#2212: Stora Biografteatern

Program 2 öre.

F I Stora Biograf-Teatern.

Föreställningar alla dagar från kl. 6-10 e. xm.
Söndagar från kl. 4-10; e. m. 1

 

 

fee PROGRAM. el

.n

 

JI
J

 

 

Fredag-Söndag.

  Fredag o. Lö

rdag utföres gammalmodig
nationalmusik à

mellan hvarje progrm af

I Bonds

k vmid-:Tan-ilestflöoåfsrL

1. Kameliadameu.

 

Alexander Dumas berömda verk, o-y
dödliggjort genom Sahra Bernhardt,
Eleonora Duse och Rejane, den evigt
tjusande sKameliafdamens, som måste
lida så håtridt för :sin kärlek och ldö
just i det ögonblick, då hon skulle
njuta lyckan, är i dessa bilder så .nal
turtrogetsom möjligt framstålldt, som
det visas på scenen.

Armand och Marguerite tlnäffas för-
sta gången i hennes hem, där det 
ett stort sällskap ur Paris, lättavärld,
damer och herrar. (Armand blir 
gonblickligen förälskad, och då Mar-
guerite svimmar under dansen ,ä:r han
den [ende ,som visar henne deltagande,

l andra aktien se vi, att yde två korn-
rnit hvariandra betydligt närmare, om
också Marguerite icke helt uppgiftit
sina gamla bekantskaper. Armand
måste så en dag: lämna henne, emedan
hon väntar en grefve, som inviterar
henne piå en åktur. Armand har från
gatan sett girefven gå upp till sin til;

skade och skrifver i ett anfall af håtv
tig svlartlsijuka följande .rader till Mar--
guerite: sjag har sett grefven gå upp
till dig, då måste välja mellan honom
och migs. Mai-guerites väninna, Pfru-
dence ,låmnar henne blrefvet. Ett 
gonblick efter  allt jafgjofrdt mellan
Armand och Marguerite, och grefven
får åka ensam bort. .

De. båda älskande flytta ut på lan-
det, där de i en enkel. villa som tvlå
unga makar njuta sin lycka. Då Ar-
mands pengar .icke :näcka till, säljer
Marguerite i hemlighet hiälstlalr, vag-
nar och smycken. Djå Psrudence en
dag kommer för att hjälpa hlenne med
försäljningen af några smycken, får
Armand först vetla, hur sakerna stå --
och reser genast till Paris för att sklaf-
fa pengar. Under thans frånvaro- komH
mer hans far och öfvertalair Margue-
rite att afstä frå nAfrmand.

För att icke förstöra Armands fram-
tid går hon in på att resa bort och

 

blott lämna efter sig en biljett med
de få orden: wAllt jmåste varay fiölrbi
emellan loss, hvlad som .än sker -e döm
mig icke för hårdti).

Efter ett års förlopp mötas de båda
åtskilda i en spelsal. Starkt uplphet-
sad börjar Armand spela med Man
glueritas nye älskare ,s;om han gång
pjå på gång vinner ifrlån. 4

Då alla spelglästerna lämna. salen,
stannar, Marlguerite och :ropar plå1 Ar-
mand för att gifva honom en förkla-
ring, men efter en häftig scen, slänger
Armand :den stackars; Majrguerite ut-
åt golfvet ,tillk.all.a=r giästenna och ka-
star iallas åstyn en mängd pengar
i ansiktet ptå henne. ,

Blott :ännu en gång mötas de ål-
sskande - vid Miangl-uerjtes. dölds bjätdld.
Hennes enda tröst .är ,,att Armands
far .ångrar sin hårdhet och gifv-er Ar-
mand lof :att söka upplp henne. Han
kommer tids nogl för att se henne dö
lycklig.

 

2. Petterkvist tar sig. ledigt.

Hejdlöst komisktjjoch skrattretande. -

Gripen af en förkrossande lättja, Petterkvist sig lika hastigt som lu" vetenskapliga

behandlingsmetodeir,

finner herr Pletterkvist sig en dag stigt förflyttad ur sitt gudomliga slö- dusch, elektricitet ,m.astslage etc. så1 att
fÖ-ranlåten att genom sin portvakt tiil- hets-paradis genom uppträdande iaf han till slut ,hialfldöd af behandlingen
, ställa.. .dinektöeene.felmeddelande en.. vredaadAtmsmaldi term af en Och med hjärtat i Matsal-tonen rymmer

 

 

 

att en svår sjukdom håller honom från den bekymrade direktören stånd tillbaka hem igen -e adet ska tusan

fjättrad vid sjuksängen.
Men-ack all jordisk :glädje  få-
f änglin ghet.

i Konslfilm!

läkare --- lasarettet.
Och där blir 1hlelrrPetterkvist nu

Och snart finner herr det oskyldiga offret för :alla vår tids

vara s juka)

p

Konslfilm !1

3. Fredsängeln.

Fru Annette .Wennman lefde i ett
mycket lyckligt äktenskap! med sin
man, hankir tWenlnman tills en dag
då en barndomsvän till henne kom
p åbesiök. Vid en ridtur i parken var
var hon nog oförsiktig att låta vännen
trycka en kyss på lsln kind, hvilket
hankiren, som tillfjäilligitvijsi uppehöll
sig i parken med :sin automobil, blef i
tillfälle att se. Hemkommen före-
brådde han henne hjärför och förgätn
lies sökte hon försäkra att däri endast
låge barndomsviänsikap. Han trodde
henne ej utan bortjiaigade henne från
hemmet.

Vi återfinna henne en tid efteråt på
sitt rum, en enslig kammade, ett styc-

Gripande verklighetsbild.

porträtt. Ett minne vaknar och hon
beger sig ut i parken för att om möjl-
ligt få se en slkymt af sin saknade
älskling. I parken fann hon henne
tillsammans med, några andra barn.
Barnet kande genast igen sin moder
och :återseendeth gläldje är stor. Barn-
junngrun observerar ej detta samman-
trfaffande och i ett obeviakat ögonblick
voro de båda försvunna.

Lilla Alice följde sin moder tiillilhen-
nes ensliga hem och hår njöto tvänne
återförenade hjärtan en stund sin lyc-
ka. l parken blef emellertid uppstån
dels-en stor då blarnjunjglfrun saknade
sin :skyddslingg Djå ett af barnen sett
Alice afläjgsna sig tillsammans med en

 

ke därifrån, betraktlatnlde sin dotters

och skyndade :hem för -att omtala hän-
delsen för bankiren. Denne lringde
genast upp sin vzäln detektivchefieln. ocl.1
hemyndigaide. honom :att återhämta
barnet. ,

l iden enkla kammaren iblef skilsmäs-
san svår, men det kunde ej hjälpas,
de måste skiljas trots böner och tårar.

I drömmen råterfser Alice sin mors
gestalt, sjuk, knjäböjande vid sängenn
och skyndade glenlast upp. Nu fick
fader ningen tro förrän. hlan följde
henne till moderns bostad och? hjär
gl-ömmes snart allt missförstånd och
glroll.

Barnet .fredsängeln hair stiftat fred.

 

dam förstod hon snart sammanhanget

 

 

Nytt program hvarje MåndagV och Fredag.

 

 

Biljettpriser.

Äldre: 1zsta plats 35
Barn: 25

I! H

 

Engelholm 1910, Eng. Tidn. Tryckeri.

r

öre, 2:dra plats 25 öre.
15

I! H H I!

delmålen BENGTfJ-NILSUHE

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain