#2257: Pathé

i 1: Vden:tradlöisåt x H i I
det, att rbrytaI-en är i. säkerhet så snart han satt foten på Kut-.vandrare- i

 

 

   

 i m .En i) nu".

 
 

  Exiressnyha! g , - 1 npfwessnvihef!

    

 :SW   

i 4 Å 2 Med andlös spänning hela den X.c-iviliserade:världen följt Dzr Crippen 

och hans väninna Etelnlef Nevels iiykt .för - jar-[hvad veta vi - rättvisan

 i , 1 kanske., men, 1 alla all, polisen: Med samma. uppmärksamhet har man

öfvervakatfkampån" mellan VChippen och hans fiender, hvilkafwsfom sin mäk-
tige medhiälpeniéy hade nutidens.stota, ja, kanske-allra störsteuppfinning,
Å.itåäelegrafen till fhiälp. Det ärnett allaredan öfvervunnet stadium

, skeppets PIAdäck, den trådlösa telegrafenfärvdet som här ställer-sighindrande

k i vägen. Osynlig som den är slår den ned öfverallt, på alla de stora utvan-
driarebåtare: "Ar doktor Crippen ombord". Signalementet det och det!

 fOch likaså hemlighetsfullt sändesfdet bekräftande svaret tillbaka.

i f få? Den förföljde ynutidsrnanniskan märker, bokstaiiigt talat, i själfva den
jfhziftP haninanfdas, .sina fiender;v4 och nu börjar en kapplöpning. med en start

f så spännande som ingen kapplöpningsbana vi världen förut kunnat uppvisa, I

to och vid målet står rättvisan h kanske, hvad veta vi? .1
Hela- världen, som med spänd uppmärksamhet har-fölit detta drama

I 1 . från detverkliga lifvet;1 väntar nu sista akten. I

 . 2... Svärmor harJ misstankar;

 " 3. Järnvägsbyssnad vi Cmda- é

, .

Intressant och www-ml 1:ii-la.

 

Gripafnde bild ur en ung varietésdngerslcas lif.

  m", l 5 slå EMI 9  m0 Hill I -m i

 

I ifvxer r"å V Västrviks Teater f

Il lm rlillan null I? kl. 8,15 samt Sinlauen len Il lem. kl. l min e. m. X 
W 1 Sim-a ine-ammuni- ma en enastående  
J g storslaget program; Å .g - , , - i,

X iaf; i 

 

 

 

  

5. Ettbesökfi Bern., I

Intressant-1 och vackery natur-bild. 
Efter en" promenadl genom Berns gator, hvarvidy viblifvit-fj 1:

 

beundra,-v .förb fdjisregeringens palats, världspostföreninglens moan IVt-rsaunt
fiera andra intressanta bilderfrån Schweiziska hufvudstadens 1stå-.ifråntitle-inr." j

 
   

 "Goal-tippade dramat.

Tff é I

1

 

 

 

 

17. Förlofningen. 2. iEn ynedrig förförerska. :1.3. Du är b.enftifragen.111-;Y 1 

4. "Var förbannad." 5. . Hafvet hadevhärnnats den bedragna; q I

w Under himlel. f 

Intressant och ozmacker folik-Liftihilol,q q i

i - . Konstsim 2 W Y "

-Kijänematograféi-ad i färger af PathfåxEré-fes, Paris-f J, 2

ia. Å Segrarens nyck. I 

Iscensatt affherrarne ÅZecca och Anydi-éani. 
Skådespelarez" HerrfG. Moran, Cesar; Fru 0D. Ben-ot, lagra; Fröken

Rianza, Danserskan.

Vid den härliga Nilens strand på dess -palmbeklädda sluttning hålla
Tsit och Cléo, under sin moders uppsikt, på att hämta vatten, da Cesar, H
den hatade segraren, ber-narker Tsit, som han iinner skön ochftill hvilken -

han fattas af ett. häftigt begär. I kraft af sin makt befaller lhan den unge T I i 4

danserskan att på aftonen infinna sig i hans palats. Af fruktan fförchämnd ,
vågar icke Tsit underlåta att efterkomma befallningen. Men hennesltrol q
lofvade, Sépées, lofvar utom sig af vrede att taga hämnd på tyrannen och i
sätter eld på hans lpalats sedan han först befriat hans byte. ...Och snart
ligger Cesars stolta boning i aska. I

 I Obs). Nta. mått som visas 4å hihi hafva genomgått smalt.l J
q j " w  Konsertmusikaf kapellet NONAN; i I . of.
 ENTRE salongen 50- öre, Läktaren 35 öre, Balmk 25l äre; Y

 
 

 

(viväsiefivik 1910. c. o. Ekblad a ca.

 JBiljn-ifiersäbljas fråns kl.1-2 samt kl.. 7 e. m; - -Y I I  i  -
IBiljetter"gälla endast till den dag och plats de äro köpta. kbObs-il till 6- alltid-föreställningen. I

Högaktninasfullt Biografen ;.

alle

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain