#2255: Pathé

fflà

 

få

 

W llslnvl s sllnu lnral- nn lill

Fredagen dell 23 kl. 8,15 e.ln , Lördagen den 24 kl. 8,15 e.m.

sanlt Söndagen] den 25 Sept. kl. 6 och 8 e. nl.

 

än?

frin

 

 

 

PROGRAM:

1. Ånzasea-clalen.

Storslagna, vackra natt(fl-scenarier.

Ånlescndzllen är en :il de vackraste delnrne :ai ftir-monte. (rpm-imo-
relli och Ålacugnngzl fängslzl uppmärksnmlu-t blidr- pä, grund :ll den för-
tjusande naturen och innevännrnes killslymer och vanor.

Bron och liälvfigznne vid llflondelli hörn äfven till dalens sevärdheter".

f 2. Fabian ordnar gardinstången.

Hejdlöst komiskt.

 Svenska Bilder:

.. lll lll [lill llllll 

Det i tidningspressen så mycket omtalade.

     

  

Film dyl-lmericans!

.. ltlmn lllil illil lll " .

GWpafnde MM i, 30 afdelmingwr.

Expressnyhet!

1.1 Herr llemix R. "Walkers första kärleksfi-j-rbindelse.MM
fru Parsson meddelar förlofningen mellan sin dotter Mignon och herr B.
Walker. -  Herr HemiX besöker sin förra fästmö och omtalat för hen-
ne sin förestående förlofning. - 4. Förlofningen. à 5. Fröken Mignons
förtjusning som nyförlofvad. - ö. De nyförlofvades utflykt i automobil. -
7. De ungas lycka. - S. Herr Walkers förra fästmö förföljer dem i droska.
9. Svartsjuka. 10. Herr .Walker sänder tillbaka sin forna fästmös
bref och minnen. i 11. Hämnden af hans forna fästmö. F 12. Herr Wal-
ker besöker sin forna fästmö på grund af ett bref som hon tillskrifvit ho-
nom. 13. Upptäckten af hennes fruktansvärda plan. - 14. Automobil-
färd pä lif och död. 15. Paketen som afsändt af herr YValkers forna
fästmö till hans nuvarande, fröken Mignon. Ä 16. Spännande färd. - 17.
Automobilen går sönder. - 18. Färden fortsättes öfver stock och sten. -
19. Ett kritiskt ögonblick. h 20. Räddad i sista ögonblicket.

5. En romantisk flicka.

Komislca scener aj Mana Linder.

.6. Amerikanska vattenfall.

En bild som bör ses af alla som älskar se verkligt fina naturbilder.)

Vi göra här en tripp till en del af de för sin skönhet mest bekanta
vattenfallen och kunna snart förvissa oss om att äfven dessa äga en re-
spektabel storlek. Först företaga vi en liten färd på en liten sjö kallad
Undrets sjö, hvarefter Vi besöka fallen i följande ordning: 1. Vernal-fallen.
2. Nervoda vattenfall.  Bridals Slöj-vattenfall.

" Cowboys-bruden.

12 afdemifnyar.
Denna bild är spelad af äkta cowboys.

Ankomsten. - Cowboys-Joe blir förälskad ilnez. - Cowboys öfningsv
plats. h joe kommer till hjälp. ä Mötet. - Den föl-rådande halsduken.
Inez7 farväl. - En plan för öfverfall. -- Dädet. - Alarm. -- joes lön. -

s. Markisinnan Ghislane.

Artistesln [color-erat drama i 15 afdelningar.

Markisinnan Gislaine draget" sig glad oeli skämtsarn ur sin mans armar och går sin
väg, trotsande honom. Hon förföljdes af sin svartsjuke make, men lyckas lura honom
tack vare sin väninna, Béxangére, som utbyter sin klädning mot den flyktiga markis-
innans.

, Under det hon går för att möta sin älskare i en trädgård, följer den lurade maken
den vackra Béxangére, och häller på att dö af raseri då han ser henne tala med en elei
gant ung man, som lutar sig kärleksfullt mot henne och tar henne med sig på en senta
mental promenad.

Den svartsjuke mannen tänker just kasta sig öfver sin rival, då den skälmsk-
Ghislaine kommer fram till honom med en blomma som hon fått 1utaf sin älskare och med
hvilkenhon smeker sin svartsjuke man.

   

 

 

 

 

al

 

 

år?

Västervik 1910. C. O. Ekblad 8: C10.

"klä

Herr oehi ff Uf

 

 

en
kål?

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain