#2264: Pathé

fis
Qi?

 

ffläx
än!

m

 

W läslurviks slående liuural-Iualur Paint I

Fredagen den 30 kl. 8,15 e.m-, Lördagen den 1 kl. 8,15 e. m.
samt Söndagen den 2 0kt. kl. 6 och 8 e. m.

 

 

 

 

PROGRAM:
in ekvilibrisi.

Kolossalt skrattretande.

d
I

Vackra partier från
Lario-dalen.

Intressant och vacker bild.

3. De
nya automobilgummiringarne.

Kemisk och skrattretande bild.

 

 

 

 

Amerikansk konstiilm!

4. Samvetsäktenskap mot sin vilja.

Sensationellt nutidsdrama fil 39 afdelningwr.

Howard Norris är millionarson och mycket frikostig. Han är stån-

digt omgifven afrenskara unga V-manrsom draga fördel af denna hans fri- .
v kiostighet och aro mycket måna om att underhålla och roa honom och sig
.slelfva på ett satt som icke

alltid år värdigt. Dessa unga odågar tillbrin-
ga största delen af. sin dag på sitt stamkafé, då de icke föredraga att i
automobil hemsöka stadens utvardshus. Under en dylik automobiltur har
Howard lagt märke till en ung och Vacker landtflicka, hvars oskuldsfulla
drag låta honom ana ett latt byte. En dag låter han sin automobil stan-
na utanför den unga flickans bostad. Hon  iust sysselsatt med att efter
en modeiournal, som hon har framför sig, ordna sina mörka lockar.
nes gamla fader sitter vid hennes sida i stum beundran ai den vackra
dottern, som ar hans allt i Verlden. Howard stiger af och ber om ett
glas vatten. Bekantskapen ar gjord, och någon dag efteråt upprepar han
besöket, hvarvid han förmår den unga Hickan bevilja sig ett hemligt möte.

5. Trapezkonstnärinnan

lillen flllllll.

Smidig och vacker framställning.

Den graciösa gymnasten utför i trapezen ett flertal konststycken
af sådan djarfhet och Vighet och med sådan skicklighet och säkerhet att
det hela ter sig nästan underbart. 1

Utan skjorta.

Vänner af godt skratt böra ej för-summa se denna bild.Sagospel i 50 afdelningar

af GASTON WELLE.

Handkolorerad.
Skådespelare:

Håkan Hertha Bun vid [amelia irantaise i [ristallines mll,j
Herr wauur i funna: roll.
Håkan Helene x-Ilumamul i Hair-Martins rull,
.fliken miwal i men rull.

7.

Hen- I

än!

få
kkIJJ

 

 

 

 

Västervik IQIO. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain