#2204: Stora Biografteatern

graf-Teatern.

Program 2 öre.

 

Föreställningar i dag Fredag från kl. 6-10 e. m.
Måndag, Annandag Jul, från kl. 4-10 e. m.

J ätteskàdespell

. Från

i

 

mpeis sista dagar. i

.Oöfverträffadt kinematogratiskt konstverk i 4 akter.

N ydia.
Glaukus

j an e
Apoecides
Arbaces

Glaurkus möter den blinda Nydia
och köper af henne en bukett rosor
som ölfvlerläjmnas .till den sköna gre-
kiskani, hans trolofvade.

De båda .älskandes lycka ses med
grälmelse och hat af den egyptiske
piriästen, som också .älskar jane.

Nydia återvänder hem, men miss-
handlas af sin matmor enär hon lej
har tillräckligt med pengar med sig.

Prästen Arbaoes träffar den blinda
Nydia, som anförtnor honom sina be-
kymmer, Arbaces lofvar skaffa. den
olyckliga en dryck som skall vända
Glaukus kärlek till Nydia. Men den

Glaukus, som druckit den förmenta
kärleksdryckien, har blifvit vansinnig,
I Arbaces skyndar till Janes hem och
söker vinna den sköna grekiskan saimt
öfvergår slutligen till våld, men nu
skyndar janes broder, Apoecides, till

Så finna vi Glaukus på amfitea-
tern, nu åter vid fullt förstånd, imen
- väntandepå döden. ilejonets käftar,
Då kommer Vesuvii utbrott, männi-
skorna bli vaninsniga af fasa, bygg-

Personerna:
Den blinda.

En förnäfm patricier. 1
Sköna grekiskan, Glaukus trolofvade.

Janes broder.
Egtypltiskl Zeispiråst

1:sta akten.

Glaukus, som händelsevis passerar
och hör flickans skrik, störtar in ti
rummet och befriar Nydia. frånl plå-
goandarna och lyckas för högt pris
få köpa Nydia, som skall vårda hans
trädgård och smycka hans gemak med
blommor.

Det medlidande och det kärleks-
fulla bemötande Gilaukus visa-t Ny-
dia., hade hos henne väckt en varm

2:dra akten.

lömska prästen begifver sig före Ny-
dia till häxan i. 1Wesuv och förmår
henne att vid Nydias ankomst läm-
na henne en dryck som åstadkommer
vansinne i stället för den kärleksdryck

3:dje akten.

och kastar den fräck-e nidingen på
dörren.

Prästen svär emellertid Apoecides
blodig hämnd, och ute i skogen lönn-
mördar han den hatade mannen.
Knappt  dådet utflördt, innan den

4:de akten.

nader ramla, ett våldsamt ask-.regn fal-
ler, allt är dö-d och förstörelse. Nu
kommer V.Nydia till, nplplger ett gläd-
jeskri, när hon finner den älskade,
men för honom, glömmande sig själf,

känsla för beskylddiaren, och när hon
därför en dag får i upipldriaig att öf-
verhiringa en bloimbuklett från Gillian-
kus till jane, vaknar svartsjukanhlos
henne; med: skiällfivanide hjärta öfver-
lämnar hon blommorna till rivalen.
Snart .anländer Glaukus själf, och Ny-
dias hjärta prässas samman af smärta.

o

hon begärde. Den intet ondt anan-
de Nydia erhåller dryckien och jgif-
ver den till Glaukus som hon älskar.

vansinnigle Glaukus kommer till plat-
sen och lägiger sig öfver liket. Ar-
baces får nu en djäfviulsk idé; yhan
kallar på folk och angifver Glaukus
som mördaren.

till grekiskan, hvarefter de b-ådla rtäd-
da (sig i en båt, medan räd-darinnan
offrar sig, och i ff, dör. i

 

lllusionisten.

Komisk.

Sensationsnummer af första rang!

3. Den röda dominon.

Grefvinnan X. mottager midt nn-
der ett sällskap en ung man, som öf-
verlämnar henne ett bref från en vän,
som hon trodde vara i landsflykt, med
bön om att homma till honom samma
afton för att träffa öfverensklommelse
om hämnd öfver deras fiende, fur-
sten .Samtalet har emellertid blifvit
hördt af en Ling diplomat, baron Ler-
che, somfhar stått gömd bakom en
portier. Han skyndar sig bort från
sällskapet, men kommer snart tillba-
ka i en annan" förklädnad, håller ögo-
nen på grefvinnain, följer henne lpiå
hennes nattliga vandring till ett afsi-
des hus, tränger ini huset och får
höra planen till. fnrstens död. afgö-
ras. På en maskeradbal som fursten
sedan låter gifva, träffa vi grefvinnan
i spansk kostym och baronen i röd
domino. Då grefvinnain märker att
den röda dominon ständigt håller ö-
gonen på henne, går hon resolut fram
till honom, tager hans .arm och för-er
honom bort inåirheten af eni grupp
af hennes medsammansvurne. Med
händerna på ryggen skrifver hon på
sitt ibialkort: aSkaffa den rö-dai domi-
non ur vägens, och låter kortet falla
till golfvet. Det blifver strax upp-

 

Spännande drama.

taget och förstått och nästa ögonblick
har en dam med utomordentlig älsk-
värdhet tagit baronens arm och fört
honom in i ett .afs-idies liggande rum.
Då baronen, som fär rädd att för-
lora grefvinnan ur sikte, blifver ohöf-
lig och vill lämna gemaket, kastar
två maskerade herrar sig1 öfver ho-
nom ,binda honom och lämna honom
sedan allena. Men baronen har icke
lust att uppge det spännande spelet.
Med största ansträngning .af sina kraf-
ter lyckas det honom att vältra 
fram ti.l en cigarrtjändaie och afbrän-
na sina-band. Då han blifvit fri
svingar han sig ut genom ett fön-
ster, tillkallar de polisbetjiäznter han för
säkerhetens skull hållit ibleredskap
och går tillbaka till balen. Emellertid
har det lyckats grefvinnan att med
tillhjälp af den svaghet furtsen, hy-
ser för hennes skönhet, att blifva. al-
lena med honom i ett litet kabinett.
De dricka champagne och fursten. ta-
ger varsamt af grefvinnain. hennes
mask, han kan icke behärska; sig1 läng.
re, han faller på knä. och förklara:I
henne sin kärlek. Grefvinnan synes

arm hans hufvud till sitt klapipiainde
hjärta, medan hon med den högra
handen tager fram :ett starkt giftpnl-
ver och häller det: i furstielns cham-
pagneglas. Då vikes ipiortieren. bak-
om grefvinnan åt: sidan och baro-
nen griper med järnhand om hennes
darrande arm. Ogonblliiclkligen iår
grefvinnan. upipe, men då hon ser att
allt  förloradt faller hon afsvimmad
ner. Med få ord förklarar baronen
hvilken fara: fursten: sväfvat i, tillkal-
lar genast ett par b-etjiåinter som bä-
ra bort glrefvinnan och går därefter
ini balsalen. Under musikens up-
pehåll tvingar han ymed en. revolver
alla balgåsterna till ena sidan af salen,
kommenderar: sMasken afa, och fram-
låmnar de sammansvurna en efter en.
Polisbetjänterna bortföra de skyldi-
ga, medan de iöfverbilifna gästerna
samla sig kring fursten och baro-
nen för att höna hvad detta upp-
träde skulle betyda, men svlarar små-
leencle: sMina. kära. gäster få ickeI
förstöra gläidjen för sig själfvia och
mig... jag villfdälrfåör biloth säga, att
det var ett att-entatl).

 

besvara hans känslor, hoin småler mot
honom och trycker så med sin vänstra

4. Herr tehmans kärleksäiventyr på hotellet.

 

Nytt program hvarje Fredag.

 

 

Biljettpriser:

Äldre: leta plats 35
Barn: 25

 

Engelholm 1910, Eng. Tidn. Tryckeri.

öre, 2:dra plats 25 öre.
15

H II H I!

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain