#2138: Maxim-Teatern

MAXlM-TEATERN

samt
Luleå-Biografen I
l ELITE-å TEA TERN

Sand v iks-Biografen

 

I .MAXIM- TEA TERN

. Carl Enequist

 

" &

Oscar Ber

gström

 

min iller ill med allra sliirsla omsorg ulvalil

program en i ill iiiiiinslull ilhm i

 

 

 

 

Bemärk! att Sveri-
ges mest erkända
Biograf-fackmän
sköta denna utan

 

-d

 

 

 

Biograf-Teater.

gensägelse m e s t
populära och he-
sökta ambulerande

 

 

 

 

Ur värt jättebiografprogram, hvilket hvarje afton utan paus tager en! tid af 2 timmar, framhålles.

några af de senaste sensationella skapelserna,

och som vi stå i förbindelse med de

största tilmsiirmor i-utlandet samt drifva affär för försäljning och uthyrning af
tilms, kan den ärade publiken vara öfvertygad om att ett nytt törstklassigt
I 1 program alltid visas. i

; .-. .s s-nu....=..

SÄSONGSUCCES.

 

Af det friska skogslifvet tränade instinkter spårar den lille vakne
spejaregossen tjufven öfver berg och moras till hans näste. Under kamp
med tjufven blir gossen fängslad samt inspärrad men lyckas under en
spännande kallblodighet och list fly och fängsla tjufnästets invånare.

 

"Boy Scouts"

 

Under tiden ha de rädvilla poliserna .upptagit sin tid med lönlösa förhör
hos tjänstefolket och hålla som bäst på att inveckla stölden så mycketm
som möjligt när vår triumferande hjälte uppenbarar sig och reder ut den

trassliga härfvan, öfverlämnande tjufven i deras händer.

 

A AAA Ammmnfm

Mmmkkkk

Världssporten.

 

 

logen sportintresserad får försumma att se denna nya briljanta bild-
serie omfattande all världens mest intressanta sport.
Utmärkt fotografering!

llllllll lillllllllll. v Hamn lantliva

VÄRJAKT PÅ SJÖFÄGEL.

Vid den sista stationen: hamn och koja på Kallskärs "hemland". -
Utsikter öfver kobbar och haf. - Affärd med båt och vättar till en mor-
gonjakt. - Vättarna utläggas framför en skyddande skjutskäre. - Fågel
fäller bland sina förmodade gelikar, skjutes och upptages. - Vid olika
skål-ar. Skilda slag af fågel bland vättarne. - Jakten afslutas med vät-
tarnes upptagande. -- Återkomst med bytet.

BLAND HÄCKANDE FÄGEL. I

En landstigning. - Typisk växtlighet. - Ejderhona liggande på
sina ägg. - En nykläckt ejderunge. - Ägg af skadefåglar såsom frut m.
m. röfvas, och deras ålder utrönes af deras sätt att sjunka i vatten.. -
En tillvaro fylld af faror;
nyss kläckta, men ej dykkunniga ejderungar i öppen sjö. Ejderreden upp-

Grissla fångas i sin skrefva och släppes. -

sökas och dunet insamlas. Solnedgång öfver haf och kobbar.

lilla Pilen med sin irisseraie ijur.

Vi hafva här nöjet att för vår publik presentera miss Paula ?eters
och hennes dresserade djur: Dresserade hästar och hundar samt akro-
batiska apor m. m. Både lärjungar och lärare erbjuda ett mycket ange-

 

 

 

nämt och nöjsamt skådespel vid sitt uppträdande.

 

r
De enbenta akrobaterna.

Dessa utmäfkta enbenta akrobater, som här uppträda och med sina
förundransvärda prestationer taga hela publikens uppmärksamhet i an-
språk, kunna vi blott till det bästa rekommendera alla dem, som vilja ha

 

 

sig ett godt skratt.

Söndagsiagarens

SKRATTSUCCEi

Det nya bläckhornet.

En kostligt rolig historia om hur lärjungen Dubois skämtade först
med sin lärare och sedan vidare med den öfriga mänskligheten.
En hvar måste skratta åt denna galgfägels oemotståndiga upptåg.

Pag-oder! i Rangoon.

(Österländsk lokalmålning i färger af Pathé Freres).

Rangoons norra kantoneringskvarter omsiuta den ryktbara 9gåtan-a
Pagoden". som enligt sägen uppfördes år 585 före vår tidräkning och som
i 182de århundradet restaurerades af Alompra. Den är helgad åt filiste-
ernas mäktige gud Dagon. lnne i templen anropa birmanska kvinnor,
som i sina hände-r hålla en symbolisk blomma, helgedomens afgudabilder
medsina nephr-itögon, och tiggarna därinne i afgudahuset
tankar till en Levy Dhurmersäotamdt realistiska taflor.

föra våra

Herr Benoit mottager ett bref från sin vän Casimir: "Kom till mig

kl. 12 och ät frukost". Klockan är redan 1l,50 och herr Benoit ligger än-

nu. Snabbt som tanken klär han sig och hoppar ifrån sitt fönster rakt
ned i en droska, som just passerar: "Hoppla Bruntel" Men trots alla ho-
telser, svordomar och piskslag fortsätter Brunte sitt lugna traf. Då hop-
par hr Benoit ur vagnen och håller för Brunte ett tal likt 1Bonaparte vid
Pyramiderna för att elektricera den senfärdige kampen, och nu blir det
fart i djuret. Som en pil sätter det i väg, och utan att bekymra sig om
några hinder ger sig Brunt-e öfver både åkrar och ängar. Till slut koni-
mer dock Benoit fram till sin vän Casimir, kl. är 12. Men Brunte. som ei
kan heide sig i språnget, stöter omkull bord-et, och gästerna fä nöja sig
med spillror-na af fästmåltiden.,

SKRATTA MINA BARN OCH VÄNNERH

I .I
Det mest tokroliga man kan se.

Iniaksiiiuslri ii Smulaiama.I

CIGARRENS TILLVERKNIVNG FRÅN BÖRJAN TlLL SLUT.

- Intressant naturhild. "-

 

 

Leo Tolstoys bekanta fol

För cirka ett år tillbaka uppfördes detta Tolstoys mästerverk på världens

KO-NSTNÄRMGA BILDEN

uppslàndels e.

 

kskådespel.

största dramatiska teater och gjorde storartad succés.

PARIS FÖRNÄMSTA AR-TISTER PÅ DEN HVITA DUKEN. BRILJANT ISCIENSÄTTNING.r

:A
fis

 

Skynda, skynda, annars kommer jag för sent.

byte.

 

 

 

 

 

 

 

 

WIN-m

Då Leo Tolstoy utgaf sin pjäs vid namn Uppständelse tilldrog den
sig stor uppmärksamhet. Tolstoy förkunnar här som alltid barmhärtighe-
tens evangelium. i en rad dramatiska och gripande scener skildrar han
en ung flickas fall och han slutar icke förrän uppståndelse funnit fäste i
denna människosjäl, hvilken gifver henne sitt människovärde tillbaka.
Tolstoys varma frisinne och stora människokärlek har aldrig visat sig
sä som i detta verk, där-than gör oss uppmärksam på att icke människor
själfva utan de situationer som möta dem skapa deras fall och att vi icke
må tröttas i att hjälpa en fallen tillbaka till den rätta vägen. Den djupa
tanken i detta verk gör pjäsen till den mest öfverlägsna i sitt slag och
det är därför som detta skådespel öfver allt vunnit stor succés. - Se här
nägra scener ur det alltigenom storslagna och gripande skådespelet:

Furst Nekliodoff kommer för att taga afskedA af sina tanter innan
han beger sig till sitt regemente. De hafva i sin tjänst en förtjusande,
ung och oskyldig flicka vid namn Kahtehousa Massloff, som genom sitt
älskliga väsen alltmer tillvinner sig furstens uppmärksamhet. "Kathe-
housa. hvad du är vacker", utbrister fursten och hans enda tanke är nu
att för-föra den stackars oskyldiga tjänar-innan. Han måste kort därpå e-

 

 

mellertid resa och vid afskedet sticker han en löö-rubelsedel i den för-
tviflade flickans hand. Då hon skall bli mor blir hon afskedad. Barnets
död. Ensam och öfvergifven beger hon sig nu ut i världen för att söka en
ny anställning, hon får plats Äi ett värdshus. Hon anklagas falsk-eligen
att vara giftblanderska, blir arresterad och utan rannsakning dömes yhon
till 4 års straffarbete i Sibirien. Pursten, som är medlem af juryn igen-
känner Kathehousa, till hvilkens fall han varit orsaken. Då domen upp-
läses och hon högljudt utbrister: "Jag är inte skyldig. jag är inte skyl-
dig", medan soldaterna skoningslöst för ut henne .ur rättssalen, ser fur-
sten som i en dröm det tillfälle då han förförde den nu så olyckliga flic-
kan. Han besluter sig för att inviga sitt  för hennes upprättelse. Vid ett
besök hos henne i fängelset vaknar hennes samvete vid furstens ord och
hon blir rörd af hans godhet. Fullföljande sitt upprättelseverk ledsagar-
han henne till Sibirien. Hvarför skall ni offra Er för mig? frågar hon då
han medföljer henne i fångvagnen. Han lyckas emellertid utverka nåd
för henne, samt förenar henne med en politisk fånge som hon fattat kär-
lek för. I slutscenen se vi Kathehousa lycklig och nöjd lutande sig intill
sin blifvande makes bröst. Ful-sten har fullgjort sitt upprättelseverk.

 

 

 

 

 
  

 

En utiöriig iörklariu

 

till bilderna.

   

 

.m

 

Förutom-:ofvanstående bilder förfoga vi öfver det största iiimslager af alla resande biografer och väga vi garantera att ingen han

visa ett så väl utvaldt och gediget program, enär vi äro innehafvare ai" 3zne stående biografer, där filmen först visas; sedan otväiies en-
nas-t det bästa för landsorten. Således utan ankurx-ens. Dessutom alltid extranummer om nagshän-
delser och dylikt.

Vår princip: Alltid det bästa!

Vi stå alltid främst med nyheter!

iiiodärnaste Ifathémaskiner.

Alltid lillnkfria

bilder. Tag tillfället i akt! För undvikande af missförstånd meddelas, att hela detta jätteprogram helt naturligt ej kan visas å enffiöre-
ställning. men visas å samtliga då flera Vgifves. Dessutom kan den ärade publiken vara öfvertygad om att vi aldrig visa,
Samma. bilder mer än en gång; således alltid nyheter! För undvikande af trängsel börjar biljettförsäijnin-
gen en halt" timme före föreställningen.

Biljeitprisen endast 50 öre för äldre, 25 öre för barn under l2 år.

 

 

 

 

 

Umeå 1910. A-B. Nyheterna: Tr.

Information

Title:
Maxim-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain