#2272: Pathé

tera för tstältninaar
1. Tant Amelias giftermål.

Stormande skrattsuccés.

ICONSTFILM!

 

 

2. lndienfliekan Fann Hearts
olyckliga kärlek..

Spännande fmdöafrwoman i flera afdelningar.

Paul Heister, en ung läkare, är förordnad att undervisa vid en indi-
anskola i ett af guvernementets undantag, hans syster är med för att sköta
hushållet. Då de anlända till lägret ville några män pröfva hans mod och
en af dem sparkade föraktfullt ät honom. Paul höjerv knytnäfven åt ho-
nom, men de andra äro rackare och sikta med sina vapen pä den vapenlöse,
förbluffade Paul. Men FaWn Heart, ledarens dotter är ännu raskare och
hon tvingar slagskämparne fälla sina vapen. Paul blir. snart förälskad 1
Grace, dotter till guvernementets agent, och finner sin kärlek besvarad.
Under tiden blir Fawn Heart ocksa förälskad i sin lärare, och tror att han
besvarar hennes kärlek, dä han intresserar sig för hennes studier. Fawn
Heart är skicklig i båge och pil, och Paul har inrättat en. bågtällan som" en
del af. de dagliga tidsfördrifven. FaWn Heart vinner priset och senare kom-
mer hennes skicklighet till godt bruk de. Lone Wolf, en af stammens med--
lemmar, söker röfva Paul på de pengar han skall förvara åt agenten; hvil-
ken är kallad bort på en kort resa. Paul hör buller-i skolsalen och gär lu
för att gripa. Lone Wolf och råkar i en häftig strid med honom, hvilken
slutade med att Fawn Hearts pil genomträngde indianens handled. Sin tap-
perhet visade hon då Paulxoch Grace vigdes, men då. bröllopsgästerna voro
utom synkrets grät hon ut sin sorg v1d sin faders bröst.

3- Chilloukstarnrnarna i
Central-Afrika.

Intressant folklifsbild.

Deras hemlif.

 
 
  

  
 

i.

4. LEo ToLsToYs

5, Terrassen

Hänförafnde vackra natur-scenarier.

Om man från Avignon, i sydligaste Frankrike, far utefter Rhoncn kan
man på långt afstånd iakttaga en bro mellan stränderna hvilken genom si-
na väldiga dimensioner väcker förvåning. Det är bron öfver Rhonen mel-

 

      

 

 

 

 

 

 

asker-:riks

llllll lll ll lll. lll llllll 

 Södra Frankrike. i

 

 

l

    

eaten

llllll lllll ll lill. lll. i lll-ll lllll.

 

til att storslaget och fint mer am.Y

lan Beaucaire och Tarascon med en längd af 460 meter. Rhoones stränder
äro här visserligen flacka men ändock vackra och särskild vid soluppgån-
gen erbjuda de ett härligt panorama. På den högra sidan se Vi det gamla
i lélzde och lözde århundradet uppförda kungl. slottet Rene med sina ho-
tande tinnar och torn. Särskildt anmärkningsvärd är slottets ingång.

Så. vända vi oss till själfva den lilla staden Tarascon. Vi kasta en
blick på Marktgatan och Rådhuset och tro oss Hera århundraden tillbaka i
tiden. så helt olika tilltalar oss denna lilla stad med sina. trånga gator,
spårlöst tycks tiden här gått fram. .

Vi besöka därefter Villa Tarafin, hvar-est den store Dandet lät sina
hjältar loo1 och den heliga Marthals staty. denna, en dotter till Maria Mag-
dalena, skall enligt historien, som Kristi anhängare blifvit fördrifven ur
Jerusalem och kommit till denna trakt som just då härjades och försattes i
skräck af ett odjur vid namn Tarasque. Den heliga Martha befriade staden
från denna plåga, hon bestänkte djuret med vigt vatten och det ängsliga
folket kunde döda. det. I triumf släpade de det genom stadens gator som
erhöll sitt namn efter odjuret, och ännu i dag skall vid fest i staden en
afbildning af detta fabelväsen dragas genom stadens gator.

Här nedan angilva vi ordningsföljden:

1. Rlionen mellan Beaucaire och Tarascon. 2. En bro af 460 met.
längd. 3. Det kungl. slottet Rene (14:de och lözde århundradet). 4. Slotts-
ingången. 5. Marktgatan och Rådhuset. 6. Den heliga Marthals staty.
7. Villa Tartarin vid Avignon-gatan. Dandet gjorde detta hus till hemvist
för sina hjältar. 8. Slottet från Beauoaire vid solnedgången.

Konsfrnlgim

s, Sjtlluppullringens belöning.

Stort spännande drama fi fiera afdelfnfmgar.

En gammal hlind man, Pousel, vill gifta bort sin fosterdotter, Margue-
rite, till sin son Jacques. Märguerite tycker ej om denne, enär han är en
oförbätterlig spelare; men hon böjer sig dock för fosterfaderns önskan.

Jacques spelar och förlorar. Han vägar ej bedja fadern om flera pen-
ningar, och .i sin förtvilian beslutar han sig för att göra inbrott och stjäla
penningar från fadern.

En vän, Philippe i hvilken Marguerite är förälskad, fattar misstankar
till Jacques och smyger sig efter honom osedd upp i faderns lägenhet, där
han öfverraskar Jacques vid faderns kassaskrin.

Jacques har emellertid råkat vidröra en hemlig mekanism, som stär i
förbindelse med en elektrisk klocka. Då de höra signalerna söka de skynd-
samt komma därifrån, men dörren reglar slg själf och de äro fångar.

Den blinde Pousel kommer in, ledd af sin dotter, som håller en revol-
ver i handen, Då hon till sin häpnad upptäcker, hvilka hon har framför
sig, gör hon ett tecken till dem, att förhålla sig tysta och narrar fadern
bort. För att skona Marguerite för skammen att se sin fästman som tjuf,
påtager sig Philippe skulden. Dagen därpå. är Jacques nödsakad att bedja
fadern om penningar för att betäcka spelskulden. Han får dem också, men
fadern drift-ver bort honom - Innan han går, erkänner han för fostersystern
och gifver henne sitt ord tillbaka;

7.   julen.

Skrattretande bild .som vis-ar oss damernas fåfäng-a.

Som alla andra damer mäste äfven fru kommerserädet Lustig städse
följa med modet och med gladt hjärta är hon städse beredd att med en
ny klädning förarga sina väninnor, så. att de höllo på att spricka af af-
und. För att få"vara den första som har det nyaste modet följde hon med
alla modedärskaper. - - - - -- -- -

än

 

A .

 

Konsertmusik af kapellet NONAN. 
ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1--2 samt kl. 7 e. m.

Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. Ota! till 6- eller 8-förestäl-lningen.

Högaktninafsfullt

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad 81 Czo.

 

iograf "n Pathé.

l

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain