#2242: Pathé

då
Qi?

 

 

 

Vislurvi s slàunlu liuural-Iualer Pali

Fredagen den 14 kl. 8,15 e.m , Lördagen den 15 kl. 8,15 e. m.
samt Söndagen den 16 Okt. kl. 6 och 8 e. m.

 

 

 

rflä
Qi?

 

 

 

PROGRAM:

d
I

ben jörlrollade hallen.

Mycket komiskt. f

2. = Vyer från =

TREUTINO.

Vackra naturscenerier.

Ett bröllop i byn.

Komlsk och skrattretande bild.

Spelad ai: Herr Prince. brudgummen. Herr Blanche, marskalken.
Fröken (Jhapelas, bruden.

En bild af den mest sanna och sprittande glädje. I franska landsbygden är det
vanligt att de unga pojkarne och flickorna på. kif så. länge som möjligt söka hindra
bruden ooh brudgummen att träffas ensamma och det är just en sådan bild från ett
bröllop den store romanförfattaren Mary här återgifver med sådan skärpa och humor
att resultatet ej kan uteblifva. Alla utvägar tillgripas för att draga ut på. tiden och

uppskjuta det ögonblick då. de älskade ändtligen få. utropa: "Ändtligen ensamma" Det
här skildrade bröllopet far sin afslutning på. poliskontoret, tack vare de godhjärtade
myndigheterna som här erbjuda det hårdt ansatta paret en provisorisk fristad.

4. KLOSTRET CHORIN.

Storslagen, vacker naturblld.

Utmed järnvägssträckan Berlin-Stettin, i närheten af Eberswalde ligger ett gam-
malt kloster kalladt CHORIN. Uppbyggdt år 1300 af de Cistercienska munkarna, tjä-
nade klostret i äldre tider till skydd för resande oeh köpmän, hvilka som oftast öfver-
föllos af kringströfvande röfvaresällskap, men numera är det endast en mycket berömd
tilliiyktsort för turister.

s En tragisk natt. g

Gripande drama

På ett slott i Frankrike är ett större sällskap samladt. En ung adels-
mans hustru iakttager hur hennes man gör sin kur för en gift kyinna.

Då hennes man dagen därefter går ifrån hemmet, lölier hon obemärkt
efter och ertappat honom på vägen till den kvinna som han dagen förut
uppvaktat. Då hon försöker stanna honom blir hon brutalt stött bort.

I vredesmod hill-öfver uppsöker hon den bedragne äkta mannen och
gör honom uppmärksam på hans hustrus otrohet. Denne sammankallar
sina man för att öfverbevisa sig härom och hamnas sin dra.

De Iälskande blifva ölverraskade, den unge adelsmannen iörfölies, i
sista ögonblicket kommer hans hustru för att frälsa honom, men bliiver
samtidigt med mannen dödad ai förlöliarne.

Den bedragne akta mannen har älven tvingat sin otrogna hustru att
närvara vid och se slutet ai detta blodiga drama.

6- När slulul är un l är alllilm null.

llejdlöst komiskt.

9,

Säsongens första storartade och vackra naturbild.

7- injtens innevånare.

Kinematoyrali i färger.
Genom bilden få vi en inblick i fåglarnas, våra bevingade vänners
lii ute i fria naturen. - Det är riktigt som slogs. suset af deras vingslag
emot oss från hvita duken, då en sky ai låglnr seglar fram öfver trädens
toppar och det böljande sadesfaltet. En mera lefvande och åskådlig bild
kan näppeligen åstadkommas.

Epokgörande nyhet! Konstflilnl!

8- gif Sether. g?

Kinelnatografi i naturliga färger.

Fraktfrst iscensatt drama från de gamla persernas tid.
Handlingen tittdragefr sig fi SUSA, persiska rikets hnfvudstad
Följande framstående skådespelare l hnfvudrollerna:

E S T II E R,

M:lle GRAVIER vid Renaissance-Teatern.

AnAstnUs i
Konung af Persien och Medion.
M. LEONCE PERRET vid Odeon-Nationalteater.
M A R D 0 C H A,

En judisk köpman, Esthers enkel.
M. LEGRAND vid Odéon-Nationalteater.

 

ms

 

väl?

Västervik 1910. C. O. Ekblad & C10.

fis;
Nä

 

ik?-
hIJJ

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain