#2267: Pathé

äslerviks stående Biograf-teater
- w -. w .i.. -cv

  

 

gifver å Västerviks AVTeater

  

llllillllll lll ll lllll lllllllll lill ll lll. lll llllll lilllllllll lll Zl lill. lll. i lllll ll 2.111.
Stora lör esiällninqae med. ett stor slaget och link speosjr am.

Kon stlilm i

1. LA FEIVIIVIE X.

(Hvem är hon ?) "

lirlsanie skàiessel al llillllllllk llllillll. llulkellrellen kllires al len känsla skàlesllelerskak
i Fru ODA NIELSEN, Köpenhamn.

Jacqueline Fleuriot är, ung, glad och lefnadslustig som hon är, icke
lycklig i sitt äktenskap med den knarrige retfulle juristen Fleuriot. Den
tillbedjan och ömhet, den eld och glöd som hon icke finner 1s1tt. äktenskap
söker hon utanför detsamma - och ertappas. Fleuriots rättråd1ghet, hans
egendoms rätt Och hans heligaste känslor hafva blifvit kränkta ochbhan ja-
gar henne brutalt bort, bort från hemmet, och bort från deras lille son,
som hon älskar öfver allt. , I , I

20 år har för-gått, den lille Raymond Fleuriot har, varit farligt sjuk
men är nu utan 9,11 fara. Läkaren- möter "en .dag Jacquelineoch omtalarfor
henne hennes barns sjukdom Och den gamla kärleken och längtan till bar-
net Hammar upp - hon måste se honom och kanske få lof t1ll att äter vara
hos honom och vårda honom, nu då hennes förförare för längesedan ar dod.
Då. Fleuriot står ansikte mot ansikte mgd hem-le Och Ser heljnes lePa foäg
och hör hennes änger, vacklar han ett Ogonbllfk -" mån .1191, han-.ar kranl t
och sårad. Bort med dig, du har inte mera- haf lätt gom- Allt mf 1311 Pk-
liltigt för Jacqueline; här i staden, där 13911 daghg-en kan komma 1 lill-Halle
att möta sitt barn som ju är främmande for henne, kan 11011 Inte Vara, hon
reser till Amerika. u .

I ett stormigt lif söker hon nu glömma sin längtan efter 50116113 V1
träffa henne äter, förstörd i laster och utsväfningar, hennes vän; en rlktlg
förbrytaretyp är kommen i konliikt med polisen och rymmer 17111 Europa,
halft af medlidande och halft pä spekulation tager han henne med. I BOT-
deaux ser hon i en tidning att hennes son, som allaredan är en bekant ad-
vokat, skall gifta sig med rättspresidentens dotter. Omtöcknad som hon
ständigt är numera och förledd af sin modersstolthet, talar hon om for van-
nen att det är hennes son. Laroque anar ögonblickligen att här är en affär
att göra och vill försöka med en penningeafpressnmg, då. vaknar Jacqauehne
till besinning - det mäste förhindras. hennes käre son skall aldrig fa veta
hvilken eländig moder han har och då Laroque inte vill afstä från sin plan,
skjuter hon honom. Hon arresteras, men nekar att gifvaq någon som helst
upplysning, ingen skall få. reda pä hvem hon är. Odet v111 att det just är
sonen som kommer att föra hennes sak, hvilket hon 1cke erfar förrän 1 rätts-
salen. En oförklarlig sympati lägger just de rätta orden i sonens mun, han
anar att en man är skuld till allt detta -- hon frikännes. i u

Under sonens tal ser gamle Fleuriot. som har känt igen sin hustru,

lötsligt hela sin skuld, försent är det att göra allt godt, endast ett-.kan
han göra, meddela sonen hvem han har försvarat. Jacquelines sjuka hjärta
brister och dock dör hon lycklig, hennes son, hennes allt kallar henne med
modersnamnet, ekot af detta heliga ord följer henne 1 grafven och försko-
nar döden.

2. e GARDA-SJÖN. e

Vacker och härlig naturbild.

 

 

1. Desenzano. 2. Sirmione. Antika badanstalter och poeten Grahulls bo-
ning. 3. Gardaön. 4. Salo. Blomstrande Oranger. ö Gardone-kusten.
6. Villa Bogliaco. 7. Gargnomo. 8. Limone. 9.- Gränsen mellan Osterrike
och Italien. 10. Riva di Trento, kallad den sköna pärlan.

 

 

Edison lilm. Expressnyhet! i Edison lilm

a. Det utlagda barnet.

[lllllllllllll Ellllllll lll llll llilllll lll. llllll llllllllllll] llåll llllllflllli lillllfll.

Denna bild återger på. ett rörande sätt ett litet barns saga.

Föräldrarne lefva olyckligt tillsammans och fadern öfvergirver bar-
net och dess moder. Han är officer i engelskaY armén och vid samma rege-
mente tjänar en annan ung officer som bär öknamnet uKängan."

Dä den öfvergifna modern icke förmår försörja sitt barn beslutar
hon sig till sist att bära barnet till kasernen och öfverlämna det ät faderns
vård. Ditkommen tog hon dock miste på. rum och lade in barnet iKängas
rum. Kängan underrättade öfversten om händelsen och dennes fru beslöt
sig för att taga hand om barnet. - l

k eternaesea

Kinematograft i färger. Vacker bild.

5. llär Julle skulle iarai lultskepp.

Hejdlöst komisk bild. - Stor-mande skrattsuccés.

I dessa flygtäflingens tider är det ej så. underligt om en eller annan
skulle fattas af liygfeber. Vär vän Julle har just råkat ut för denna sjuk-
dom. En dag får han plötsligt se ett luftskepp kretsa fram öfver staden.
Julle blir utom sig och rusar fram genom gatorna med blicken riktad mot
den förtjusande tingesten däruppe. Tyvärr är han ej ensam på gatorna,
men i farten stöter han omkull enhvar han möter. En bil kommer, men
denne rär ej Julle pä. Han blir öfverkörd, men aktar ej därpå.. Han plum-
sar i vattnet och räddas med knapp nöd. För att komma luftskeppet när-
mare äntrar han till sist upp pä ett högt hus, men ack! taket bär ej Julle
och nu bär det hastigt utför. - -

6- "mlllllllll lllllllllllllll-

7 Sicken en häst!!

Stor-mande slcrattsuccàs.

Det härligaste väder gynnade kapplöpningsdagen. Nu ljuder tecken
till kapplöpningens början. Fältet är alldeles besatt; 8 hästar äro uppställ-
da till att starta. D Hvar och en hoppas blifva segrare och oroligt stampa
de i marken. Ater ett tecken och i full karrier gär det öfver grafvar,
häckar och inhägnader. Plötsligt hör man ett mummel af öfverraskning gå.
utefter linien. Numro 3 har sprängt fram. I vild fart gär det tvärs öfver
fältet. Ryttaren kan icke mer tygla det ostyriga djuret. Öfver häckar och
stenar gär den vilda jagten, ett cafés räck hoppar han öfver utan att dock
anställa någon skada, gästerna blefvo endast förvånade öfver detta ovänta-
de besök. En bank, på. hvilken en del människor taga sig en middags-
slummer, springer han öfver med ett elegant språng och väcker en smula
häftigt upp de fridfullt sofvande.  - - - - -m - - 4- - -

. .Konsertmusik af kapellet NONAN.
ENTRlå: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.

Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 ye. m.

Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. 0hs.l till 6- eller B-föreställningen.

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad 8: C:o.

Högaktninssfullt BiOgrafen Path-é.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain