#2213: Stora Biografteatern

t
Program i 2 iire.

.1

ora Biograf-Teatern.

Föreställningar alla dagar från kl. 6-10 .e. m.
I Söndagar från 4-10 e. m.

 

 

Eee PROG RAM.  I!

 

 

Måndag-Torsdag.

 

Expressnyhet!

k l. Cowboysbruden. W

Film de Americana.

12 afdelningar.

z.

Denna bild spelad af äkta cowboy.
Ankomsten. - Cowboys-Joe blir förälskad i Inez. - Cowboys öfningsplats. - Joe kommer

till hjälp. -l Mötet. - Den förrådande näsduken.

Dådet. - Allarm. - Joes lön.

En farmare långt ut i vilda vrä-
stern mottager en dag flöljanidle bre-f:
Käre onklel jack! , .
Bror .oclhl ljiajgl lriesa från Newygorlktill
Arizona för att tillbringa sommaren
hos Eder. Vi anlälnidia måndag den 14.
Möt oss.
Eder tillfgifna systerdotter
INlEZ.
Onkeln sänder sin vagn till statio-
nen och låt-er denna ieskorterlacs af ett
antal af sina cowboys, af hvilka joe
vid första. fåsynen; Iaf den. vackra flic-
kfan blir dödligt föinällsklald. l-lan lyc-
kas äfven ,som vi se, rädda henne ur
röfxnarehtändefr och andra faror och
led-sagor henne till onlklel jack. Denne
blir lulrsinnliag dål han ser .den lömlhet joe-
utvecklar ,ty en simpel cowboy :är
ej på långa vlärgar ett passande parti
.för hans systerdotter samt säger sin
mleninlg.l tillI joe .i allt :annat ,läln1 höfliga
ordalag. Inez glår in på sitt rum och

av

Käre herr joe! Förlåt onklel hans
hjältiglhlet .och jagl tackar för Eder ItalplplI
lra hjälp för min räkning. Träffa mig
vid bron kl. 7. INEZ;

Vid kl .7 se vi de båda tillsammans
plå bron. Aftonen ,älr kall. .joe- svew
per sin halsduk om Inezy hals. Efter
en promenad, under hvilken. måingia
ömma ord växla-s, .återvänder Inez
hem, glömmande .att återlämna jole
hans halsduk. Hennes onkels skarpa
öjgla igenkläånn-er 1halsduken och får ge-
nast klart för sig: att :ett möte lälgt rum.
Han säger genast till Inez att göra sig
i ord-ning for återlärdl till hennes lilezm
och Åsänder en amper skrifvelse till
joe. Medan Inez :är sysselsatt i sitt
rum med att läjgga ned bland ainlniat
sina dyrblarheter ,observlerals hon af len
stiglman, :som händelsevis :passerar
lörin och beslutar efter yatt ha fått
kläinnledom om den tilltäinkt res. nl hej-
da hen-ne på.l lämpligt ställe oc l r-ölfv-a

 

aff;ä!rdar följande biljett :

henne. lSikilslmlätssans stund :är inne,

 

- Inez farväl. - En plan till öfverfall. 4

onkleln., Inez jämte hennes. broder säte,
ta sigI i den fnamklör-da vagnen, och

det lblär .af med stationen som mål. Die
hlejdasi :en häilviäjgl :alt fyra. lstigrnän, klai-
stas af vagnen och bindars; vid hvar
sitt träd .Lyckligtvis passerar joe

platsen en stund efter dådet, hlan ble-
fjrialr de bundna: och kastar sig] på!
en hiäist fiör att sl låal-larm. .Efter en
kort stund .är joev i. spetsen för en
skara cowboys och jakten börjar. Sltig-
miäjnnlen- ha docklhunnit till sitt block-
hus och däj-r instufvat såväl Inez som;
det stulna godset och en häftigy strid
utspinnes, där flörblrytarnie till sist-dra
det kortaste strået. Die ;öfvlerm:alnlnas
och flöras till niärmalst lämpliga träd,

där processen göres Ekort. Inez iå-
tlerstlälllelsl tilll sin? onkel ,som nu: finne-r
att han ej kan jggöra invändningar.1
mot de ungas kärlek som ödet bragt
tillsamman. I

2. Silfvérgrufiior i Italien.1

5Man ser här huru malmen brytes och forslas till 1smal
inpackning och afsändning rn. In. I

I

 yliktåwiVa!tiihåiiuf I

ltugnarna, vaskping och skiljande från sla I

.1,.7 l .

3. En god parning blir .alltid belönad

eller Ett godt barnahjärta.

Stämningsfull och gripande verklighetsskildring.

Fru

Ean7 modern.

 

Fru Gerda, den förmögna damen.
.Flickan Fromet, den lilla flickan.
Gossen Briant, den lille gossen.

Lilla Marias mamma är mycket svårt

s juky och sl Äåliälngtar hon bara efter-en
sak -- frukt. Men familjen är så fat-
tig och lilla Mlaria har ingenting annat
håär i världen än; sin docka, en gam-
mal ful och trasig docka, :som :dock
" för henne representerar allt .fhviad lif-
vet har att bjuda. på af glädje och ri-
fkedom. Tänk ,om hon .skulle sälja
den. Slagldt och gjordt. Lilla Mario.v
skyndar ned till stranden, där hon pla-
cerar sin docka- jämte en inskirift: En
docka till salu. Men en elak flicka:

 

rycker leksaken från hen-ne och ka-
star den till. sin hund. Modern tilll
den lilla elakintgleln. får syn på den
lilla-s tilltag ochy ropar på den förkros-
sade Maria ,som hon iöfverhopar med
slmekningar och till; slut skänker en
liten pennings umma.

Maria skyndar jublande .ålstad och
köper en kor.ng med frukter, som hon
rger .åt sin mamma. Men den lill-as

glädje är grumlad :af en stor sorg, -A

förlusten af dockan är :nästan mer än
hon kan blälra.

 

Dock ,ern god handling blir alltid
belönad. Sie, dlälr kommer iden-.elaka .
flickan, som nu fålnlgnat sig och :är flör-
färlifglt ledsen öfver :sin rdlåiliga hlalnsd-v
ling, och söker upp sin lilla antago- ,
nist f-ör att trösta henne med .en .af
sina egna dockor, ein stor ,vacker doc-
ka, klädd isiden och spetlslar frånk
tio-pp till tå. Nlär slutet är godt är all-
ting godt.

4. Amnr mikimgna tjänare.

Mycket komisk.

Her-rsklapet julot hafva just i sin bara hur de tvzätta taflorna ochl kloc- trasor ,taflorna utan målning; och piar-
tjänst mottagit tvlå? tjänare- direkt från kan, se hur de :slänga ut hela vatten- kfettgolfvet upp-rifvet 4 tablå!

landet och njuta sitt dolce farniente
.under det den nya. juni-,gjfrun och den

ningar.i Biåda kasta sig med river

och ,giamman lörflvler sitt arbete. Sic

I 5. Biarritz. f

blaljor på vlälggen och taket etc. etc.

Hvem kfan. .un dra påå. att ide samvets-

Och de ha så islamvetsgrannt full-- gir-anna tjänarna , hastigt och lustigt
nya bleitjänteln gghä till .sina sysselsätt- gjort sin sltlädninlg loch nenglölning, att bli kastade på porten?

nlälr Ahl-e-rrsiklaljflet kommer for att in-
spektera, så finna: de Iinneflörirådiet i

Storslagen och vacker bild.

Ett panorama med skumbletläjckta vlåglbrytaren, djäfvnlsgrottan, det ena mier ,då1 de med nyfikenhet betrakta
klippor ,på hvilket följer ett planona- stallet mer pittoreskt än det andra, de fina damerna från: Casino.

ma af staden.

samt därefter den Blaiskiska kusten och

Diätrefter få1 vi lse jungfruns grotta, så fiska-:rena i sin-a pittoreska kosty-

qi

 

Nytt program hvarje Måndag och Fredag.

 

 

 Bil jettpriser.

Äldre: reta plats 35
Barn: .25

l) ll

 

i Engelholm 1910, Eng. Tidn. Tryckeri.

öre, 2:dra plats 25 öre.
15

i! I! H II

i

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain