#2234: Pathé

då

 

 

wlå

lilltllllll llilllllll llllllllll-llilllll llllll

Fredagen den 25 kl. 8,15 e. m., Lördagen den 26 kl. 8,15 e. m.
samt Söndagen den 27 Nov. kl. 6 och S e. ln.

 

 

 

 

rs
ål!!

.ff-s
än;

få
klä

 

 

PR-C-D-GBÄIVI:
1. CEYLON.

Vacker naturbild.

2. Vyer från en gouterad iuristort
i Östersjön.

Storslagna vackra naturscenerier.

Susande och brusande sjunger hafvet sin eviga visa mot Bornholms
sönderklufna klippor. Högt upp sprutar det hvita vågskummet, förargadt
öfver att dess lopp hämmas genom de många klipporna och bergsblocken.

Denna bild visar oss också fredligare bilder: Hamnen, fredliga byar,
väderkvarnsvingar och kreatur på bete etc.

Spännande indianbild!

3. IND AN BLOD.

Storslagef, intressant drama li, flera afdelntnyar.

Adam har gift sig med en indianska och har en liten flicka Vid hvil-
ken han är mycket fäst. Han älskar sin hustru och är fullkomligt nöjd tills
han en dag fär idén att söka efter guld. Genom ödets ironi är det emel-
lertid kvinnan som finner guldet då. hon kommer med barnet för att till-
bringa dagen hos sin man. Adam är modfälld och för att trösta honom
arbetar hon med en tung hacka bland stenarna i en vik, hvarest det enligt
gamla sägner skulle finnas guld. Dä hon stack sin hand ned i vattnet och
fick tag i en stor guldklimp blef Adam utom sig af glädje. Dä Adam sål-
de grufvan och mottog betalningen samt tog barnet med sig och lämnade
hemmet förstod hon först hvad hon i verkligheten förlorat i stället för, som
hon trott, vunnit. Hon ilar efter honom genom skoga.na för att göra en
sista vädjan, men han återvänder till östern och för Katarinas, hans lilla
dotters skull, stiftar han bekantskap med societeten och Katarina blir snart
förlofvad.

Katarina hade lofvat en skolkamrat att besöka henne under sommaren
och kamraten skref att ett förslag till lägerlif var uppgjort och uppmanade
Katarina att icke komma ensam utan taga sin far och fästman med.

Under sin vistelse hos väninnan träffade Katarina en Vacker indian
som blef hennes hemlige Vägvisare och visade henne alla de vackraste plat-
serna. När han fann att hon Var förälskad i honom föreslog han att de
skulle gifta sig och hon Var strax villig.

Genom en händelse träffar hon sin moder. Ett ärr pä hennes arm
röjer hennes identitet och modern ger sig tillkänna. Den gamla indian-
kvinnan hjälper nu de båda unga att gifta sig och går därpå. att uppsöka
mannen.

tion träffar den otrogne bland några vänner och förer honom med sig
till en liten kulle. Längt borta nedanför dalen visar hon honom sin släkt.
Framför ett af tälten utmed iiodstranden ser han sin dotter sysselsatt med
att hopsamla ved till elden, Det forna frihetslifvet vaknar nu äter i hans
sinne och utan tvekan följer han sin ätertunna hustru till lägret, hvarest
han äter känner sig lycklig som i forna dagar.

4. Pappas Spaiserkäpp

eller då Petter skall profgä med Spatserkäpp.
[Kemisk bild.

Bilder från EKSJÖ.

Svensk naturbild.

 

 

5.

Expressnyhet !

5. Blodsugarens död i kassaskåpet.

Socialt skådespel. Drama ur börsspelets historia.

Procentaren lämnar sitt kontor, tillsägande sina inkasserare att med-
dela gäldenärerna att om de icke betalat sina skulder de närmaste dagarna
skall allt hvad de äga säljas. De göra sin rond och gå. bort för att tillbrin-
ga en treflig afton. Hvilken skillnad! På den ena sidan den fattige un-
derrättad om sin oundvikliga undergång, på. den andra procentaren och
hans vän, drickande vin, ätande de finaste rätter betalta med många
olyckligas tårar. Nästa dag utför inkasseraren procentarens order och bö-
nen: LLHat tålamod med mig och jag skall betala dig alltu, lämnas utan
afseende. Bädden har man tagit från en fattig änkas sjuka barn, hushålls-
sakerna har man tagit från en änkling och hans barn och sålt, samvetslösa
handlingar äro begångna. Men procentaren gläder sig och glömmer att
domens dag kommer för honom också. Den fattige mannen hvars saker
äro beslagna gör i förtvifian slut på. sitt lif. Ankan går till procentaren
för att bedja om nåd och da hon anländer till hans kontor. gömmer han
sig i kassaskäpet. Den fattiga kvinnan, förbi af utmattning, faller mot
dörren till kassaskäpet, hvilken står halföppen, men stänges. Här är han
instängd i sitt eget hus. Ehuru han sparkar är hans ställning hopplös och
han faller till golfvet. Af hvad Värde är guldet nu? Vill det köpa honom
evig sällhet? Nej! Nästa morgon finner man procentaren död.

7, Polisens svärmor.

Hejdlöst komiskt och sim-attretafnde.

Att svärmödrar ej alltid äro änglar, måste poliskonstapel Bass erkän-
I-lan har den sötaste lilla hustru, men en argbigga till svärmoder. Hon
är herre i hans hus, och hon pinar och plågar honom alltid. I dag är det
rent galet och i sin nöd vänder han sig till en kollega. Han följer med
honom hem i förhoppning att den saken skall han snart ordna, men han
blir snart stukad. Det hämtas flera kolleger men svärmodern sänder dem
snart hem, och när stadens samlade poliser komma till gär det likadant för
dem, ja, hon till och med förföljer dem, för nu har hon först blifvit riktigt
arg. Att hon är energisk i sin förföljelse synes nog, och då hon till sist
står med segerns palmer i sin hand, fär man dock säga att hon är en svär-
mor med LLgoddagLL i.

a. i Slereeskopiska blomsterstudier,

Vacker kolorerad bild.

Blad och blommor i härligaste färgprakt och naturtrogenhet draga
fram för äskädarens hänryckta blickar, såsom Vinda (O Vnvalvulus), Valmo,
syrén, riddarsporre, och andra blommor. Man känner det, som om man Ville
gripa tag i dem med händerna, ty pä ett så underbart sätt är här naturen
återgifven. För kännaren visar sig vid denna films anblick, att stereosko-
pins problem nu blifvit löst, och kan därför denna film gälla, för att vara
det fullkomligaste som hittills blifvit visadt af detta slag.

Film American Biogr. Comp.

118..

 

 

vssiefvik 1910. C. o. Ekblad a om.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain