsen för att få en droppe blod, som man
placerar mellan tvenne glasskifvor under mikroskopet. Hvad man ser iblo-
det. från en frisk rätta. Man inympar sömnsjukan på. rättan genom att un-
der huden inspruta blod från en sömnsjuk. 3:e dagen efter inympningen.
Man konstaterar i djurets blod talrika trypanosomer som röra sig tillsam-
mans med de röda blodkulorna, hvars elasticitet man lägger märke till. 4:e
dagen efter inympningen. Parasiterna förökas pä ett oroväckande sätt och
förvärra på en dag sjukdomen i högsta grad. özte dagen. Trypanosomer-
nas antal ökas i sådan grad att rätten dör. Denna förskräckliga sjukdom
förorsakas af den Centralafrikanska Tsé-Tsé flugans stygn.

Film de American.

6. Försonadt.

Gripande sorgespel i 4 akter. f

En ung man har blifvit alldeles bruten till följd af spirituosa. Hans

" hustru bönfaller honom om att bättra sig, men han kan icke.

Dä uppda ar han af en tillfällighet, att en vän och hans hustru älska
hvarandra, och an hestämmer sig för att Icke stä 1 vägen för deras lycka.

Efter någon tid anhåller vännen om den unga enkans hand, men hon
afslär det, idet hon anser sig vara skyldig till mannens död.

7, En treflig arrestering.

77 meter.
Komisk.

Fin Orkester-musik af Kapellet Noman.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.
Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. 0bs.! till 6- eller 8-föreställningen.

Denna. vecka kommer att visas ett mycket vackert och intressant program.

 

vasa-.mk 1910. c. o. Ekblad s cm.

Högaktningsfunt Biografen Pethé.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain