#2205: Stora Biografteatern

Program 2 öre.

Stora Biograf-Teatern.

Föreställningar Fredagar och Lördagar från kl. 6-10 e. m.
Söndagar från kl. 4-10 e. m.

 

. Auvergne vintertid. I

. Napoleon
odl prinsessan .tialndd

åtorslaget, dramatiskt konstverk.

På" morgonen den lö oktober lötlå låta flängsslla och skjuta marskalken.
hördes i Berlin lde första obestämda General-en får betänklighleter. Be-
rykltena om nederlaget vid jena. Den fall-ningen synes honom sätta en fläck -e Ligger därborta på sklrifborldet.
segerrike kejsar-en är så att säga utan- på kejsarens ära. Han meddelar det- Napoleon söker redla på dloklulmen-
1för s-tadsporten, och folket börjar in- ta åt Napoleon, men denne står fast tet, kastar en förebrående blick på
rätta sig för .att mottaga den nye här- vid sitt beslut och vill att befiallfningen sin förtrogne och säger till fur-stin-
skalren. skall utföras. Papp lär af annan åsikt nan: Bränn. upp jplapperen!

Fredrik Vilhelm lll flyr till Klönigs- och vill vänta för att se om inte kej- Dart-ande af glädje mottasger furst-
berg och utnlälmner en provisorisk1 re- saren äindrlar sig. innan dokumentet ur kejsarens hläns
gering som skall taga emot segraren. Han lägger behållningen om Hatz- der och kastar det i elden så att det

Den 27 oktober eniottalger Napo-felds skjutanide på kejsarens skrif-förbrinner. Ljusen faller på Napo-
leon ur marskalk Hatzfelds händer bord. leons ansikte och man ser ett skimmer
nycklarna till stadsportarne. Den vackra furstinnan får :redal på af glödhet i det strlänlga utseendet. Nå-

Nlarskalken gifiver-blefallning på altt att hennes make är dömd till döden gra dagar efteråt fick loejsalrinnlanl jo-
observera alla fiendens rörelser. och beslutar att begifva sig till hej- sephine genom en kurir följande meld-

Två dagar senare finner Napoleon saren. lkläldd en slät slöja tränger delanlde från Berlin:
bland den kvarhållna posten ett bref hon in i kejsarens gemak och kastar wDyra väninna! jag har varit: ef-
från marsklalk Hatzfeld med: noggran- sig för hans fötter och ber om nåd tergifven mot en kvinna, som. älska-
na uppgifter om den franska härens för sin man. Napoleon blir ond och de sin man. Dlu ser att jag tycker om
sammansättning och storlek jämte en meddelar henne furstens svåra för- de goda och lälskvärda fruarnial. Vet
del mindre smickrande uttryck om brytelse mot honom. Han visar hen- du hvarför? jo, emedan endast des-
kejsaren själf, ett komprometterande ne det komprometterande brefvet och sa likna dig. På återselenldle!

- d.oki.1ment,.l1.ölgiörrälderj. -.-M . l"leon förstår altt .tall tälr förloradt. l

Napoleon tvekar icke. Napoleon ropar pa general Rapp.HH

General Rapp erhåller nppdrag att i -- År befallningen utförd?

---- Nej, ers majestlät.
-1 Hvarför icke? Och domen? i

" rNajjnrleon ; :i

 

 

3. Första våningen till vänster.

Komedi ai E. lll. Laumann.

E. M. Laumlann gifver oss härmed, komst. Se, där är hon! Nej, det var pojkspjufver som hälmnas för en er-
med hjälp af fröken Suzanne Dea- en gammal gubbstirutt, som tagit mi- hållen tillrättavisninlg genom att visa
my, Hr Carlos Avril och Fru Gabri- ste på våning, och som lär på väg till alla kommande till llflözrstia, våningen
elle Lange, ett komiskt stycke af den sin utvalda med, en blombukett. nÄdt- till vänstern.
mest sprittande munterhet. Frun ligen! Det är hon! Förvirring... den Badmästaren har emellertid lom-
sjunger, hennes man somnlar, och  unga kvinnan tvekar att taga det af- sorgsfullt gjort i ordning bladet Vild
sten begagnar sig af omsträndigheter- gör-ande steg-et och hvarje gång sam- kundens dörr ochinnehalfvarlelnl af för-
na för .att förklara sin kärlek för sån- talet hotar att taga en intiimarle vtälnd- sta våningen till vänster bereder sig

wgerskan. Beta-gen af den kärleksför- ning så  drinnnnn  ringer kloc- ursinnig att doppa den skyldige i
klarandes beslutsamma sätt, då han kan. Det är en bladmästäre, en vakt- det. Lyckligtvis för den sistnäminde,
förklarar att han skall taiga lifvet af mästare, en indiskret välgörande dam, befriar den unga kvinnan ,hvlasrs dygd
sig om hon icke besvarar hans kärlek, en brokig blandning iaf människor, han räddat, honom emellertid från
beviljar hon darrandle honom ett ren- som tagit fel på våning. Hrvarifrån detta hans välförtjänta straff och det
dez-vous följande dag. På utsatt tid, härstammar detta dåliga skämt? Den blir genom ödets slump den välgöran-
i första våningen till vänster, väntar förtörnade lällsklaren får snart tag på de damen, som får det iordlningställ-
förföraren oroligt sin lälsklades a:l- upphofsmannen. Det lälr pjortvaktens da badet.

. ln allla ll titlarna slit skills lll ar.

Dramatisk. Praktfullt kolorerad.

I en fattig hydda lefver en stackars präst, och följda af hans vätsignelser stad till stad där nere under söderns
.änka ensam med sina två söner och vandra de tappert vidare mot okän- högblå himmel, öfverallt skördande
ser ingen annan utväg än den, latt da öden. De ha  den turen att trläf- berömmelse och p-enlglar. f Snart kun-
sända ut de små i världen från sitt fa på en ambulerande musiker, som na våra små flöjtspelare så med en
fäder-nesland, det vackra Italien, att tagerx dem under sitt beskydd och sparad sstyfvers återvända hem och
i främmande länder söka sitt uppehäl- lär dem en Ahel massa nya sånger, där står glädjen högt i tak, när mo-
le med flöjtspelning och sång. hvarpå alla tre tillsammans ströfva dern :med sina små gossar återfår

Den förste de små flöjtspelarna mö- omkring från kafé till kafé och från hemmets forna glädje och välstånd.
ta på sin vandring! ut i lifvet lär .en

5.

 

 

Den falskay tandläkaren.

 

 

Nytt program hvarje Fredag.

 

 

Äldre: tzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn: n n  H " "i u  u

Bil jettpriser :

fågelhundar 910,-EnngTdn. Tryäen.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain