#2261: Pathé

ilsa
QIJJ

fflà
älg

 

klä;
älå

 

 

  1 Vislewiks slående filial-Ilmar Pilhi I

Fredagen den 7 kl. 8,15 enn-.I Lördagen den S kl. 8,15 e. ln.
samt Söndagen den 9 Okt. kl. .6 och S e. ln.

 

 

 

 

PROGRAM: i

1. En färd på Bienzersjän i Schweilz.

Utnmordentligt vackra naturseenerien".

anl ams i ala.

Gripande bild nr gnldgrafvarnes .Iif.

2.

F armar Patersons unga dotter älskar en af de nyinflyttade cowboy-
arne, Lorge, men tyvarr visar det sig snart nog att den unge mannen 
slaf under dryckenskapsbegaret och numera drifver han omkring utan sys-
selsättning. I skogarne kring Pantherns håla har han ofta sitt tillhåll.

KonsZme! K 012.923me .f

3. [Il ri   and! HIIHBI.

Gripande drama i llere afdelningar.

1. Fernandi de Serignys son Allain. 2. Faltherre dlArsac begar .Alla-
ins moder till hustru men får afslag. S. Ett planlagt bortförande. 4. Fait-
herre diArsacs Slott. 5. Sonen Allain maskeras som gardsmusikant för att
tillsammans med den trogne betjanten utforska den plats dar modern hål-
les gömd. 6. Ankomsten till slottet Arsacs park. 7. Allain utskickur en
dufva till sitt hem och meddelar att modern finnes i slottet. 8. Moderns
och sonens möte. 9. Hämnden. 10. Slutlig lycka. i

V4. Clownen och den nervösa pasehan.

Kemisk seen af herr Prince och fröken Mistingnett.

Tag vara på lottseileln.

Knlnisk bild.

Den gamle skornakaren sitter i sin Verkstad begrundande de dyra tiderna. Armodet
trycker. Men han får en idé. Det år ju så många som vinna på lotteri7 kunde inte lyc-
kan då äfven vara honom huld, Han samlar ihop sina sista styfrar ooh köper en lott för
dem. LLMen för att inte glömma bort dragningen måste man placera. lottsedeln på synligt
ställe"7 tänkte vår skomakare. Sagdt ooh gjordt, verkstadsdörren var nog en lämplig plats.

Dragningsdagen korn och högsta vinsten föll ut på skomakarens lott.

5.

[Intressant bild.

1. Timmerilottning. 2. En gammal kanon. 3. Domkyrkan. 4. Genom
en af S:t Petersburgs hufvudgator. 5. Genom arbetskvarteren. 6. OXar
som drar upp timmer ur floden. 7. En jattebro. 8. På kapplöpningsbanan.
9. En restaurant. " 10. Förste pristagaren. 11. Panorama öfver kapplöp-
ningsbanan. 12. En gammal djurvan. 13. Katolikernas morgonmassa. 14.

- Åkrobat-Cyklister.

Enastående konststyeken utförda af förstklassiga
artister.

Vi hafva här nöjet att visa för publiken tre förstklassiga cyklister,
som med sina djärfva och lyckade konststycken ej kunna annat än ådraga
sig allas odelade beundran och intresse.

7.

Obs!

a. Den oiacksamma.

Gripande drama i 15 afdelningfar,
Vacker och artistiskt handkolorerad bild.

1. En fattig föraldralös flicka ar utslappt och själf lämnad åt sitt öde.
2. Trött och uthungrad. 3. Mötet. 4. Den unge bondesonen tar henne med
till sitt hem. Bondesonens moder upptar henne i hemmet. 5. Flickan ploc-
kar blommor; bondesonen öfverraskar henne. Han föreslår henne gifter-
mål. 6. Modern rådfrågas och ger sitt samtycke. 7. Modern låter de två
unga bo kvar i föräldrahemmet. 8. De nygifta. 9. Mannen går ut på jakt.
10 Hustrun längtar tillbaka till äfventyrslifvet. 11. Den nye4 beundraren.
12. I skogen. 13. Modern öfverraskar den trolösa. 14. Sonen vill hamnas.
15. Otacksamhet.

 

6.lvlml Iulisllr enumlv lan .

 

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad & Czo.

 

 

.ff-s.
Qi!

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain