#2262: Pathé

llllervi l ellellle lllelll-lellel

J

 

 

gifver å Västerviks Teater

llelelell lelll ell lillillell leo l ll. lll oml lllllleel len l llll. ll. li ell l e. lll..

  
 

 

 el l  lllel elle - . lllllllll.

Intressant bild.

1. Timmernottning. 2. En gammal kanon. 3. Domkyrkan. 4. Genom
en af Szt Petersburgs hufvudgator. 5. Genom arbetskvarteren. 6. Oxar
som dra-r upp timmer ur iloden. 7. Enk jättebro. 8. På kapplopningsbanan.
,; 9. En restaurant. 10. LForste pristagaren. 11. Panorama öfver kapplöp-
" yråinglsåbagain,. 12. En gammal djurvän. 13. Katolikernns morgonmässn. 14.
i [tt ön us. .

2. Den otacksamma.

Vacker och artistiskt lmmlkolorel-adk bild.

1. En fattig föräldralös flicka är utsläppt och själf lämnad åt sitt öde.
2. Trött och uthungrad. 3. Mötet. 4. Den unge bondesonen tur henne med
till sitt hem. Bondesonens moder upptar henne i hemmet. 5. Flickan ploc-
kar blommor; bondesonen öfverraskar henne. Han föreslår henne gifter-
mål. 6. Modern rådfrågas och ger sitt samtycke. 7. Modern låter de två
unga bo kvar i föräldrahemmet. 8. De nygifta. 9. Mannen går ut på jakt.
10 Hustrun längtar tillbaka till älventyrslifvet. ll. Den nye beundraren.
12. l skogen. 13. Modern öfverraskar den trolösa. 14. Sonen vill hämmas.
15. Otacksamhet.

3, .En färd på Bionzorsjön i Sohwoilz.

Utomordentligt vackra naturscenerier.

4, k "Tag vara på lollselloln,

VIiolnlsk bild.

Den gamle skomakaren sitter i sin verkstad begrundande de dyra. tiderna.. Armodeb
trycker. Men han får en idé. Deo är ju så många som vinna. på. lotteri, kunde inte lyc-
kan då äfven vara. honom hulol. I-Ian samlar ihop sina sista styfrar och köper en lott för
dem. "Men för att inte glömma bort dragningen måste man placera. lottsedeln på synligt
ställe", tänkte vår skomakate. Sagdt och gjordtl verkstgdsdön-en var nog en lämplig plats.

Dragningsdagen kom och högsta vinsten ioll ut pa skomakm-ens 103.

 

 

pe 1   I Stora föreställningar med ell intressant
i i  b" och storslaget program.

Konstflm! KonsthlmJ

 ln llllelle lllel.

Grlpande drama i Here afdelningar.

1. Fernandi de Serignys son -Allain 2. Fältherre dyArsac begär Alla-
ins moder till hustru men får afslag. 3. Ett planlagt bortförande. 4. Fält-
herre dlArsacs slott. 5. Sonen Allain maskeras som gårdsmusikant för att
tillsammans med den trogne betjänten utforska den plats där modern hål-
les gömd. 6. Ankomsten till slottet Arsacs park. 7. Allain utskickar en ,
duiva till sitt hem och meddelar att modern finnes i slottet. 8. Moderns
och sonens möte. 9. Hämnden. 10. Slutlig lycka. i

.. I lell elle lll.

Gripamle bild ur guldgräfvarnes lif.

F armar Patersons unga dotter älskar en al de nyinflyttade cowboy-
arne, Lorge, men tyvärr visar det sig snart nog att den unge mannen är
slaf under dryckenskapsbegäret och numera drifver han omkring utan sys-
selsättning. I skogarne kring Pantherns håla har han ofta sitt tillhåll.

1. Clownen ooh den nervösa pasohao.

Komisk scen af herr Priueé och fröken Mitinguett.

s. Akrobat-Cyklister. f

0bs.! Engstàende konststycken utförda af mrstklassiga
artister.

Vi hafva här nöjet att visa för publiken tre förstklassiga cyklister,
som med sina djärfva och lyckade konststycken ej kunna annat än ådraga
sig allas odelade beundran och intresse.

Obsl Delta program som visas denna vecka är ett enastående fint program.

Konsertmusik af kapellet NONAN.
ENTRE: Salongen 50 öre. Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
, Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. -m.
Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. Obs! till 6- eller B-föreställningen.

Högakl-.ningsfune Biografen Pathé.

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad 8! C:o.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain