#2263: Pathé

i "3

    

gifver å Västs-viks Teater

slant initiala

  

 

lnlnn ll ll Sum. nl llrlnn in I ll. lll snl Slnlaun lll-2 lll. ll. l nl l l. m.

1.titulttrnsen

Sagospel ii 50 afdelningar
af GASTON WELLE.

Handkolorerad.
Skådespelare:

lillen tenta Hun vill [amelia frannise i [rislallins nll,
len llnur i finnas rull, I
kilon Helen llunnlel i Hair-Martini nll.
lillan" llinal i lien nll.

2. Trapezkonstnärinnan

lllllllflllllllll.

Smidig och vacker framställning.

. Den graciösa gymnasten utför i trapezen ett liertal konststycken
ai sådan djärihet och vighet och med sådan skicklighet och säkerhet att
det hela ter sig nästan underbart.

3, Vackra partier fràn q
Lario-dalen.

Intressant och vacker bild.

 

 

1,11.,-    " Stora jörestätlningar med ett intressant
f och storslaget program. i

4. Utan skjorta.

Vänner af godt skratt böra ej föraumma se denna bild.

5-81: ekvitibrtst.

Kolossalt skrattretande-

e- De
nya -automobilgummiringarne

Kemisk ooh skrattretande bild.

 

 

 

 

Amerikansk konsttilm!

1.3amvetsäktenskap mot sin vilja.

Sensationellt nutidsdrama fi, 39 afdelningar.

Howard Norris är millionärson och mycket irikostig. Han är stän-
digt orngifven ai en skara unga man, som draga fördel at denna hans iri-
kostighet och äro mycket måna om att underhålla och roa honom och sig
sjelfva på ett satt som icke alltid är värdigt. Dessa unga odågar tillbrin-
ga största delen ai sin dag på. sitt stamkaié, då. de icke iöredraga att i
automobil hemsöka stadens utvardshus. Under en dylik automobiltur har
Howard lagt märke ltill en ung och vacker landtiiicka, hvars oskuldsiulla
drag låta honom ana ett latt byte. i En dag later han sin automobil stan-
na utanför den unga Hickans bostad. Hon är just sysselsatt med att efter
en modejournal, som hon har framför sig, ordna sina mörkalockar. Hen-
nes gamla faderv sitter vid hennes sida i stum beundran ai den vackra
dottern, som ar hans allt i verlden. Howard stiger af och ber om ett
glas vatten. Bekantskapen är gjord, och någon dag efteråt upprepar han
besöket, hvarvid han förmår den unga flickan bevilja sig ett hemligt möte.

Konsertmusik af kapellet NONAN.
ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.

Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. 0bs.! till-6- eller 8-färeställningen.

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad & Czo.

Högaktning-sfuflltÄ Bicgrafen Path-é.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain