#2249: Pathé

es .es

liilnvils slinli linil-lnlir iiili Ä

Måndagen den 26 Dec. (Annandag Jul) kl. 6 och 8 e. m.

 

 

 

-I-D - . - (-2-
PROGRAM:
1. Blå. grottan på Capri.

Förfjnsande vacker natur-bild.

Vi löras å bilden på en ängare från Neapel öfver neapolitanska golf-
Ven med utsikt öfver den vackra kusten och Vesuvius i bakgrunden. .Ca-
prl stiger ur vågorna med sin storslagna natur. Massor af små roddbåtar
röra turisterna genom den låga ingången in i grottan, som .strålar i all sin
sagolika prakt. Efter besöket fästa roddarne båtarne vid ångaren och man-
övrera sina bräckliga farkoster i fartygets kölvatten.

2. Petters dubbelgångare.

Kemisk scen spelad af Herr Prince.

3- Petite Eternal.

Kinematografisk veckorevy utvisande senaste

världshändelserna i kinemategralisk belysning.
Storslagen, intressant och vacker bild.

4. Memligl gift.

llllllllllllllllll lllllllllll l lll illlllllllllllill. llllllllll ill llälllll lllllllllllllllllä alllllll.

Jack och Minnie älska hvarandra. Men Minnies fader, den rikelban-
kiren, vägrar på det bestämdaste att gifva sitt samtycke till giftermålet, då
han anser Jack ej vara en praktisk man och god nog till att blifva hans
svärson. Då inga böner kunna beveka bankiren besluta de unga våga en
djärf kupp och låta i hemlighet viga sig. men besluta af fruktan för ban-
kirens vrede hemlighålla sin förening till Jack lyckas vinna den framgång
i sin litterära verksamhet, som de båda äro öfvertygade om att han snart
skall uppnå. Någon tid efter bröllopet erhåller Jack följande bref:

Min älskade Jack!

Madame Bairington har inbjudit mig att tillbringa en vecka hos
henne på lennes gods, tillsammans med en del andra af hennes vän-
ner. Då hon är mycket svag för att se berömda personer hos sig, har
jag inbillat henne att du är en ung, lofvande författare, som inom lit-
terära kretsar väckt stor uppmärksamhet genom dina något pikanta
arbeten, hvilka snart skola utkomma och har i denna anledning utver-
kat en inbjudning äfven till dig. Hoppas du kommer.

Din kärleksfulla lilla" hustru Minnie.

Naturligtvis yemottager Jack med glädje inbjudningen, och det unga
äkta paret tillbringar några förtjusande dagar hos madame Barrington.
Men plötsligt störs idyllen. Man borjar så smått prata om dem och då en
af de kvinnliga gästerna en afton öfverraskar de unga under ett rende-
vous, går hon direkt till värdinnan och omtalar det.

Madame Barrington, som ju ej har en aning om att de unga äro gifta
ilar förbittrad upp på Minnies rum för att fordra en förklaring. Här in-
trasslar sig situationen allt mera för lilla Minnie, och till slut återstår ej
annat än att berätta verkliga förhållandet. Madame Barrirgton, som är en
godhjärtad dam, ej blott tager saken från den glada sidan utan lofvar äf-
ven blifva de ungas förespråkare hos Minnies strange fader, och detta sitt
värf utför hon med sådan diplomatisk skicklighet att Minnies fader ej blott
gifver de unga sin välsignelse utan äfven är så smått stolt öfver att hans
svärson år en man med kurage och ej den opraktiske man han trott ho-
nom vara.

5- Från Paris till S:t Germain
utmed Seine.

Storslagna, vackra-och härliga naturscenerier.

Bilden visar en resa genom det fruktbara och intressantalandskapet på
en landsväg längs Seine. Slottet Szt Claud i Szt Germain och Alexandra-
bron äro två af de mest bemärkta platserna. En förtjusande resa visande
en mängd nya vyer från Paris.

e. OHAIVII TRION.

Intressanta prestationer från nen mycket bekanta halfblodsindiantrion
som tidigare uppträdt i CIRKUS ORLANDD.

,.s,- .i MN

 

 

7l ånngfirnn från altyllcn

 

eller

taienennnnn.

Dramatiskt skådespel,

Konung Ninia af Babylon är trött af de nöjen som bjudes honom, och
han söker nya förströelser. På en spatsertur får han syn på den vackra
Ester, och han befaller sina soldater att löra henne till sig. Esters kära-
ste, Josef, blir slagen till marken, och midt för hans ögcn bortföra solda-
terna hans Ester. Hon föres till konungen som gör allt för att blidka hen-
ne, han bjuder henne alla sina skatter blott hon vill blifva hans, men hon
är ståndaktig. Han visar henne från en balkong sin makt och erbjuder hen-
ne att dela allt detta med sig, men åter får han nej. Detta endast ökar
hans kärlek. Emot sin vilja iföres hon drottningkrona och öfverhöljes med
juveler och får plats på tronen vid konungens sida.

Ester frigör sig från konung Ninias famntag och kastar krona och ju-
veler för. hans fötter. I sitt raseri befaller konungen att hon skall kastas
för lejonen. Soldaterna gripa henne och kasta henne i lejongrafven, men
der sker ett under. I stället för att angripa Ester stryka lejonen sig smek-
.samt upp till henne. Folket, som har strömmat till, ser detta och tager
det som ett tecken från himmelen, reser sig mot konungen och fordrar den
fångna jungfruns frigifvande. Detta sker, men då folket vill störta sig öf-
ver honom beskyddar och förlåter hon honom.

manus-.MW

0BS.! Detta program som kommer att visas
är det intressantaste och vackraste
som på länge lvarit sedt.

 

 

 

 

 

 

(de .ff-s
Nå, NW

Västervik 1910. C. O. Ekblad 8: C:o.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain