#2235: Biograf Royal

Program 5 öre,
W

w

 

   

.li

àstervik

å Brännerigåiden, i. d. Erälsningsarméns lokal.

 

DROG RAlVl

Lördagen den 26 kl. 8.15 e. m. samt Söndagen den 27 Nov.
kl. ö och 8 e. m.

 

 

g

1, Järngrafrorna i. Kiruna..

Bildens innehåll: l. Totalvy af grufvorna. 2. Laddandet af ett sprängskott.
3. Varningssignaler. 4, Tändning af stubinträden - skottet gär. 5. Transportvagnarna.
6. Vagnarna lastas. En kran som lyftar 1,500 kilo. 7. Ett malmprof. 8. Ett järnmalmstycke.

 

. lllllllllllll lllll .

Denna film talar om en ung flicka från Västern
och hennes kärlek till en indian. En mexikanare som
försöker kyssa henne blifver bortjagad af indianen.

Little Bear, indianen, sitter ensam i sin hyddal
då. hans käraste kommer på. besök till honom. Hon gif-
ver honom sitt fotografi och till gengäld gifver han
henne en mängd gåfvor. Flickan går nu hem och vi-
sar sina föräldrar hvad hon har fatt, men då hon talar
om att hon gärna vill gifta sig med honom blifva. för-
äldrarna vreda, och då. Little Bear i detsamma visar sig
för att anhälla om flickans hand blifvervhan utvisad.
Kort därefter smyger sig den unga flickan bort frän
hemmet och rider in i skogen. Där träffar hon Little
Bears syster, som fallit ned från ett klippstycke, hon
sätter henne u p framför sig på hästen och rider hem
med henne. mellertid har man upptäckt hennes flykt
och hennes far rider efter för att uppfänga henne och
kommer så. till det ställe där mexikanaren och hans säll-

;? Dvarför folkl gifta sig. g?

I....-.----------- Komislc och skratta-etande.

 

skap hälla rast. Dä han ridit förbi kastar sig mexika-
naren upp på sin häst och rider den motsatta vägen.
Den unga flickan har emellertid kommit tillbaka till sitt
hem, medförande indianflickan. Hon lägger henne på
soffan och sköter om hennes skador sä godt hon kan.
Strax efter kommer mexikanaren ridande up till huset.
Alla blifva, mycket förskräckta, men indian ickan kry-
per upp på. en stege och genom en lucka i taket sän-
der hon med en pil ett budskap ut i luften med en bön
om hjälp. Mexikanaren tager den hvita flickan till fån-
ga och förer henne bort med sig. Fadern söker efter
sin dotter i indianlägret, och medan han är där faller
brefvet, som indianllickan skrifvit. ned för hans fötter.
Efter det indianen hört hur det hänger tillsamman lof-
var han att han skall hjälpa flickan hem. Det lyckas
honom också, och de rida bort, förföljda af mexikanar-
ne. Slutligen när flickan sitt hem i säkerhet, och hen-
nes fader gifver henne till Little Bear pä det villkor
att han skall kläda sig som en civiliserad människa.

 

Korsikansk ära.

På ön Korsika stär sedan uråldriga tider till den
dag i dag är gästfriheten i mycket hög kurs, sä att en
korsikan gifver alltid en hjäl-psökande,.=tak öfver hufvu-
det och vard, det må vara van eller ovän. Den som
ej aktar detta bud, är äre-lös. Den-na vackra sed 1llu-
streras på. ett eklatant sätt af vår bild.

Lucien, en stackars fånge, har lyckats fly från
sina plågoandar och skyndar bort för att söka ett ställe,
där han mä kunna dölja sig. Gendarmerna äro hack 1
häl efter honom, och i sin nöd springer han in på bon-
den Beppos ärd, men träffar här på endast husets lille
son, hvilken an anropar om hjälp. Stolt öfver rlet v1-
sade förtroende visar den lille honom pa en hög-risbun-
ke, hvilken ligger uppstaplad pä gården, då flyktingen
skyndar att dölja sig.

Under tiden nalkas förföljarna. Blå. frågan var
flyktingen finnes svarar gossen att han icke sett någon
sådan, hvarför gendarmerna genomsöka huset, naturligt-
vis utan resultat. De hafva emellertid sett flyktingen
springa in genom gärdsporten, och anföraren drager
riktigt nog den slutsatsen att gossen måste veta något.
Han försöker nu med list, han visar gossenl ett vackert
ur och lofvar honom detta, om han kan visa var flyk-
tingen är att söka. Gossen kan ej motstå denna svåra
frestelse, han mottager uret och visar nu gendarmerna
det ställe under risbunken, hvarest Lucien. ligger dold.
Just nu kommer Beppe och hans hustru till platsen och
mäste till sin harm höra hur Lucien förbanna dem och
deras hus, då den korsikanska gästfriheten på det skam-
ligaste brutits.

Gendarmerna draga sin väg med den stackars
fången emellan sig, och gråtande kastar sig den lille

v

 

centrerar sig vid hamnen med sitt stora

tehman låter

 

ängel-full till faderns fötter. Med hårda ord bortvisar
han honom, han har ej mera någon son, och gråtande
vänder sig äfven modern från sonen.

Grossen är förtvifilad, han skyndar bort frän hem-
met och irrar härpä omkring i skogen. Här far han ett
infall. Han vet var Lucien sitter fången, han beslutar
söka befria honom och således godtgöra hvad han bru-
tit. På natten smyger han sig fram till fängelset för-
sedd med en fil, får reda på. en stege och inom kort är
med tillhjälp häraf den fängne fri.

De vakthafvande gendarmerna halva dock hört
ett misstänkt ljud, de skynda till, lagom för att fä se
flyktingarna försvinna. Man begynner en hetslg jakt
efter dem i skogen. Till slut lyckas det en gendarm
att komma dem så. nära att han kan allossa ett skott,
hvilket träffar denlille ibenet, sä att han fallar till mar-
ken. Lucien vilie nu ej öfvergifva sin lille räddare, men
den tappre gossen, vetande att i sä fall Lucien är sä
godt som förlorad, tvingar denne att fortsätta flykten
och visar honom den väg han bör taga, hvarpä han slä-
par sig in i ett busksnär. Gendarmerna komma förbi
hans gömställe, men taga. misstagande sig, en annan
väg än den Lucien tagit. Gossen kan nu andas ut.
Lucien är räddad.

Gossen släpar sig fram mot föräldrahemmet, där
han, väl framkommen, faller i vanmakt.

De förskräckta föräldrarna skynda till, och sedan
de af gossens mun fått del af sakernas ställning åter-
upptaga de honom, omfattande honom med större kär-
lek än någonsin. Han har ju på ett glänsande sätt godt-

 

riohu vid  O

PlRAELJS.

Som hamnstad för Athen Grekla Ä
Ä I V. . nds huf J:
Piraeus sin betydelse. Intet uiider därför attvaullltätfiflkgåf

Iemn med ryska vaktskepp, gifver ett goåäejåpäylggeåilh En blick ut öfver bugten vid Pha-

SIt-rattsuccés.

gjort hvad han brutit.

 
  

Piraeus betydelse för Athén.

ei fånga sig.

 

M

Biljettpris: Lördag och Söndag:

Äldre 25 och 35 öre. Barn 15 öre (under 12 år).

 

väsisrvik 1910. c. o. EkbladÅ a C320.

Öppet för billkelllröp en half limma före förestälmingame.

 

 

Vördsamt

Bintiir ROYA

 

 

 

Nytt program hvarje Vecka.

Information

Title:
Biograf Royal
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain