#2217: Stora Biografteatern

Stora Biograf-Teatern.

Föreställningar alla dagar från kl. 6-10 e. m.
Söndagar från kl. 4-10 e. m. f

 

 

r

se; PROGRAM. Qi

 

 

Fredag-Söndag.

 

 

l

sensationellt!

I.

Botad

x

Sensalionellt!

:r Phantom

r- :en w.- , :3-2.
från vansinne.

 

Fransk -konsttilm spelad Laf världens förnämsta artister.l

Grefve Borg-ist besöker kommerserådet
Redlich för att begära hans dotters hand.

Herr Redlich, :som vet att hans dotter
lrene älskar och är så godt som förl-off-
vad med "baron Alfred Forstberg, för-
klarar artigt för grefven, att han ej vill
inverka på .sin dotters val. Här afbry-
ters :samtalet genom baron Alfreds inträ-
de i rummet. Han är åtföljd af Irene.
Grefvens passionerade blick uppifängar
förhållandet mellan de båda sist inkom-
na.. Han känner sig öifvlerflödig och af-
lägsnar isiig under höfliga brugningiar,
ikinytande händerna i vrede. 1

Nästa dag finna. vi grefve Borgis i
hans mottagning-serum jämte tvänne ani-
dra herrar. Grefven meddelar dessa med
undertryckt stämma, att han fast beslu-
tat att få Irene i. .sin ibes-ittning. För
desisa fherrar, som äro kända! i de bjäl-
sta iställsikapskretsar som amatörkonstnä-
rer, frafmlägger han en plan att eröfra
flickan samt gifver dem hvarsi en tusen-

pundsisedel och löfte om lika mycket till,4

om planen lyckas.

Två veckor yhärefter eklareras förlof-
ningen mellan ibaroln Forstberg och
Irene.

 

På grefve Borg-is rekommendation har
hans båda medhjälpare blifvit inbjudna
att underhålla gästerna med deras kon-
ster, på en plattform i salens fond.

En ung flicka stiger upp på scenen och
betäckes med en duk. Artisten mum-
lar en hokus-poku-siformel och visar du-
ken från hvilken flickan har försvunnit.

Då .närmar artisten sig Irene, breder
ut duken framför henne och flickan sy-
nes igen. Baronen för in Irene iett si-
dorum, placerar henne i en länstol, gref-
ve Borgis och en af medhjälparne, smy-
ger sig bakom henne och trycker en
näsdnk indränkt i kloroform för hennes
mun. Man lägger den unga damen ien
stor reskorg, som hastigt bäres bort
från huset. Då de Abortsikyndande se
sig förföljda af två p-oliskonstaplar,läm-
na de för säkerhets. skull korgen på en
gård. En arebtare, Fritz Miller, fin-
ner korgen och upptäcker å. densamma
ett visitkort med namnet Redlich, hvilket
han stoppar .i fickan. Nyfiken öpipnar
han korgen och finner till :sin förvåning
en flicka. Han för henne till sitt rum,
där .hon brister ut i ett hysteriskt skratt.
Fritz Miller hämtar den välgörande dok-

 

torn Phantom. Han ställer några. frågor
till flickan, som hon besvarar under van-
sinniga ljud, får reda .på vistitkortet och
åker, åtföljdt af flickan, till kommersie-
rådet Redliich, .som .är i djupaste sorg
öfver förlusten af dottern. Doktorn för-
klarar latt Irene är vansinnig, men tror
sig kunna :bota .henne om fadern vill
lämna honom fria händer att handla.

Nästa afton ordnas salen .alldeles så
som den var vid förlofningisifesten
samma gäster som då inbjudas.

Siäjridån går upp, ser man en flicka
sittande på en stol.
sig bakom henne med en näsiduk,1 som
han trycker mot hennes mun.

Vid åsynen .af detta springer Irene
upp, går några steg och faller ifsiin fäst-
mans armar. Händelsen har giifvit hen-
ne minnet igen, och tack vare läkiarcins
sikarpsinne är hon bota-d.

Doktorn anklagar grefven för hans
brott, baron Alfred ger lhonovml ett slag,
en duell följer i hvilken grefven dödas.

Dzr Phanthom k-ommer till platsen för
duellen, åtföljd af lrene och säger vid
anblicken af den döde: nMjännisk-aini spår,
men Gud rån).

2. Reservsoldaten.

Vänner af ett godt skratt, försumma oj att se denna bild.

Den gamle Egizio Påalnerazi, ffadler som han utför med sorgtyingd nog- nade-s till honom :en frisleldlel, som tilltä-
till mlånga biarn, blir utkiommiesndierad grannhiet.

till reservsoldat. Han tvinigiais att lläm-

En dag1 öftv-erraskadie finrarn honom vända till sin. fiamilj.

ter honom lsäjmna kidsennein och åter-

Han ihyaidle blif-

na sitt hem och sin fiöirtviflåadfe, i, tårar lekande med sina barn, i sorgsen-sini- vit utkalliad på grund .af ett misstag
badande familj, och kommer drö-jaln- nesstiälminingi. Han billve rapporterad! --- 65 1år gammal.

de till kasie-rnfen.

Hiäir fiår hjaln, jämte Dyster kom han till kadett-regnr, där

Öffvtelrlycklig styr han fiärdlein mot

andra reservsoldater, under efnslträfng han Ii :afivaktiain på .afrrierst gick in .i hemmet, där han väntas med stor

officer, framlefvaa sorgliga dagar. Han sofslalen.

tvingas att göra alla möjliga sysslor girubbladte öfvlei rlifvieffs ve frajmläm-

i

Medan haln isaaltt här och otålighiet.

3. Modern brottning.

Intressant bild för hrr sportsmän.

Här se vi isländsk brottning. - Jiu Jitsu. - Boxare kontra Jiu Jitsu. - Dolk kontra Jiu Jitsu.

4.  

i Arnerikansk1 brottning. ," i

-ssen.

:i

   

t Gripande drama i flera afdelningar.

l .ettl arbie-tarehom, är mannen redo fruktansvärd olycka i den lilla by hustru, som om morgonen visiade sig
att giå till dagens arbete ,-d1å han ätit där handlingen utspfetfas, en. explo- -ovänlig emot honom, råsngirar .nu bit-
isn frukost tillsammans med sin fa- sion inträffar och måjnlga särasy och tert sitt uppträdande i
milj, men innan hia nbielgter sig åstad dödas.

vill han kyssa sin hustru, men denna

baka.
På

Lyckligtvis vis-ar stig ryktet vara-o-

Det hem vi .gjorde bekantskap med, grundat, i det den lilla flickan upipl-
Här nlågot vresig och visar honom till- har blifvit härdt drabbat, ty ryktet dagiar att hennes far ickle blifvit dlöl-

meddelar gienlast ,att den .ulnge .arbie- daid.
aftonen händer emellertid len taren blifvit dödad, och hans unga

5. Da grefven och beiiänien bytte roller.

Hejdlöst komiskt och skrattrotande.

 

 

Nytt program hvarje Måndag1 och Fredag.

 

 

Biljettpriser.

Äldre: itsta plats 35
w Barn: ,, ,, 25

 

anger-imin 1910,, Eng. rida. Tryck-en.

öre, 2:dra Iplats 25 öre.
H -  H

. H H

ochl

.En man smyger .

H, tili- -W f

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain