#2253: Pathé

f)
än

 

ffle

 

 

läslnrvils slående linlral-laler Palm

Fredagen den 9 kl. 8,15 e. m , Lördagen den 10 kl. 8,15 e. m.

samt Söndagen den ll Sept. kl. 6 och 8 e. m.

 

 

 

Nä

 

PROGRAM:

1l En treflig arrestering,

Komisk.

2. Gomata.

Verklighetstrogen bild ur Siouxindianernas 1if.

Solen hade redan låtit sina sista purprande strålar glida ned öfver
Rock-mountains och indianlägrets förnämsta män stodo samlade i skuggan
af berget, tyst bevakande nejden. Men Klaröga, stammens pärla, fann ti-
den tråkig, ty cowboys Long Pete hade berättat en del för henne om cow-
boyarnas äfventyrllga lif Hon längtade uti världen, ut från siouxlndian-
lägrets ensamhet. Long Pete hade viskat tro och lofven i hennes öra, svu-
rit henne kärlek och hon började tro på hans ord. Tyst smög hon ur läg-
rot för att söka ett rendez-vous med cowboyen. I

IComata, höfdingens son, som varmt älskade Klaröga och länge försökt
att v1nna henne, mötte henne nu på hennes hemliga vandring. Han försök-
te ännu en gång att öfvertala henne, men förgäfves. Han älskade dock
Klaröga för varmt för att kunna afstå från henne och beslöt att i tysthet
följa Ihenne för att kunna vara till hennes hjälp om hon råkade ut för nå-
gon fara. Sålunda blef Oomata i tillfälle att iakttaea Klarögas samman-
träffar-ida med Long Pete -- och han förstod genast att Klaröga hade
fallit 1 en skurks våld. Det var honom dock omöjligt att rädda henne. Med

svidande hjärta åsåg Comata hurusom stammens pärla blef innarradi blek-
ans1ktets blockhus.

3. Mikroskopiska djur.

- VetenskapIig bild kinematograferad af Pathé Fréres i
Paris under ledn ing af Doktor Commandon.

Mikroskop, som användes vid undersökningarna En frisk råtta skall
undersökas. Man afklipper svansspetsen för att få en droppe blod, som man
placerar mellan tvenne glasskifvor under mikroskopet. Hvad man ser iblo-
det från en frisk råtta. Man inympar sömnsjukan på råttan genom att un-
der huden inspruta blod från en sömnsjuk. 3:e dagen efter inympningen.
Man konstaterar i djurets blod talrika trypanoscmer, som röra sig tillsam-
mans med de röda blodkulorna, hvars elasticitet man lägger märke till. w 4:e
dagen efter inympningen. "Parasiterna förökasipå ett oroväcka-nde sätt och
förvärra pä en dag sjukdomen 1 högsta grad. özte dagen. Trypanosomer-
nas antal ökas i sådan grad att råttan dör. Denna förskräckliga sjukdom
förorsakas af den Centralafrikanska Tse-Tse Hugans stygn. -

4. En resa i Schweitz.

Från SWeisimmen till Spiez.

En vacker natur med rik omväxling af vyer och perspektiv utgör en
ögat aldrig tröttande syn. Och om man rest och sett aldrig så mycket har
dock hvarje plats något nytt att bjuda, som man icke förut sett, känt eller
anat. Det Schweitziska landskapets vyer, om än många gånger sedda, er-
bjuda dock alltid för vårt öga lika många fängslande och underbara mo-
ment, alltid tilltalas sinnet af den underbara fägring som en resa i djupa,
grönskande dalar klädda af skyhöga snötäckta bergstoppar måste framkalla.
Denna bild, en resa på järnväg från Sweisimmen till Spiez, genom en den
allra härligaste natur äger också alla förutsättningar att locka intresset till
sig. Vi öfverlämna åt betraktaren att själf göra reflektionerna.

Film de American.
5. Försonadt.

Gripande sorgespel i 4 akter.

En ung man har blifvit alldeles bruten till följd af spirituosa. Hans
hustru bönfaller honom om att bättra sig, men han kan icke.
Då uppdagar han af en tillfällighet, att en vän och hans hustru älska
hvarandra, och han bestämmer sig för att icke stå i vägen för deras lycka.
Efter någon tid anhåller vännen om den unga enkans hand, men hon

afslår det, idet hon anser sig vara skyldig till mannens död.

6. En äkta mans list.

Kemisk scen af Lucien Bayer. Spelad af MaX Linder.

Herrskapet Follichon har råkat i gräl och en stormig scen går af sta-
peln. Utom sig af raseri besluter sig frun att taga hämnd genom att skrif-
va till en af sina beundrare att infinna sig hos henne, då hon nu ångrar sin
föregående hårdhet och likgiltighet. Emellertid kommer hr Follichon oför-
modadt öfver nämnda biljett.. och en diabolisk plan vaknar i hans hjärna.
Han tar pennan och skrifver omedelbart ett pre-cis likadant bref till en an-
nan af sin frus uppvaktande kavaljeren Och resultatet låter ej vänta på
sig. När de bägge kärlekskranke herrarne så mötas under omständigheter
som ej kunna misstydas, flyga de genast i lufven på. hvarandra och den illi-
stige maken begagnar sig af situationen för att återtaga sin rättmätiga
egendom.

7. Jokohamas femtioårsjuhileum.
Slurslaueu till, klnemaluuralerarl i läruur lràn lamt frites, Paris

Jckohama, som år 1859 blott var en liten fattig fiskarby, räknar nu
nära 500,000 invånare. Japan har nu i anledning af 50-årsdagen för stadens
öppnande för handeln och västerländingarna firat en stor fäst. En proces-
sion, sammansatt af historiskt märkvärdiga typer, såsom armborstskyttar,
fiskare, musikvagnar tåga genom staden. Geishor i sina granna kostymer
och i gamla dräkter bidraga att höja effekten af denna stämningsfulla öster-
ländska fäst.

 

 

NJ!

Västervik 1910. C. O. Ekblad & Czo.

 

fia
NJ!

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain