#2211: Stora Biografteatern

Stora Biogra -Teatern

Föreställningar alla dagar fràn kl. 6-10 e. m.
Söndagar från kl. 4-10 e. m.

 

 

fee PROGRAM. fe

 

 

Fredag-Sömdag.

 

 

Film Ide Americana.

1. Henes själs frälsning.

Gripande bild ur en ung varietésångerskas Iif. "

Det finnes "två .slaglsJ död, lekamlig och
.andlig och] den andliga döden :är .utan
tvifvel den mest förfärliga. Den fördärf-
.var sitt offer för evigt ochl sårar deml,

i som äro nära och! klätt-.a till den förlorar-
de. Huru varmt :skulle vi icke bedja:
vlnled oss icke i frestelser), ty, frestelse
.är roten till allt ondt. Lömslka och lii-
stiga läror lockelserna till slynd och PLså
kraftiga .äro de, ratt, har man en Vgång
gifvit dern lösa tyglazr, är intet motstånd
starkt nog att undertryckfal dem".

Ett .sådant offer för frestelser var Ag-
nes Holley, .den nätta lilla kö.rs1ånger-.
skan q:i bykyrkan. Pau-l tRedmond, en
ung pastorslaldjunkt vid samma kyrka
har fattat tycke för den ungla sångerskan,
utan att dock ha klargjort för sig att han
djupt rällskar henne förrän en dag-1,l då
Agnes -öfvfade sig .i orgelspel på kyr-
kans instrument. Hennes: vackra röst
tilldrager sig uppmärksamhet iaf ett säll-
skap, hva-rs .automobilhade skadats utan-
för kyrkan. Ägaren larf .autolmobiilen var
ingen mindre än en. direktör för en stor

operetteater och frapplerald af den friska,
unga rösten, erbjöd han den li-llat Äsånn-
gerskan att få uppträda .på hansi scen.
Det är nu Paul1 upptäcker huru mycket
han .älskar flickan och, uppfattande den
fara, denna lockelse för henne innebär,
försöker han löffvertalgat henne att ej anta-
ga anbudet. Trots hans böner reser
hon och blir snart indragen i en: lny och
glänsande cirker. Flitiga studier och
repetitioner förbereda håenne för debuten
och denna blir en triumf. Hon är på
väg att bli bohemernas älskling. Paul
läser :i tidningarne om henrnesl framgång
och [beslutar att besökta? henne. LHan
åser med glädje och lsltoilthethennesr upp-
trädande, L.tills "jhwanv färfhöra några. tve-
tydiga anmärkningar af omkringsittahde
herrar. Han lanar att hennes bana .skal-1
bli den gamla vanliga historien och han
är besluten att rädda henne. Hastande
till :scenen ditkommer han just då hon
lämnar platsen med en lättsinnigl sinoblb
för att begifva :sig till en, till hiennezsl

 

Expressnyhet I

ankommen till 1festplatslen, hälsas han af
en syn, :som kommer blodet att stelna i
hans ådror. Vin flyter :i strömmar som
vatten och lilla Agnes, :sltår .med ett glas
champagne i handen upple på en stol,
ifärd med .att svara. på en för henne ut-
bringad skål. Pauls plötsliga; inträdande
hälsas med åtlöje, men Agne-sf; slagen af
hans utseende, följer honomi in i ett
sidoruni. Inspirerad af vinet hånar och
förlöjligar hon honom där, .samt vägrar
att jämte honom lämna denna försknäfck-
liga plats. Då fralmtager han en revol-
ver och, tokig af svartsjuka, .är han
nära .att dödaI henne, för att ätnrinsto-one
bevara hennes själ ren. Agnes kärlek för
honom, :som hela denna tid .sofvit, väc-
kes af denna plötsliga stöt. Hon uppr-
fattar nu. hvilken fara hon har undgått
och nästa gång vi .se dem, lknäbörja de,
sida vid sida, vid altaret i den .lilla kyr-
kan, tacklajnde Gud för hennes återkomst
och hans! välsignelser.

 

ära gifven bankett. Hlan följer efter-inch

i 

lmatrafallet med .flera vackra vyer från de tusen sjöars land.

Här få. vi se "de tusen sjöarnas landt6 i oli

fallet i månljus.

ka dagrar och sist men icke sämst det härliga Imatra-

3. Soldat försin kärleks skull. Herr Max förälskad.

Hejdlöst komiskt och skrattretande.

i
Den förälskade Max håller på att göra sin kur för kaptenens dotter, då denne oförväntadt" återvän-
der. Då han icke vet hur han skall reda sig ur denna tråkiga situation tar den unge mannen på sig
ordonansens uniform mh börjar att arbeta. Kaptenen skickar honom till kasernen där den unge rekry-
ten gör tusende dumheter, retar sina öfverordnade och blir så inburad. Trött pä militärlifvet tar Max
af sig uniformen och uppenbarar sig civil - allt blir förklaradt.

hela. slutar i glädje och försoning.

Kaptenen ursäktar honom och det

4. Trapezkonstnärinnan Fröken Frascoya.

Smidig och vacker framställning.

1 Den graciösa gymnasten utför i Ltrapezen ett flertal konstyoken af sådan djärfhet och Vighet och
med sådan skicklighet och säkerhet att. det hela. ter sig nästan underbart.

 5. Musikens mäkt-

Skall det arbetas efter en sakta vals eller efter en galopp? Hejdlöst komiskt.

Musik ,du hjärtats språk, huru talar
du jej- till sinnet, medryckande och
entuiasmlerande! Till alla lifvetfs skrif-
ten .lämpar du dig, isorg och vel-
mod som .i glädje och gamman.

Vi sge här .ett exempel piå musi-
kens makt.

Fyra k-rinigresande- musikainter haf-
va 1slagit sig! till ro på en hotellgård
för att med ein stunds. musik roa, sin
omtglifning. Efn valstaakt intolnrezrafs och
snart fål vi se. huru letnhviair, hvars. öra
nläls .af musiken börjar valsa. l vals-
takt utflölnes arbetet, sorpjninig, städ-

just som häislt en grundlig storhejngöe
ring och delvis lälffven reparation, men
den låålnglsammja vtalstaktem gör sig
mläjrkhar ifallt dietta och hotellägzalrieln
som mier fiöirskirlälckelsle märke-.r att mu-
sikens makt håller Ieinhvlar fålngleln och
inser att på detta -siäått-ett: :skall .arbetet
aldrig bli flälrdigt rifvler sig i hufvu-
det af förtviflan. Sljlällf valsar han
och valslande grer han sina. bie-flal.lfni1n.-
gar. Till sist får han dock en god
idé. Hian. vals-ar iväg bort till musli-
kiantlerna och igjen"1 dem ett lO-marks-
mynt mot villkor att de splela len ga-

 

1ning och sk?u-nning. I hotellet pågår

börjar och därmed lälgigles ock1 ar-
bletet om. I :galopp tapetserals ,islkufrrals,
stläldlas. och fejralsl i hvarje vrå. Med
snälltglålsrflart flytta-.sj möbler och snart.
står hela hotellet fixt och fjäirdigt.
Musikanter-nia: .afläfgsna sig och upp--
ställa sina instrument på ett anna-t
ställe. En. ny galopp; intolnleras och
med samma 1netsjulltiat, lerjy endast männi-
sklor och djur, utan äfven ,automo-
biller, spårvagnar och omnibuislar dra-
vgoals med :afl muisiktelnisl makt.

Musik, du hjärtats; språk, huru stor
lär (EV-i1  

 

lopp. lSlagtdt och gjordt, i gialopplen

 

 

Nytt program hvarje Måndag oc

 

:-

" Bil jettpriser:

 

 

h Fredag. I

 

 

Barn: 25

H H

 

tåligelholmflgw, Eng. TidnxlTLryrcker-i.

Äldre: 1zsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

15

" H I! H I,

Information

Title:
Stora Biografteatern
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain