#2250: Pathé

liiiiiii i slitit iiliil- att Pitt

Fredagen den 30 lill. 5,15 e. m , Lördagen den 31 kl. 8,15 e. m.
samt Nyårsdagen kl. (i och S e. ln.

 

 

   

 

 

PROGRAM

1- Från Paris till S:t Germain
utmed Seine.

Slorslayna, vackra och härliga naturscenerfier.

 

Bilden Visa.. en resa genom det. fruktbara och intressantalandskapet på
en landsväg längs Seine Slottet Sztr Oland i Szti Germain och Alexandra-
bron äro två ef de mest bemärkta platserna. En frrtjusande resa Visande
en mängd nya Vyer från Paris.

2, Nerrländska Heddalar.

Storslagna. vackra naturscenerier.

Edisons Konstfilm!

 förenade trustlrempanierna
insiälla sina betalningar

En tidningåilåjmrters öde.

Spännande Amerikansk sensationsbild af enastående
intresse. Bör ses af alla.

Edisuns Konsttilm!

 

En nordiskt mästerverk! krmstfilm!

4. 

Tragedi af Ochlenscliliiger.
linspelat af de bästa hufvudkrafterna Vid Kungl. Teatern i Köpenhamn.
lndelat i 7 afdelningar och 40 scener.
Personerna: Giiefven . . . . . Herr Th. Reese.
Grefvinnan . . . Fröken Ingeborg Larsen.
Snickaren. . . . Herr Nie Neiicndam.
Tjänare . . . . . .Herr Rs. Ottesen.

   

l. Det är höst, en klar och kylig septemberdag. Grefvinnan sitteri
parken och laser, ibland lägger hon boken till sidan och ser Vemodigt på
de blommor, som ligga i hennes sköte. Hon. känner att döden är henne
nara och tungsint tänker hon pä alla de lyckliga stunder, som hennes mans
karlek har skänkt henne. Dä hör hon ett skri och ser upp, dar kommer
han ju. Han hälsar henne leende och böjer sig öfver henne och kärleks-
fullt slår hon sina armar om hans hals. Till tröst för hennes ensamhet
gifver han henne ett dyrbart smycke, en halskedja, en skön symbol på de
länkar som binda dem samman. -

2. Grefvinnan ligger för döden. Förtvitlad står den unge grefven
vid hennes läger. IFör sista gängen reser hon sig för att slingra sina ar-
mar om hans hals . . . men de sjunka utmattade tillbaka. Dödskampen
har kommit och liflös faller hon ner.

3. I slottets riddarsal ligger grefvinnanv på "lit de parade". En syster
ligger på knä vid kistan och beder för den dödas sjal. Grefven kommer
-- det är sista gängen han ser hennes ansikte à han böjer sig öfver ki-
stan och kysser de blodlösa läpparna. Sa tager han halsbandet, som skall
följa henne i grafven, den sista gåfva hon fick af honom, men tjänaren
och snickaren vänta, kistan skall igenspikas. Grefven gär nedbruten bort
för att få vara ensam i sin sorg. Dä snickaren skall börja sitt arbete ser
han det dyrbara smycket. Det har alltså de rika råd till, de kunna låta
sänka en förmögenhet i jorden utan att någon människa har glädje däraf.
Den som ägde en sådan skatt! Detta enda smycke som nu skall gömmas
i jorden, Vore nog att göra honom till en välbiirgad man, och få nöd och
sorg fjärran från sitt hem. Och han smäler bittert då han slår igen loc-
ket öfver liket och det strålande smycket.

4. Hemma hos snickaten ligger barnet sjukt. Dubbel bitterhet löses
i den fattige mannens ansikte, dä han från slottets rikedom kommer hem
till sitt arma hem, där han omtalat" för sin hustru det otreliiga han har
sett: Halskedjan, förmögenhet-en, som skall gräfvas ner i jorden.

Rikedomen som kunde radda dem, skall ligga gömd och ofruktbar.
Barnet reser sig i sängen och säger: UFar, jag är hungrig!LL Men det tin-
nes intet att äta. (tFar, jag är hungrig". Då reser sig snickaren, han har
beslutat  Hans hustru och barn skall icke längre svälta.

5. Det är natt, snickaren kommer insmygandc i likrummet. Har han
ej rätt att lindra nöden dar hemma? [älvem har val gagn aller glädje af
halsbandet, -om det gräfves ner? Han tar af kistlocket, lägger blommorna
och kladet ät sidan och famlar darrande efter halsbandet. Dämärker han,
att någon fattar honom i armen s hvem är det? Har den döde vaknat
till lifIJ Vill hon försvara minnesgäfvan? Han irrar dödsförskräckt därifrån.

6. Giefvinnan har .vaknat till lif f hon var endast skendöd. Hvilken
hemsk syn! Darrande af rädsla försöker hon rusa ut men är för svag.
Dä faller hon ned inför madonnabilden och tackar Gud, som räddat hen-
ne undan dödens käftar.

7. Grefven sitter nedtyngd af sorg framför kaminen, dä snickaren
kommnr inrusande och kastar sig pä knä framför hans stol. Han lyssnar
uppmärksamt pä hvad den inkomne förtaljer. Ar det sannt, att hon lelver,
eller har karlen blifvit skrämd till vansinne. De följas åt för att se,

Kistan är tom. Grefvinnan ligger orörlig framför madonnabilden
Grefven lyfter upp henne, och outsägligt lycklig lutar hon sitt Jiufvtitl mot
hans bröst. Halsbandet öfver-limmas till snicharcn. Det är juv han somv
räddat hennes lif. Iflvarför skall han då, ej fä behålla det han så begärligt
eftertraktat? Snickaren tar emot smycket och kysser grefvinnas hand.
Men, sedan han blifvit ensam i rummet, går han fram till madonnabilden
och lägger det dar som ett :försoningsoffeiy inseende, att någon lycka ej
kan byggas på, ett brott.

5. Ol-lAlVll TRION.

intressanta prestatiener från cen mycket bekanta halfhlodsindiantrion
som tidigare uppträdt i CIRKUS ORLANDO.

r. Lehmann nella två fruar.

Hejdlöst komiskt och skrattretande.

e. Ungkarle som kvinrohatare.

Kollorerad.

 

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad år C:o.

(-14

 

 

frin

blå

Klä

älå

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain