#2274: Pathé

flag
Nå

 

 

lllllllllll lllllllllt lllllllll-llllllll Plillll

Fredagen den 16 kl. 8,15 e. m., Lördagen den 17 kl. 8,15 e. m.
samt Söndagen] den 18 Dee. kl. 6 och 8 e. m.

 

d!

få
NJ!

 

 

 

 

 

PROGRAM;

1. Taraseea  Södra Erankri

är
Hänförande vackra naturseenerier.

Om man från Avignon, i sydligaste Frankrike, far utefter Rhonen kan
man på långt afstånd iakttaga en bro mellan stränderna hvilken genom si-
na väldiga dimensioner väcker förvåning. Det är bron öfver Rhonen mel-
lan Beaucaire och Tarascon med en längd af 460 meter. Rhoones stränder
äro här visserligen fiacka men ändock vackra och särskild vid soluppgån-
gen erbjuda de ett härligt panorama. På den högra sidan se vi det gamla
i 14zde och lözde århundradet uppförda kungl. slottet Rene med sina ho-
tande tinnar och torn. Särskildt anmärkningsvärd är slottets ingång.

Här nedan angilva vi ordningsföljden:

1. Rhonen mellan Beaucaire och Tarascon. 2. En bro af 460 met.
längd. 3. Det kungl. slottet Rene (14zde och lözde århundradet). 4. Slotts-
ingången. 5. Marktgatan och Rådhuset. 6. Den heliga Marthals staty.
7. Villa Tartarin vid Avignon-gatan. Dandet gjorde detta hus till hemvist
för sina-hjältar. 8. Slottet från Beaucaire vid solnedgången.

2, - Tant lmelies giftermål.

Stormande skrattsueeés.

KONSTFILH!

s, Sjelluppoffringens belöning,

Stort spännande drama i flera afdelnföngar.

En gammal hlind man, Pousel, vill gifta bort sin fosterdotter, Margue-
rite, till sin son Jacques. Marguerite tycker ej om denne, enär han är en
oförbätterlig spelare; men hon böjer sig dock för fosterfaderns önskan.

Jacques spelar och förlorar. Han vågar ei bedja fadern om flera pen-
ningar, och i sin förtviflan beslutar han sig för att göra inbrott och stjäla
penningar från fadern.

En vän, Philippe i hvilken Marguerite är förälskad, fattar misstankar
till Jacques och smyger sig efter honom osedd upp i faderns lägenhet, där
han öfverraskar Jacques vid faderns kassaskrin.

Jacques har emellertid råkat vidröra en hemlig mekanism, som står i
förbindelse med en elektrisk klocka. Då de höra signalerna söka de skynd-
samt komma därifrån, men dörren reglar sig själf och de äro fångar.

Den blinde Pousel kommer in, ledd af sin dotter, som håller en revol-
ver i handen. Då hon till sin häpnad upptäcker, hvilka hon har framför
sig, gör hon ett tecken till dem, att förhålla sig tysta och narrar fadern
bort. För att skona Marguerite för skammen att se sin fästman som tjuf,
påtager sig Philippe skulden. Dagen därpå. är Jacques nödsakad att bedja
fadern om penningar för att betäcka spel-skulden; fHanrfår diem ocksåI men
fadern drifver bort honom - Innan han går, erkänner han för fostersystern
och gifver henne sitt ord tillbaka.

4. LEo TOLSTOYS
lTD.

hillkstammarna i
Central-Afrika. i

Deras llemlif. Intressant folklifsbild.

Eunnbandskjolen.

Skrattretande bild som visar oss damernas fåfänga.

Som alla andra damer måste äfven fru kommerserädet Lustig städse
följa med modet och med gladt hjärta är hon städse beredd-att med en
ny klädning förarga sina väninnor, så att de höllo på att spricka af af-
und. För att få Vara den första som har det nyaste modet följde hon med
alla modedårskaper. - - - - -- - - - - -- - - -

KONSTFILM!

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

5.

 

 

7. Eadiaafliekan Farm Hearts
elyekliga kärlek.

Spännande indianroman c" flera afdelningar,

Paul Heister, en ung läkare, är förordnad att undervisa vid en indi-
anskola i ett af guvernementets undantag, hans syster är med för att sköta
hushållet. Då de anlända till lägret ville några män pröfva hans mod Och
en af dem sparkade föraktfullt åt honom. Paul höjer knytnäfven åt ho-
nom, men de andra äro raskare och sikta med sina vapen på den vapenlöse,
förbluffade Paul. Men Fawn Heart, ledarens dotter är ännu raskare Och
hon tvingar slagskämparne fälla sina Vapen. Paul blir snart förälskad i
Grace, dotter till guvernementets agent, och finner sin kärlek besvarad,
Under tiden blir Favvn Heart också förälskad i sin lärare, och tror att han
besvarar hennes kärlek, då han intresserar sig för hennes studier. Fawn
Heart är skicklig i båge och pil, och Paul har inrättat en bågtäilan som en
del af de dagliga tidsfördrifven. Fawn Heart v1nner priset och senare kom.
mer hennes skicklighet till godt bruk då Lone Wolf, en af stammens med-
lemmar, söker röfva Paul på de pengar han skall förvara åt agenten; hvil-
ken är kallad bort på. en kort resa. Paul hörqbuller-i skolsalen och går in
för att gripa Lone Wolf och råkar i en häftig strid med honom, hvilken
slutade med att Fawn Hearts pil genomträngde indianens handled. Sin tap-
perhet visade hon då Paul och Grace vigdes, men då bröllopsgästerna voro
utom synkrets grät hon ut sin sorg vld sin faders bröst.

 

res

 

-àlål

Västervik 1910. C. O. Ekblad öl C:o.

(å

 

 

.es
än!!

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain