#2229: Pathé

.fsk

NJ;

fis;
wI!!

 

 

lllllllllll llllllllt llllllll-lllllll llllll

Lördagen den 3 kl. 8,15 e. m.
saint Söndagen den 4 Dec. kl. 6 och 8 e. m.

 

 

 

 

 

 

 

 

flm

Nå

PROGRAM:

1. ålennes första kärlek.

Lustspel4 i 25 afdclnifnyar.

Herr LU iTlGS flygförsök.

Hcidlöst komiskt och slarattrctande.

Aviatik är nu för tiden en modern sport. Nästan dagligen ohar herr
Luftig i tidningarne läst om Blöriots, Lathams och  ightslframgangar och
då han nu en gång af naturen är hänförd öfver hvarje uppfinning, särskildt
på det sportliga området, så är det icke förvånande att hr Luftigs största
önskan är, att likaledes uppfinna enfflygmaskin. -

EDISON KONSTFILM!

a. Stormning ai bröllopsgården.
tilllnll lll lltl lllll-llilllslla llllllll tlltl llll lllllällellt ill Ellllll lelll.

Ett bröllopssällskap är samladt i en kvarn, tillhörig en herr Mexlier,
det härskar öfveralltffröjdöochTanmman, plötsligt marscherar franska solda-
ter in på gården och förbereder sig för att försvara kvarnen mot de fram-
ryckande tyskarne. Många timmar ha ej förfiutit förrän en skiltvakt med-
för nyheten att fienden redan är i annalkande och det dröjer inte länge in-
nan gärdenfär fylld af krutrök. Den gamle Merlier, hans dotter och Do-
minique, den unge äkta mannen äro församlade i ett alV rummen. Bakom
det barrikaderade fönstret hade de franska soldaterna tagit post för att till-
bakaslå tyskarnes angrepp. Hvarken Merlier eller Domnique togo någon
del i striden, men då en kula kom insusande genom fönstret och träffade
Dominiques unga fru i pannan beslöt Dominique, utom sig, att hämnas.
Han får tag i ett gevär, sönderslår fönstret. lägger an och ger fyr, i hopp
om att hvarje kula skall träffa en tysk soldats hjärta. Vid soluppgången
kunna de icke längre uthärda, försvaret mäste uppges. Man kommenderar
skyndsam reträtt. Dominique hör icke detta, han tänker blott på sin såra-
de unga fru, hangföfvermannas-"af fienden och en befälhafvare förklarar för
honom att hvarje fransk borgare, som för vapen motgden tyska armén blir
nedsjuten enligt krigslagen.

Efter detI hans unga rru omfamnat honom blir han bortförd och inspär-
rad i ett rum tills morgonen därpå, då domen skall gå i verkställighet.

l rummet öfver honom lyssnar Merliers dotter. Hon tänker med smärta
på den kommande morgonen och försöker förgifves finna en utväg till rädd-
ning Hon har dragit undan gardinen från fönstret och månskenet ström-
mar in. Då beslutar hon sig plötsligt för att klättra ut på den med mur-
gröna beväxta muren och på så sätt komma till sin älskade. - - - En
timme senare urskilja vi bakom en vall på den motsatta stranden en mans
bufvud tätt bakom skiltvakten. En sten faller i vattnet ett skrik och två
män utkämpa en härd strid. -- - - Timmen för afrättningen har kommit.
Krigsrätten ändrar dock denna föresats och slutet på. denna bild bjuder oss
en öfverraskiiiing som ingen är beredd på. och som vi icke i förväg vilja förråda.

2.

Amerikansk scenisk konsliilm.

Storsvindlarens dotter
eller Da klockorna ringt ut.

Gripande skådespel.

Grace, en dotter till Gillbert Allen, vill gifta sig med Wilson Breen
en ung och rik man. Fadern gif-ver med glädje sitt samtycke och bröllop-
pet blir bestämt att ega rum om G månader. Den viktiga dagen är inne
och allt är färdigt. Bruden har just lämnat sin faders hem, efter att ha
mönstrat hennes dräkt, mottager han ett bref, som varnar honom och med-
delar att hans brott är upptäckt och att han gjorde bäst i att fly. Att Hy
är omöjligt, dessutom måste det göra dottern olycklig för lifvet en sådan
dag som denna. Han omtalar hvad som händt för .sin svärson och vill att
denne skall gifva dottern fri. Den unge mannen tog hans hand och sade:
Nej, jag vill icke gifva henne fri. Vi behöfva hvarandra nu mera än för-
ut. Vi måste hålla henne i okunnighet om allt detta. Då anlände en de-
tektiv och arresterade Allen, men tillät honom stanna tills vigselceremonien
var öfver och tog själf plats bakom en skärm. Allen gifver sin dotter åt
Breen, och välsignar det lyckliga paret innan de afresa för att fira. sin smek-
månad. Innan bröllopsklockorna ringt ut för detektiven honomitill fängelset.

5, Huru Nick Winter lärde sig spotta.

Komislct.

Herr Durand kan till följdfaf sin gikt ej lämna rummet, något som i
högsta grad bedröfvar hans fru, som sknlle velat besöka kapplöpningarne i
Auteuil. Nu ringer det - det är herr och fru Dupont, som komma på vi-
sit. Herr Dupont skyndar genast fram till sin vän Durand och erbjuder
sig att hålla honom sällskap, medan fruarne göra upp en plan att begifva
sig till kapplöpningarne utan sina män. Menll de vilja ej omtala ändamålet
med sin utflykt. Oroliga uppdraga de äkta männen åt sin granne den be-
römde detektiven Nick Winter, att följa efter och öfvervaka de båda damerna.

4.

 

 

En resa iTrellehorg-Sassnilz.

Ullll lllllltll lll lllllllillllll ill llEll lllllä Välllllllllllllll "fllllllf" lllllllllll.

Bör derför ej förvexlasfmed å annan biograf visad. bild.

Denna gång förevisar oss kinematografen ett verk, som betecknas som
en triumf för tekniken, nämligen öfverfarten från Sassnitz till Trelleborg.
Resanden, som före öppnandet af denna jättelika inrättning, ville fara till
Sverige eller tvärtom måste ständigt en längre eller kortare sträcka anför-
tro sig åt en öfverfärd som för det mesta icke var särdeles angenäm mot
den s. k. usjösjukanu. I och med öppnandet af denna kontinentala linie be-
höfver den resande ej, om så ej önskasgiafstiga tåget utan kan behålla sin
plats ivagonen ända till Sveriges kust eller längre om så. önskas. För dem
däremot som vilja taga sig en promenad å färjans däck eller slå sig ner i
dess stora och stiliga salonger eller matsal blir här mottagen med all nu-
tidens komfort.

 

 

Expressnyhet!

6 AIVIALFI. 6

Vacker kolcrerad naturbilcl frånidenji dessa. dagar hemsökta. staden.

En mycket ovanlig och intressant utsigt möter oss på en resa längs
kusten från Palermo till Amalfl, hvar-est vi se många härliga scenerler,
praktfulla byggnader och andra bilder af intresse tills vi anlända till Amalfi,
ryktbar för sin historiska katedral, denna heliga byggnad, hvaraf Ivi få se
både det inre och yttre, och slutligen det berömda Oappucini Hills från
hvars torn man har en vacker utsigt öfver Amalfl och dess många härliga
vattenscenerier.

7.

rs.
Nå

 

frist-
ha!!

 

 

 

 

Västervik [910. C. O. Ekblad 8: C:0.

irläx

.47

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain