#2214: Stora Biografteatern

StoraBiograf-Teatern. .

X

- ...lll-V 1:2. :H . Vi 1,  - I n .. b .m l.. g. .w
j I; 1 1 1 1 o . I. I

Program 2 vfil-e.

Föreställningar alla dagar från kl. 6-10 e. m.
Söndagar från kl. v4--110 e. m. Å

 

 

Face PROGRAM; de

 

 

1 .. Pedag-Sönda- . Y

 

Vackra bilder från basen Babes med omglfningar.

Vi få här först se oasen, Giabes da- f ikon ,g.ranat.äpplen. och välsmakande tio-n och till slut torget j1 Nabeul, den"

delpalllmer, som utblredia sina breda grönsaker.

Dlälrefter komma de far-1 hölprnlännen. drifva framför sig! .sina

blad .likt parasoller öfver tnäfdgårdalnne liga mötena med de giftiga ooblralor- åsnor, som ej .älno större än hundar,
hvilka under skydd häraf kunna fraam- marna oeh åsyneln. af de flölndlärfbrin- sina tröga men ståtliga kam-eller, hvzill

frukter, såsom vindrufvor, aprikoser, en vattenkvarn af underlig konstruk- taliska frukter-f

bringa upppfriskàalnde

Expressnyhet!

11 1. Herr HemixA Ev. Walkers först-a
Åklàilnliejksförbindelse

2.11Helnr och Fru Parssion meddelar l
flörlfo-fnlinjglelnr mellan sin dotter I
Mignon och Herr Bl. Walker.

3. Herr Hemix besöker sin qförra
fälstmlö och omtalar för henne
sin förestående förlofning.

4. Flö-rlofningleln.

5.

nyförloffxfabifl.kr

Fröken   

Och härliga gande gnäishoppelrnla. Vidare få vi se ka läro lastade med .allehanda orten.

Film de Americana.

biltarl à xxlit nn

Gripande bildl i 20 afdelningar.

jö. De nyf-örlofvades utflykt i auto-
mobil. f
7. De ungas lycka.
8 Herr Walkers forna fästmö för-
följer dem i droska.
9. Svartsjuka.
10. Herr Walker sänder tillbaka :sin
fornaflälstmös bref och minnen.
.11. Hämnden af hans forna fästmö.
10

 

 

in 

13. Uprptläckten .af hennes fnuktans-
vlätrda p-lan.

14. Autom-obilffärd på lif och döld.

15. Paketen som afsåtndts 1af le W al-
kleirs forna fästmö till hans. nu-
varande frk. Mignion.

16. Spännande fändl.

17. Automobilen går sönder.

118. Färden fortsätters. löfvefr sltock och

S ten.

  

i sista ögonblicket:

 

q 3. Min jungfruvär trög. I

Hejdlöst- komiskt och skratfretande.

Herr och fru Durand ha .engagemat han en idé att köpa .ett batteri och fä.-
en piga, som är trögheten själf. Man ster det 11på Rosalies lit. Effekten ute- tigt plocka upp det, förbipasserande

försöker både med hotels-er och1 knuf- blir ej.
fair, men ingenting kan väcka henne sinnig hastig-net.
ulr -det dvallika tillstånd ,hon befinner giflva henne order, hon är tillbaka in- na i en hvirfvelvind.

sig i.
Dlå herr Durzand passerar förbi en

nan man tal-at till slut.

Rosalie .springer med van- vilja 1stanna det, flölngläfvesl.

En lumphandlelrska söker oförsik-

Det är

Man får ej tid att som en lokianr . De blifva som indrag-

Silutlliglen. gör
en elektriker, iklfäidldt gummihandskalr,

i I Rosalie ble-friar sigl från sitt lif, som slut p ådet inflennalilska. kringsnurran-
försäljare tjat elektriska batterier får flyger ivzälg af sig själf. i

det.I

"  4, w  Brighton aquarium.

Världens förnämsta aquarium i kinematogralisk belysning.

Storslagen bild. .i

. s

Vi få hair se en del intressanta bil- ar-ter. Fiskars. och fåglars matanzle, och Åsom ickfe stå till. buds. hvarje dag..
der ur-lifvet under vattenytan. Olika äfven som reptilers och Vsiàiilazrs mat- Dle b-ölra därför ha ett .ännu större
slags fiskar ,anda från sj-ölklr-onan och 1ning i världens förnämsta aquarium. intresse.
lkräfltdjunen till. våra mera vanliga fist Alltsammlans bilder af stort intresse

Il 4 I
5. Nar man Ser Illa.
Spelad af IItlax Linder.Å Komisk bild;L 1 y
Den. som rönskar sig ett glodt skratt, bitrv ej försurnma att se denna bild. - f

Öfversten öfverraskar :sin hustru i
armarna på en beundrare, .som bråd.-
störtadt tar till flykten genom .skorste-
nen under det den unga kvinnan
djärft förnekar mannens beskyllnin-
glar. Denne ,so-m emellertid .ärr saker
på hvad han sett, fordrar skilslmiälssa
Då får frun plötsligt en idé. Hon kakv
lalr upp en förbipasserandesoldat, tar
ifrån honom. hans :sabeil och befatller
göra så mycket buller på gatan, attföf-

lem-enterad-e sabeln. Denne gör .som
han vär tillsagd och när Öfversten får
syn på.(ien vapenl-Öse soldaten, ropar
han 1upp-lilionom och bereder sig på att
.ge honom en ordentlig skrapla, då
mannen i detsamma inträder med :sin
sabel. Häpen låter öfvers-ten honom

iifrån sig i tambur-en och visar sig;

åter på gatan ,fortfanande obeväpnaid.
Han blir åter upp-kallad, men en .ed

 

 

venstlen ser att han "ar utan den refg- t
I .

undslippen barns förman då denne åter
upptäcker sabteln.

Han tar sitt hufvud mellan båda :si-
Lna händer i den tron, att han håller på
att b-li. glalen. i

l- detta ögonblick inträder frun med

t

kappsäcken i hand och minen af ett
gå igen och soldaten lägger lsiabeln oskyldigt off-er. I

Öfverst-en, som .är Iöfve-rtyglad om
att han lider af "hfaillueinationer faller
då ångerfull pfå knä för henne och betr

i om förlåtelse. a -

 

 

 Nytt program hvarje Måndag" och Fredag.

 

 

Biljettpriser.

Äldre: tsta plats 35
Barn: 25

I! U

 

Engelhornrwm, Egg. Tran. 1rryeirenÅ

2-5 öre.
15

öre, 2zdra plats

ll H I, H

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain