#2275: Pathé

2. En rest lrellstort-Sissiilzw

llBll lllllllll llllllllllllllll ll lllll lllll llllllllllllllll "llllllll" lllllllll,

Bör derför ej förvexlas med ä annan biograf visad bild.

Denna gång förevisar oss kinematografen ett verk, som heteeknas som
en triumf för tekniken, nämligen öfverfarten Iränsassnitz till-Trelleborg.
Resanden, som före öppnandet af denna jättelika inrättning, ville farantill
Sverige eller tvärtom måste ständigt en längre eller kortare sträcka enfor-
tro sig ät en öfverfärd som för det mesta loke var särdeles angenäm mot
den s. k. Llsjösjukanlt. I Iooh med öppnandet-af denna kontinentala lime bg-
höfver den resande ej, om så ej önskaaaf-xtiga taget uten kan be-liallaäsin
platsivagonen ända till Sveriges kust  längre om sa mnskas.c ljor dem
däremot som vilja taga sig en promenad å färjans däck eller sia s1g ner 1
dess stora och stiliga salonger eller matsal bllr här mottagen med all nu-
tidens komfort. . i 4 1,-

 

Expreeeniyhetl ----------

AMALFI

Vacker koloreracl natur-bild frånfålåden i dessa dagar hemsökta staden.

En mycket ovanlig ooh intressant utsigt möter oss  en resa längs
kusten från Palermo till Amalli, hvar-est vi se manga harllga scenarier,
praktfulla byggnader och andra bilder af mtresse tills vi anlända tillhmqalfi,
ryktbar för sin historiska katedraltdenna heliga byggnad, hvaraf lvi få, FSB
både det inre ooh yttre, ooh sluuthgen det beromda Oappumru Hills" fran
hvars torn man har en vacker utsigt öfver Amalö och dess manga härliga

vattenscenerier. ä
. EDISON KUNSTFlLM!

4. Stormning alitrtllopsgàrden.
Euisml ur let lyst-tanka lrinl eller in lellllelse al llllll lel,

Ett bröllopssällskap är samladt i en kvarn, tillhörig en herr Merlier,
det härskar öfverallt fröjd och gamman, plötsligt marscherar franska solda-
ter in på gården ooh förbereder sig för att försvara kvarnen mot de fram-

 

3.

ne. Män a timmar ha ej förflutit förrän en skiltvakt med-
fgfknaylhigtdgsditatr fienden lådan är i annalkande och Adet dröjer intelänge in-
nan gården är fylld af krutrök. Den gamle Merlier, hans dottermlpoh IDo-
minique, den. unge äkta mannen äro församlade 1 ett al rummen." Bakom
det barrikaderade fönstret hade de franska soldaterna tagit-post for attntill-
bakaslå. tyskarnes angrepp. Hvarken Merlier eller Domnique togo nagon
del i striden, men då en kula kom insusande genom fönstret ooh traffade
Dominiques unga fru i pannan beslöt Dominique, utom sig, att hemmas,
Han får tag i ett gevär, sönderslär fönstret, lägger an ooh ger fyr, inhopp
om att hvarje kula skall träffa Åen tysk soldats hjerta. V1d soluppgangen
kunna de icke längre uthärda, försvaret maste uppg-es. Man kommpndgmr
skyndsam reträtt. Dominique hör icke detta, han tanker blott pa sin sara-

 à, Västerviks Teater

l ll lll till llntn len llt. ll. l um l im.
lera lör islänningar med. ett storslaget och fint mot: am.

 

 

 

de unga fru, han öfvermannas af fienden och en befälhafvare förklarar för
honom att hvarje fransk borgare, som för vapen mot den tyska armén blir
nedsjuten enligt krigslagen.

Efter det hans unga fru omfamnat honomhlir .han bortförd och inspär-
rad i ett rum tills morgonen därpå, då domen skall gå i verkställighet.

l rummet öfver honom lyssnar Merliers dotter. Hon tänker med smärta

timme senare urskilja vi bakom en vall på den motsatta stranden en mans
hufvud tätt bakom skiltvakten. En sten faller i vattnet ett skrik och två.
män utkämpa en hård strid. - - - Timmen för afrättningen har kommit.
Krigsrätten ändrar dock denr-a föresats och slutet på. denna bild bjuder oss
en öfverraskning som ingen är beredd på. ooh som vi icke i förväg vilja förråda.

amerikansk scenisk konwstiilqun.  I
5:l -Strsivindlarens dotter
eller Dä klockorna ringt ut.

Gripande skådespel. 4

, Grace, en dotter till Gillbert Allen, vill gifta sig med Wilson Breen;
en ung ooh rik man. Fadern gifver med glädje sitt samtycke ooh bröllop-
pet blir bestämt att ega rum om 6 månader. Den viktiga dagen är inne
och allt är färdigt. Bruden har just lämnat sin faders hem, efter att ha

är omöjligt, dessutom måste det göra dottern olycklig för lifvet en sådan
dag som denna. Han omtalar hvad som händt för sin svärson och vill att
denne skall gifva dottern fri. Den unge mannen tog hans hand och sade:
Nej, jag vill icke gifva. henne fri. Vi behöfva hvarandra nu mera än för-
ut. Vi måste hälla henne i okunnighet om allt detta. Dä anlände Ken de-
tektiv ooh arresterade Allen, men tillät honom stanna tills vigselceremonien
var öfver och tog själf plats bakom en skärm. Allen gifver sin dotter ät
Breen, ooh välslgnar det lyckliga paret innan de afresa för att fira sin smek-
mänad. Innan bröllopsklookorna ringt ut för detektiven honom till fängelset.

5, Huru Nick Winter lärde sig spotta.

Herr Durand kan till följd af sin gikt ej lämna rummet, något som i
högsta grad bedröfvar hans fru, som skulle velat besöka kapplöpningarne i
Auteuil. Nu ringer det - det är herr och fru Dupont, som komma på vi-
sit. Herr Dupont skyndar genast fram till sin Vän Durand och erbjuder
sig att hålla honom sällskap, medan fruarne göra upp en plan att begifva
sig till kapplöpningarne utan sina män. Men de vilja ej omtala ändamålet
med sin utflykt. Oroliga uppdraga de äkta männen ät sin granne den be-n
römde detektiven Nick Winter, att följa efter ooh öfvervaka de båda damerna..

7. Herr LUFTIGS flygförsök;

Heidlöst komiskt och skrattretande.

Aviatik är nu för tiden en modern sport. Nästan dagligen har herr
Luitig i tidningarne läst om Bleriots; Lathams och Wiights fram-gångar ooh
dä han nu en gång af naturen är hänlörd öfver hvarje uppfinning, särskildt
pä det sportliga området, så är det icke förvånande att hr Luftigs största
önskan är, att likaledes uppfinna en llygmaskin. - - - - - -

 

Konsertmusik af kapellet N ONAN.

   
   

ENTRE: Salongen fl:

 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.

Biljetter säljas. från ltl. 1-2 samt kl. 7 e. m. I
Biljetter gälla endast till den dag-och plats de äro köpta. Obs! till 6- eller 8-föreställningen.

 

 

Västervik IQIO. C. O. Ekblad år C10.

Högattninssfunt Biografen Pathé.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain